Библиотека Воеводина _ "Основи економічної теорії" ... економіка, фінанси, бізнес, політекономія, економікс, суд, юриспруденція, опт, право, маркетинг, брендінг, література, бібліотека, книжки, студент, реферат, підручник, теорія, інвестиції, менеджмент, управління, підприємництво, підприємство, реклама, міжнародна, словник, енциклопедія, історія, ЗЕД, тнк, корпорація, концерн, консорціум, аудит, страхування, біржа, гроші, кредит, збут, ресторан, паблік рілейшнз, public relations, PR, персонал, фірма, компанія, безкоштовно, free, фокус-группа, focus-groups, дослідження ринку, архів, журнал, стаття, аналіз, коментарі
Библиотека Воеводина ... Главная страница    
на украинском языке

Nakladacia rampa, Nájezdové rampy, Nakladacia rampa pre kamiony

Основы экономической теории - издание, прочитав только список авторов этой книги, невольно проникаешся к ней уважением. В книге раскрыты все базовые знания по экономической теории и поднимается много проблем затрагивающих современное общество. Небольшая сложность стиля которым написана эта книга с лихвой перекрывается прекрасными научными разработками.

На экономическом факультете КНУ им. Т. Шевченка эта книга получила признание и является базовым учебником для постижения этой дисциплины.

Библиотека Воеводина ... Главная страница


 


Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Nakládací rampy, Mobilní hydraulická rampa, Nakládací rampa pro kamiony

ЗМІСТ:

Частина І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Розділ 1. Предмет і функції економічної теорії
§ 1. Предмет економічної теорії
§ 2. функції економічної теорії
§ 3. Логіка і структура курсу "Основи економічної теорії: політекономічний аспект"
Розділ 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів
§ 1. Загальнонаукові методи
§ 2. Спеціальні методи

Частина II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Розділ 3. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність
§ 1. Виробництво як процес суспільної праці
§ 2. фактори виробництва: види, типи, функції
§ 3. Поєднання факторів виробництва
§ 4. Результативність виробництва
§ 5. Науково-технічна революція і зміни у змісті й характері праці
§6. Ефективність суспільної праці і розширення джерел багатства суспільства
Розділ 4. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації
§ 1. Об'єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу
§ 2. формування основ постіндустріальної цивілізації
Розділ 5. Економічна система суспільства і власність
§ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи
§ 2. Основи аналізу відносин власності
§ 3. Новітні тенденції у розвитку відносин власності
Розділ 6. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу
§ 1. Сутність потреб і особливості розвитку їх
§ 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва
§ 3. Взаємозв'язок потреб, виробництва і попиту
§ 4. Економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку
Розділ 7. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку
§ 1. Зміст суспільного поділу
§ 2. Поділ праці та організація управління
Розділ 8. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного
§ 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва
§ 2. Зміна місця й ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу
§ 3. Гуманізація виробництва і мотивація праці
Розділ 9. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку
§ 1. Сутність суспільного багатства
§ 2. Структура і використання національного багатства

Частина III. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 10. Сутність і генезис товарного виробництва. Товар і його властивості
§ 1. Характеристика товарного виробництва
§ 2. Товар і його властивості
§ 3. Теорії вартості
Розділ 11. Гроші як економічна категорія
§ 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей
§ 2. Функції грошей як загального еквівалента
§ 3. Концепції грошей
§ 4. Сучасні зміни в грошовому обігу
Розділ 12. Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва
§ 1. Суперечності - джерело та рушійна сила розвитку товарного вироб-ництва
§ 2. Економічні закони і категорії товарного виробництва
Розділ 13. Ринкове господарство і його основні суб'єкти
§ 1, Ринкове господарство як невід'ємний компонент товарного вироб-ництва
§ 2. Суб'єкти ринкового господарства
Розділ 14. Сучасний ринок, його структура і функції
§ 1. Ринок як полісистемне утворення
§ 2. Ринкова інфраструктура
§ 3. Функції ринку
Розділ 15. Конкуренція і монополія в ринковій системі
§ 1. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб'єктів
§ 2. Модифікація конкурентно-ринкового механізму
§ 3. Позаринкові форми зв'язку господарських одиниць
§ 4. Держава як організатор конкурентних відносин

Частина IV. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ
Розділ 16. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації
§ 1. Поняття мікроекономічного рівня і суб'єктів господарювання
§ 2. Форми організації господарювання на мікрорівні
Розділ 17. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення
§ 1. Економічна природа попиту та пропозиції
§ 2. Діалектична залежність попиту і пропозиції, співвідношення їх
§ 3. Фактори, що визначають попит і пропозицію
§ 4. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження
§ 5. Кон'юнктура ринку, випадки якісної визначеності її
§ 6. Коливання цін, ціна рівноваги
§ 7, Фактори і методи ринкового ціноутворення
Розділ 18. Витрати виробництва і прибуток
§ 1. Витрати виробництва
§ 2. Прибуток як економічна категорія
§ 3. Ефективність використання факторів виробництва
Розділ 19. Капітал і підприємництво
§ 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу
§ 2. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери
§ 3. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки
Розділ 20. Підприємство в умовах ринкового господарювання
§ 1. Маркетинг і менеджмент. Функціонування підприємства як товаро-виробника
§ 2. Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці. Роль маркетингу
§ 3. Сутність і функції менеджменту підприємства
Розділ 21. Теоретичні основи економіки домогосподарства
§ 1. Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх
§ 2. Переваги домогосподарства
§ 3. Оптимальний план споживання домогосподарства
§ 4. Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства
§ 5. Пропозиція домогосподарства

Частина V. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ
Розділ 22. Відтворення і економічне зростання на макрорівні
§ 1. Зміст процесу суспільного відтворення
§ 2. Економічне зростання і його типи
Розділ 23. Макроекономічний рівень господарювання і система націо-нальних рахунків
§ 1. Система вимірів господарювання на макрорівні
§ 2, Регулювання річного потоку товарів, послуг і доходів на макроекономічному рівні
Розділ 24. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва
§ 1. Економічна рівновага і циклічність
§ 2. Середні і малі цикли
§ 3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва
Розділ 25. Зайнятість і безробіття. Принципи функціонування та тенденції розвитку ринку робочої сили
§ 1. Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника
§ 2. Зайнятість населення та регулювання й в сучасних умовах
§ 3. Ринок робочої сили
§ 4. Макроекономічна нестабільність і безробіття
§ 5. Інфляція та зайнятість населення
Розділ 26. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки
§ 1. Роль природних умов
§ 2. Земельна рента
§ 3. Агробізнес
§ 4, Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України
Розділ 27. Фінансово-грошова система
§ 1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні
§ 2. Бюджетна система
§ 3. Грошова система
§ 4. Кредитна система
§ 5. Валютна система
Розділ 28. Система розподілу доходів
§1. Сутність і механізм розподілу доходів
§2.Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності
§ 3. Доходи підприємців
§ 4. Суспільні фонди споживання
§ 5. Доходи від власності. Рентні доходи
§ 6. Сімейні доходи і структура використання їх

Частина VI. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
Розділ 29. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються
§ 1. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються
§ 2. Диференціація країн, що розвиваються
§ 3. Різноманітність форм соціально-економічного прогресу
Розділ 30. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкових відносин
§ 1. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу
§ 2. Становлення різних форм власності
§ 3. Становлення підприємництва

Частина VII. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Розділ 31. Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку
§ 1. Загальнолюдські соціально-економічні цінності та розвиток світових економічних зв'язків
§ 2. Ступені генезису і об'єктивні основи розвитку світового господарства
§ 3. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів
§ 4. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства
§ 5. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність
Розділ 32. Традиційні та стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний баланс
§ 1. Сутність міжнародних економічних відносин, трансформація їх
§ 2. Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин
§ 3. Регулювання світових господарських зв'язків
§ 4. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни
Розділ 33. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство
§ 1. Об'єктивні основи зовнішньоекономічних зв'язків України
§ 2. Основні напрями, форми і суб'єкти зовнішньоекономічних відносин України
§ 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему
Розділ 34. Економічні аспекти глобальних проблем
§ 1. Сутність глобальних проблем сучасності
§ 2. Сучасні форми вияву та можливості розв'язання глобальних проблем людства

Частина VIII. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
Розділ 35. Економічна теорія як підґрунтя економічної політики
§ 1. Сутність і цілі економічної політики
$ 2. Взаємозв'язок економічної теорії і економічної політики
§ 3. Національно-економічні інтереси - вихідний пункт визначення національної економічної політики
§ 4. Моделі ринку і економічної політики
Розділ 36. Економічна роль держави
§ 1. Економічні функції держави
§ 2. Становлення економічних функцій Української держави
§ 3. Економічна політика держави
§ 4. Держава і ринок
§ 5. Основи державного регулювання економіки
§ 6. Економічні функції місцевих органів влади
Розділ 37. Політика державного регулювання економіки
§ 1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи
§ 2. Концепції макроекономічної рівноваги в системі ринкового господарства як підґрунтя економічної політики
§ 3. Основні функції державного регулювання
§ 4. Національні особливості державного регулювання
§ 5. Основні форми державного регулювання
§ 6. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства
§ 7. Зовнішньоекономічна політика держави
Розділ 38. Податково-бюджетна політика держави
§1. Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування
§ 2. Класифікація податків
§ 3. Податкова політика держави
§ 4. Особливості податкової політики в Україні
§ 5. Бюджетна політика держави
Розділ 39. Кредитно-грошова політика держави
§ 1. Сутність і основні напрями кредитно-грошової політики
§ 2. Методи кредитно-грошової політики
§ 3. Кредитно-грошова політика в Україні
Розділ 40. Інноваційна політика держави
§ 1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави
§ 2. Система управління державною інноваційною політикою
§ 3. Малий інноваційний бізнес
Розділ 41. Особливості сучасної економічної політики в Україні

Частина IX. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В КРАЇНАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 42. Становлення та еволюція економічної теорії
§ 1. Становлення економічної теорії як самостійної науки
§ 2. Марксова концепція розвитку політичної економії. Сучасні оцінки
§ 3. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях
§ 4. Класична ситуація та її зміни - методологічний ключ адекватного розкриття розвитку економічної теорії в країнах ринкової економіки
§ 5. Плюралізм і класифікація теорій та напрямів світової економічної думки
Розділ 43. Перша класична ситуація як розквіт політичної економії
§ 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи
§ 2. Варіанти класичної економічної теорії
Розділ 44. Друга класична ситуація: епоха мікроекономічної
§ 1. Теоретичні засади неокласичної доктрини
§ 2. А. Маршалл і початок неокласичного аналізу
§ 3. Розробка Л. Вальрасом теорії загальної економічної рівноваги
Розділ 45. Кейнсіансько-неокласичний синтез - визначальна характеристика третьої класичної ситуації
§ 1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса
§ 2. Кейнсіансько-неокласичний синтез як наслідок перегляду теорії Дж. М. Кейнса
§ 3. Посткейнсіанство: новітня критика кейнсіансько-неокласичного синтезу
Розділ 46. Четверта класична ситуація: формування новітніх напрямів світової економічної теорії.
§ 1. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст,: загальне і специфічне
§ 2. "Неокласичне відродження" і монетаризм
§ 3. Теорія раціональних сподівань - радикальний варіант "неокласичної революції"
§ 4. Економіка пропозиції
§ 5. Неоінституціоналізм - пошуки альтернативи пануючої ортодоксії