Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАЛАНС ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ [БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ] - двостороння система згрупованих економічних показни-ків, які характеризують обсяги, структуру й співвідношення попиту і пропозиції товарів. Це кількісне співвідношення між потребою в товарах і послугах, що відображається у платоспроможному попиті споживачів, і пропозицією, яка складається з суми усіх товарів, що знаходяться на ринку або мо-жуть бути представлені на ринок. Б.п.п. мо-же складатись для ринку в цілому (засоби виробництва, споживчі товари, послуги та ін.) або для окремих його сегментів (ринок непродовольчих товарів, ринок продуктів харчування, ринок цінних паперів тощо). Показники балансу використовуються для визначення обсягів поставок товарів на ри-нок, для встановлення цін на біржах та при прийнятті інших комерційних рішень.

БАЛАНС ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ [БАЛАНС ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ] - баланс, у якому відображені показники чистого експорту країни, з одного боку, і прирівняні обсяги експорту товарів і послуг за мінусом імпорту з додатком чистого доходу від інвестицій і чистих грошових переказів - з другого.

БАЛАНС ПРАЦІ [БАЛАНС ТРУДА] - система показників, яка характеризує співвідношен-ня наявних трудових ресурсів та їх викори-стання і дає можливість зіставляти потребу в робочій силі та визначати джерела її задо-волення.

БАЛАНС РОБОЧОГО ЧАСУ [БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ] - баланс загального обся-гу і структури робочого часу, джерел їх фор-мування, а також використання у різних на-прямах за видами робіт.

БАЛАНС РОБОЧОЇ СИЛИ [БАЛАНС РАБОЧЕЙ СИЛЫ] -Див. Баланс праці.

БАЛАНС РОЗРАХУНКОВИЙ [БАЛАНС РАСЧЕТНЫЙ] -Див. Розрахунковий баланс.

БАЛАНС РУХУ КАПІТАЛІВ І КРЕДИТІВ [БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛОВ Й КРЕДИТОВ] - розділ балансу, де містяться по-казники. що характеризують співвідношен-ня між експортом та імпортом капіталів, а також між кредитами, одержаними даною країною (компанією) з-за кордону та нада-ними іншим країнам (компаніям).

БАЛАНС РУХУ КАПІТАЛУ [БАЛАНС ДВИЖЕНИЯ НАПИТАЛА] - розрахунковий до-кумент показників притоку матеріальних і фінансових засобів у країну та їх вибуття з країни.

БАЛАНС САЛЬДОВИЙ [БАЛАНС САЛЬДОВЫЙ] - баланс цифрових значень рахун-кових залишків бухгалтерського обліку на певну дату.

БАЛАНС СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ [БАЛАНС ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА] - роз-діл балансу народного господарства країн з централізованим плануванням, який харак-теризує обсяг і джерела надходження ресурсів у народне господарство, їх розподіл і викори-стання у процесі розширеного відтворення.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія