Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

РОЗРАХУНКОВА ПАЛАТА [РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА] - 1. Орган, який входить до скла-ду товарної або фондової біржі, що здійснює розрахунки за операціями і контролює їх виконання. 2. Спеціальна міжбанківська організація, що здійснює безготівкові розра-хунки за чеками та іншими платіжними до-кументами шляхом зарахування взаємних вимог.

РОЗРАХУНКОВИЙ БАЛАНС [РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС] - поточне співвідношення грошо-вих вимог країни до інших країн, що виник-ли в результаті експорту, надання кредитів, а також грошових зобов'язань, які виникли в результаті імпортуіотриманихкредитів. На відміну від платіжних балансів Р.б. має по-точний характер, складається на певну дату.

РОЗРАХУНКОВИЙ ДЕНЬ [РАСЧЕТНЫЙ ДЕНЬ] - 1. День, за курсом якого відбува-ються розрахункові операції. 2. День завер-шення розрахунків за укладеними угодами на біржі.

РОЗРАХУНКОВИЙ ПЕРІОД [РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД] - проміжок часу, встановлений для авансових чи остаточних платежів або для визначення сальдо за взаємними розра-хунками. Напр., у розрахунках по заробіт-ній платі Р.п. дорівнює місячному або дво-тижневому строку.

РОЗРАХУНКОВИЙ ПОКАЗНИК [РАСЧЕТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ] - економічний показ-ник, що визначається шляхом розрахунку. Напр., розрахункова ціна, розрахункові доходи, витрати, розрахунковий прибуток тотр.

РОЗРАХУНКОВИЙ ПРИБУТОК (РАСЧЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ] - загальний валовий при-буток підприємства, фірми, компанії, отри-маний за рахунок усіх джерел за вирахуван-ням плати за ресурси і процентів за корот-кострокові кредити. Використовується у системі господарського розрахунку.

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК [РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ] - рахунок, що його відкривають у банківських установах підприємствам і організаціям, які мають власні оборотні кошти й самостійний баланс. Р.р. призна-чений для зберігання тимчасово вільних коштів і проведення розрахунків з іншими підприємствами, банками.

РОЗРАХУНКОВИЙ СУБРАХУНОК [РАСЧЕТНЫЙ СУБСЧЕТ] - рахунок, що відкриваєть-ся для акумулювання грошей в установах банку господарствам, які мають підрозділи або філії (крамниці, склади, майстерні тощо) в інших Населених пунктах, що не входять у район діяльності установи банку, де від-критий основний розрахунковий рахунок. У встановлені строки кошти з субрахунків перераховуються на основний рахунок.

РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК [РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК] - спеціальний фінансовий документ, що міс-тить письмове розпорядження банку щодо ви-дачі або перерахування певної суми з розра-хункового рахунку юридичної або фізичної особи, що підписала чек. Чек є комерційним інструментом розпорядження коштами, що перебувають на розрахунковому рахунку. Р.ч. не підлягає оплаті готівкою, на відміну від грошових чеків його не можна виписувати на пред'явника. Р.ч. - бланк суворої звітності, заповнюють його тільки в одному примірнику. Див. також Розрахунки чеками.

РОЗРАХУНКОВІ ДОКУМЕНТИ [РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ] - платіжні вимоги або доручення підприємств, компаній, організа-цій на перерахування грошей у безготівково-му вигляді для оплати товарів, робіт, послуг або інших платежів. Основними видами Р.д. є платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, акредитиви.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія