Библиотека Воеводина _ "Казначейська система" / Юрій С.І.
Українською мовою
 

Казначейська система
-Юрій С.І.-

Міністерство освіти і науки України. Тернопільська академія народного господарства  /  Інститут фінансів

Підручник
Рекомендовано Міністерством науки і освіти України в якості підручника для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Фінанси"     Тернопіль 2002 

УДК 336.146 (075.8) Розповсюджувати та тиражувати   ББК 65.9 (4Укр.)261.3я73 без офіційного дозволу ТАНГзаборонено

Підручник підготовлено на кафедрі фінансів Тернопільської академії народного господарства
Автори: доктор економічних наук, професор С.І. Юрій; кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів В.І. Стоян; начальник управління Державного казначейства у Тернопільській області М.Й. Мац.

Казначейська система: Підручник / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. -Тернопіль, 2002. - 394 І8ВК 966-

 

Підручник підготовлено відповідно до програми з навчальної дисципліни "Казначейська система", яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси". У підручнику розглядається основне коло питань касового виконання державного та місцевих бюджетів у контексті нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей процес. У ньому висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, системи електронних платежів, казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, облік та звітність про виконання бюджетів, контроль у системі казначейства. Посібник знайомить з історичними аспектами становлення та розвитку національного казначейства, його структурою та функціями. Значна увага приділяється також висвітленню зарубіжного досвіду казначейського виконання бюджетів, питанням управління державним боргом.

 

@ С.І.Юрій, В.І.Стоян, М.Й.Мац, 2002 @ Тернопільська академія народного I8ВN 966- господарства, 2002

Библиотека Воеводина ... Главная страница

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

Зміст

 

ПЕРЕДМОВА

 

РОЗДІЛ 1 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

 

1.1. Історичні умови започаткування казначейства
1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні
1.3. Етапи створення і розвитку Державного казначейства України

 

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

 

2.1. Сутність діяльності та функції казначейства

2.2. Організаційна структура Державного казначейства України
2.3. Розрахункові палати у системі казначейства: суть та призначення

 

РОЗДІЛ З ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ -ПОВНОВАЖНИЙ УЧАСНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Організація бюджетного процесу в Україні
3.2. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
3.3. Складання, розгляд та прийняття Державного бюджету України
3.4. Виконання Державного бюджету України
3.5. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету
3.6. Бюджетне планування та прогнозування
3.7. Бюджетні повноваження Державного казначейства України

 

РОЗДІЛ 4 БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

 

4.1. Сутність та призначення бюджетної класифікації
4.2. Класифікація доходів бюджету
4.3. Класифікація видатків бюджету
4.4. Класифікація фінансування бюджету
4.5. Класифікація боргу

 

РОЗДІЛ 5 ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

5.1. Поняття платіжних систем
5.2. Сутність внутрішньої платіжної системи Державного казначейства
5.3. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку
5.4. Управління єдиним казначейським рахунком
5.5. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства
5.6. Порядок відкриття реєстраційних рахунків
5.7. Проведення операцій на реєстраційних рахунках
5.8. Порядок відкриття спеціальних реєстраційних рахунків та проведення операцій на них
5.9. Ознаки кодування та аналітичні параметри рахунків

 

РОЗДІЛ 6 ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

6.1. Технічне забезпечення здійснення платежів
6.2. Механізм взаємовідносин користувачів коштів з казначейською системою
6.З.Система електронних платежів Національного банку України 

6.3.1.Поняття системи електронних платежів
6.3.2. Структура та складові системи електронних платежів
6.3.3. Поняття та функціонування програмно-технічних комплексів СЕП
6.3.4. Порядок відображення коштів на коррахунках в СЕП
6.3.5. Електронні платіжні документи
6.3.6. Порядок обміну платіжними документами у СЕП
6.3.7. Порядок ведення кореспондентських рахунків банків-учасників СЕП
6.3.8. Поняття «Нічних» файлів

 

РОЗДІЛ 7 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ

 

7.1. Характеристика видатків бюджету
7.2. Розмежування видатків між бюджетами
7.3. Принципи розмежування видатків між бюджетами
7.4. Розпорядники бюджетних коштів
7.4.1.Головнірозпорядники бюджетних коштів та їх основні функції
7.4.2. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
7.5. Організація роботи щодо виконання державного бюджету за видатками
7.5.1. Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів
7.5.2. Забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх дотриманням
7.5.3. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання державного бюджету
7.5.4. Облік та консолідація інформації за зобов'язаннями розпорядників бюджетних коштів
7.6. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства
7.6.1. Порядок перерахування коштів
7.6.2. Перерахування дотацій місцевим бюджетам
7.6.3. Здійснення видатків за рахунок коштів спеціального фонду
7.6.4. Перерахування коштів для здійснення видатків Ради Міністрів АР Крим, державних адміністрацій в областях, містах Києві та Севастополі
7.6.5. Казначейське обслуговування одержувачів коштів державного бюджету
7.6.6. Здійснення видатків розпорядників бюджетних коштів, одержувачів коштів державного бюджету та платежів з рахунків інших клієнтів
7.6.7. Виплата готівки розпорядникам бюджетних коштів, одержувачам коштів державного бюджету та іншим клієнтам
7.7. Відмови у здійсненні видатків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

РОЗДІЛ 8 КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ

 

8.1.Загальна характеристика державних доходів
8.2. Організація касового виконання державного бюджету за доходами та порядок зарахування платежів
8.3. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
8.4. Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету
8.5. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
8.6. Операції за платежами, які розподіляються міме загальним та спеціальним фондами державного бюджету
8.7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами
8.8. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
8.9. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету
8.10. Операції за власними надходженнями бюджетних установ та організацій
8.11. Зарахування платежів, що справляються митними органами
8.12. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
8.13. Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету
8.14. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету

 

РОЗДІЛ 9 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

9.1. Склад та структура місцевих бюджетів
9.2. Міжбюджетні відносини та їх регулювання

9.3. Міжбюджетне фінансування
9.4. Складання, розгляд, затвердження, виконання місцевих бюджетів

9.4.1. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів
9.4.2. Виконання місцевих бюджетів
9.5. Виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства
9.5.1.3агальні положення щодо переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів
9.5.2.Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфертів
9.5.2.1.Організація роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами
9.5.2.2. Порядок застосування та оформлення платіжних документів
9.5.2.3. Порядок здійснення операцій по зарахуванню коштів до місцевих бюджетів
9.5.2.4. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
9.5.3. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за видатками
9.5.3.1.Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
9.5.3.2. Облік бюджетних зобов'язань та контроль бюджетних повноважень
9.5.3.3. Порядок перерахування коштів на здійснення видатків
9.5.3.4. Оплата видатків розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів
9.5.3.5. Порядок виплати готівки
9.5.4. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів
9.5.5. Перерахування міжбюджетних трансфертів
9.5.6. Операції по взаємних розрахунках
9.5.7. Облік та складання звітності про виконання місцевих бюджетів

 

РОЗДІЛ 10 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ ФОНДІВ

 

10.1. Характеристика державних цільових фондів
10.2.Порядок зарахування коштів до державних цільових фондів
10.3. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна
10.4. Порядок зарахування коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
10.5.Порядок проходження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 

РОЗДІЛ 11 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

11.1. Облікова політика Державного казначейства
11.2. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні
11.3. Економічна сутність та функції бюджетного обліку
11.4. Організація бухгалтерського обліку в органах Державного казначейства
11.5. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій
11.6. Структура плану рахунків
11.7. Внутрішня побудова рахунків

 

РОЗДІЛ 12 ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

12.1. Характеристика звітності про виконання бюджетів
12.2. Порядок складання та подання звітності бюджетними установами

12.2.1. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
12.2.2. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів
12.2.3. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
12.3. Складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства 
12.3.1. Порядок складання місячної звітності
12.3.2. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
12.3.3. Річна звітність органів Державного казначейства про виконання державного бюджету
12.4. Строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету

 

РОЗДІЛ 13 КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

 

13.1. Зміст і призначення фінансового контролю
13.2. Види, форми та методи фінансового контролю
13.3. Органи державного фінансового контролю, їх функції
13.4. Проблеми і напрями вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю
13.5. Організація фінансового контролю у системі казначейства
13.6. Внутрішній контроль в органах Державного казначейства
13.7. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю

 

РОЗДІЛ 14 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

 

14.1. Економічна сутність та причини виникнення державного боргу
14.2. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціями
14.3. Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами
14.4. Особливості управління державним боргом

14.4.1. Завдання та методи управління державним боргом
14.4.2. Правова база управління державним боргом
14.4.3. Напрями управління державним боргом
14.4.4. Управління внутрішнім державним боргом
14.4.5. Управління зовнішнім державним боргом
14.4.6. Оцінка платоспроможності держави

 

РОЗДІЛ 15 КАЗНАЧЕЙСТВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 

15.1. Казначейство Франції
15.1.1. Структура казначейства
15.1.2. Функції казначейства
15.1.3. Казначейські операції
15.1.4. Рахунки казначейства
15.2. Державне казначейство США
15.2.1. Розподіл бюджетних повноважень
15.2.2. Функції та завдання державного казначейства
15.3. Державне казначейство Великобританії
15.4. Державне казначейство Латвійської Республіки

15.4.1. Структура казначейства
15.4.2. Функції казначейства
15.4.3. Касове виконання державного бюджету
15.4.4. Розрахунковий центр Державного казначейства
15.4.5. Звіт про виконання бюджетів
15.5. Казначейство Австрії
15.6. Федеральне казначейство Російської федерації
15.6.1. Організаційна структура та функції федерального казначейства Росії
15.6.2. Казначейське виконання федерального бюджету за доходами
15.6.3. Організація казначейського виконання федерального бюджету за видатками

ФІНАНСОВИЙ СЛОВНИК КАЗНАЧЕЯ