Библиотека Воеводина _ "Казначейська система" / Юрій С.І.

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Казначейська система" / Юрій С.І._ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 4 БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1. Сутність та призначення бюджетної класифікації
4.2. Класифікація доходів бюджету
4.3. Класифікація видатків бюджету
4.4. Класифікація фінансування бюджету
4.5. Класифікація боргу


Основні терміни та поняття: бюджетна класифікація, класифікація доходів бюджету, класифікація видатків бюджету, класифікація фінансування бюджету, класифікація боргу, функціональна структура видатків, відомча структура видатків, фінансування за типом кредитора, фінансування за типом боргового зобов'язання, символи банківської звітності

4.1.
Сутність та призначення бюджетної класифікації
Бюджетна класифікація України була затверджена Постановою Верховної Ради України від 12.07.1996р. № 327/96-ВР "Про структуру бюджетної класифікації України" з метою створення єдиної інформаційної системи зведення державних доходів та видатків на всіх рівнях влади та забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних даних. Вимогу використання єдиної класифікації доходів і видатків закладено у Бюджетному кодексі.
Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.
Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.
Бюджетна класифікація України є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, її використовують у бюджетному плануванні в процесі складання проектів бюджетів різних рівнів, розробці індивідуальних і зведених кошторисів витрат для бюджетних установ. При цьому забезпечується взаємозв'язок державного плану економічного і соціального розвитку країни і фінансових планів міністерств і відомств з бюджетом, єдиний порядок складання бюджетів окремих регіонів, зведення показників державного та місцевих бюджетів.
Бюджетна класифікація використовується на всіх стадіях бюджетного процесу. Вона дозволяє враховувати надходження доходів і фінансування витрат згідно з затвердженим бюджетним розписом. На підставі бюджетної класифікації складається звітність про виконання бюджету України.
Використання бюджетної класифікації дозволяє проводити аналіз надходження доходів за кожним видом, фінансування витрат за їхніми
направленнями, співставлення кошторисних витрат за однотипними установами.
На її основі здійснюється статистична обробка бюджетних показників, в процесі якої відслідковується динаміка і тенденції розвитку показників, розробляються прогнози щодо розвитку бюджетних відносин.
Бюджетна класифікація має велике організаційне значення. Вона:
• створює умови для порівнянності показників державного бюджету та місцевих бюджетів.
• приводить кожен бюджет до оглядуваного;
• полегшує розгляд бюджетів та їх економічний аналіз;
• спрощує контроль за виконанням бюджету, своєчасністю і повнотою акумуляції коштів, використанням їх за цільовим призначенням;
• забезпечує можливість синтетичного та аналітичного обліку доходів та видатків у бюджетних установах та організаціях.
Бюджетна класифікація дозволяє також порівняти асигнування з видатками, що допомагає дотримуватись фінансової дисципліни, економне витрачати кошти, здійснювати контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку держави.
Бюджетна класифікація має юридичне значення, а саме: віддзеркалює правову основу організації складання бюджету; здійснює юридичне закріплення устрою і компетенції органів влади і управління; висвітлює законодавчі акти і правила, що регулюють бюджетний процес.
З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями і економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.
Так, наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 року за № 604 "Про бюджетну класифікацію та її затвердження" на виконання статті 8 Бюджетного кодексу України та з метою запровадження у 2002 році в Україні затверджено нову бюджетну класифікацію, яка включає такі складові частини:
I класифікація доходів бюджету;
II класифікація видатків бюджету;
III класифікація фінансування бюджету;
IV класифікація боргу.
Водночас затверджено тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової функціональної класифікації видатків бюджету), яка використовується до впровадження програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевих бюджетів.
Повноваженнями щодо надання роз'яснень з питань застосування бюджетної класифікації наділені:
класифікації доходів бюджету, функціональної класифікації видатків бюджету, класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу -Департамент по бюджету Міністерства фінансів України;
економічної класифікації видатків бюджету - Державне казначейство України.
При складанні та поданні звітності у 2002 році Державне казначейство України повинно застосовувати:
у звіті про виконання Зведеного бюджету України - функціональну класифікацію видатків бюджету;
у звіті про виконання Державного бюджету України - програмну класифікацію видатків державного бюджету, затверджену у відповідному додатку до закону про Державний бюджет України, та функціональну класифікацію видатків бюджету, яка затверджується цим наказом;
у звіті про виконання місцевих бюджетів - тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів та функціональну класифікацію видатків бюджету, які затверджуються цим наказом.

 

 

4.2. Класифікація доходів бюджету
У першому розділі бюджетної класифікації України "Класифікація доходів бюджету" відображена кодифікація усіх видів надходжень, які підлягають зарахуванню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Відповідно до бюджетної класифікації доходи бюджету згруповані залежно від джерел і форм власності платників податків, що дає змогу визначити їхню економічну сутність.
Цей розділ складається з п'яти основних груп (табл.4.1):
1)
податкові надходження;
2)
неподаткові надходження;
3)
доходи від операцій з капіталом;
4)
офіційні трансферти;
5)
цільові фонди.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Неподаткові надходження включають усі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження по штрафах і санкціях, крім штрафів за порушення податкового законодавства, а також добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних джерел. Таким чином, неподатковими надходженнями визнаються:
1)
доходи від власності та підприємницької діяльності;
2)
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3)
надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4)
інші неподаткові надходження.
Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають:
-
надходження від продажу основного капіталу;
-
надходження від реалізації державних запасів товарів;
-
надходження від продажу землі та нематеріальних активів;
-
податки на фінансові операції та операції з капіталом. Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
Офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій. Офіційні трансферти можуть поступати:
-
від органів державного управління;
-
від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;
-
з іншої частини бюджету.
Державні цільові фонди - це фонди, створені відповідно до законів України , які формуються за рахунок визначених законами України податків, зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб. Це, насамперед,:
Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
Пенсійний фонд України;
Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;
Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
Збір за забруднення навколишнього природного середовища.
У сукупності податкові та неподаткові надходження складають поточні доходи. Якщо до поточних доходів приплюсувати суму доходів від операцій з капіталом, то отримаємо сукупні доходи
Таблиця 4.1. І. Класифікація доходів бюджету
Код Назва 
10000000 Податкові надходження 
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на ринкової вартості збільшення 
11010000 Прибутковий податок з громадян 
11020000 Податок на прибуток підприємств 
12000000 Податки на власність 
12010000 Періодичні податки на чисту вартість майна 
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів самохідних 
13000000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів 
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 
13020000 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 
13030000 Платежі за користування надрами 
13040000 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 
13050000 Плата за землю 
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 
14010000 Податок на додану вартість 
14020000 Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 
14030000 Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 
14050000 Податки на окремі категорії послуг 
14060000 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності 
14070000 Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 
15010000 Ввізне мито 
15020000 Вивізне мито 
15030000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 
15040000 Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності 
16000000 Інші податки 
16010000 Місцеві податки і збори 
16020000 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 
16030000 Податки, не віднесені до інших категорій 
16040000 Фіксований сільськогосподарський податок 
16050000 Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 
16060000 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 
20000000 Неподаткові надходження 
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 
21020000 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 
21030000 Надходження від грошово-речових лотерей 
21040000 Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів 
21050000 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 
21060000 Рентна плата 
21080000 Інші надходження 
21090000 Надходження коштів, одержаних від продажу акцій відкритих акціонерних товариств, придбаних за компенсаційні сертифікати 
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 
22020000 Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 
22040000 Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації 
22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 
22080000 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 
22090000 Державне мито 
22100000 Митні збори 
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій 
23010000 Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 
23020000 Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації 
23030000 Адміністративні штрафи та інші санкції 
23040000 Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки 
24000000 Інші неподаткові надходження 
24010000 Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів 
24020000 Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів 
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 
24050000 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних сил України та інших утворених згідно з законодавством військових формувань 
24060000 Інші надходження 
24070000 Надходження сум різниці в ціні на природний газ 
24080000 Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці 
24100000 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань 
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 
24120000 Власні надходження бюджетних установ 
24140000 Додаткові збори на виплату пенсій 
30000000 Доходи від операцій з капіталом 
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 
31010000 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів 
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
31030000 Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності 
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 
33010000 Надходження від продажу землі 
33020000 Надходження від продажу нематеріальних активів 
34000000 Податки на фінансові операції та операції з капіталом 
40000000 Офіційні трансферти 
41000000 Від органів державного управління 
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів 
41020000 Дотації 
41030000 Субвенції 
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 
42010000 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях 
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 
43000000 3 іншої частини бюджету 
43010000 Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
50000000 Цільові фонди 
50010000 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 
50020000 Пенсійний фонд України 
50030000 Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності 
50040000 Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 
50050000 Збір до Державного інноваційного фонду України 
50070000 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів 
50080000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 
50090000 Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування 
50100000 Інші фонди 
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 
Як видно із наведеної таблиці, окремі групи доходів складаються зі статей доходів, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання. Код класифікації доходів має вісім знаків:
• перша цифра - відповідає групі доходів;
• друга цифра - номер підгрупи бюджетної класифікації;
• третя та четверта цифри - відповідають розділу;
• п'ята та шоста цифри - означають параграф конкретного розділу, який визначає різновид надходження;
• сьома та восьма цифри - відведені для кодування виду бюджету (державний, міський, районний, селищний, сільський) для розщеплення платежу.
Наприклад, під кодом 30000000 зашифровані доходи від операцій з капіталом, 31000000 - надходження від продажу основного капіталу, 31020000 - надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Для кожного виду надходжень, що зараховуються до бюджетів, коду бюджетної класифікації Національним банком України присвоюється тільки йому відповідний тризначний символ банківської звітності. Це пов'язано зі специфікою зарахування платежів до місцевих бюджетів, яка склалася з переходом їх на казначейське обслуговування (на один рахунок місцевого бюджету може зараховуватися багато різних платежів). У процесі переходу на касове обслуговування місцевих бюджетів за доходами Національним банком будуть присвоєні символи банківської звітності усім, без виключення, кодам бюджетної класифікації, відповідно до яких платежі зараховуватимуться до місцевих бюджетів. Крім цього очікується також зміна символів банківської звітності окремих кодів бюджетної класифікації доходів місцевих бюджетів. Символи банківської звітності формуються для кодування аналітичних рахунків та забезпечують правильність (адресність) надходження коштів на відповідні аналітичні рахунки. При цьому кожному символу звітності відповідає окремий код бюджетної класифікації і аналітичних рахунків. Наприклад, коду бюджетної класифікації 11021200 "Відрахування від суми податку на прибуток для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців" присвоєно символ банківської звітності 222.

 

 

4.3. Класифікація видатків бюджету
Новий підхід запроваджено щодо класифікації видатків, який дозволяє визначити не лише сам факт використання міністерствами та відомствами бюджетних коштів, а й пов'язати ці видатки з виконанням програмних завдань держави та мірою відповідальності у цьому кожного відомства.
Запровадження нової функціональної класифікації видатків бюджету викликане необхідністю приведення її у відповідність до міжнародних стандартів статистики державних фінансів з метою забезпечення міжнародної порівнянності показників бюджету.
Нова класифікація видатків бюджету розроблена на основі класифікації функцій управління (КФУ), опублікованої статистичним відділом Організації об'єднаних націй. Класифікація має три рівні категорії (від 1 до 10), групи та класи. Категорії - це загальні цілі державного управління, а групи і класи описують засоби досягнення цих загальних цілей.
Державний бюджет на 2002 рік сформовано із застосуванням програмної класифікації видатків державного бюджету, кожен код якої відповідає коду нової функціональної класифікації видатків.
Наступним кроком стане запровадження програмної класифікації видатків місцевих бюджетів. Згідно наказу Міністерства фінансів України місцеві органи влади при складанні і виконанні місцевих бюджетів у 2002 році будуть використовувати тимчасову класифікацію видатків місцевих бюджетів (розроблену на основі функціональної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 03.12.1997 р № 265 із змінами та доповненнями).
Видатки бюджету класифікуються за чотирма ознаками:
1. Функціональна класифікація видатків бюджету (за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки) (КФКВ);
2.Економічна класифікація видатків бюджету (за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці
видатки) (КЕКВ);
3.Відомча класифікація видатків (за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів) (КВКВ);
4. Програмна класифікація видатків бюджету (КПКВ).
Функціональна класифікація здійснюється відповідно до основних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів. Можна виділити три рівні функціональної класифікації:
перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наприклад, 0100 - загальнодержавні функції, 0200 -оборона, 0300 - громадський порядок, безпека та судова влада, 0400 -економічна діяльність, 0500 - охорона навколишнього природного середовища тощо.
другий рівень - підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування в межах відповідних розділів. Наприклад, розділ "Економічна діяльність" - 0400, підрозділ "паливно-енергетичний комплекс" - 0430; Функціонування
виконавчої влади - 010200; розділ "охорона здоров'я" - 0700, підрозділ "лікарні та санаторно-курортні заклади" - 0730.
третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямами діяльності головних розпорядників бюджетних коштів у межах відповідних підрозділів. Наприклад, розділ "Духовний та фізичний розвиток" -0800; підрозділ "Культура та мистецтво" -0820; конкретні напрямки діяльності головних розпорядників коштів: художні колективи, концертні та циркові організації - 0822; творчі спілки - 0824, заповідники - 0827 тощо (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Функціональна класифікація видатків бюджету
Код Найменування 
0100 Загальнодержавні функції 
0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність 
0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування 
0112 Фінансова та фіскальна діяльність 
0113 Зовнішньополітична діяльність 
0120 Економічна допомога зарубіжним країнам 
0130 Інші загальні функції державного управління 
0131 Управління системою державної служби 
0132 Загальнодержавне планування та статистика 
0133 Інша діяльність у сфері державного управління 
0140 Фундаментальні дослідження 
0150 Дослідження і розробки у сфері державного управління 
0160 Проведення виборів та референдумів 
0170 Обслуговування боргу 
0171 Обслуговування внутрішнього боргу 
0172 Обслуговування зовнішнього боргу 
0180 Міжбюджетні трансферти 
0200 Оборона 
0210 Військова оборона 
0220 Цивільна оборона 
0230 Військова допомога зарубіжним країнам 
0240 Військова освіта 
0250 Дослідження і розробки у сфері оборони 
0260 Інша діяльність у сфері оборони 
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада 
0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону 
0320 Протипожежний захист та рятування 
0330 Судова влада 
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи 
0350 Діяльність у сфері безпеки держави 
0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді 
0370 Цослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади 
0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади 
0400 Економічна діяльність 
0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність 
0411 Загальна економічна та торговельна діяльність 
0412 Регулювання трудових відносин 
0420 Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство 
0421 Сільське господарство 
0422 Лісове господарство та мисливство 
0423 Рибне господарство 
0430 Паливно-енергетичний комплекс 
0431 Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива 
0432 Нафтогазова галузь 
0433 Електроенергетична галузь 
0434 Інші галузі паливно-енергетичного комплексу 
0440 Інша промисловість та будівництво 
0441 Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин 
0442 Обробна промисловість 
0443 Будівництво 
0444 Відтворення мінерально-сировинної бази 
0450 Транспорт 
0451 Автомобільний транспорт 
0452 Водний транспорт 
0453 Залізничний транспорт 
0454 Повітряний транспорт 
0455 Трубопровідний та інший транспорт 
0456 Дорожнє господарство 
0460 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 
0470 Інші галузі економіки 
0471 Торговельне господарство та заклади громадського харчування 
0472 Туризм та готельне господарство 
0473 Багатоцільові проекти розвитку 
0480 Цослідження і розробки в галузях економіки 
0481 Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності 
0482 Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства 
0483 Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу 
0484 Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві 
0485 Дослідження і розробки у сфері транспорту 
0486 Дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 
0487 Дослідження і розробки в інших галузях економіки 
0490 Інша економічна діяльність 
0500 Охорона навколишнього природного середовища 
0510 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 
0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 
0512 Утилізація відходів 
0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 
0520 Збереження природно-заповідного фонду 
0530 Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища 
0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 
0600 Житлово-комунальне господарство 
0610 Житлове господарство 
0620 Комунальне господарство 
0630 Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства 
0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 
0700 Охорона здоров'я 
0710 Медична продукція та обладнання 
0720 Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога 
0721 Поліклініки загального профілю та амбулаторії 
0722 Спеціалізовані поліклініки 
0723 Стоматологічні поліклініки 
0724 Станції швидкої та невідкладної допомоги 
0725 Фельдшерсько-акушерські пункти 
0730 Лікарні та санаторно-курортні заклади 
0731 Лікарні загального профілю 
0732 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 
0733 Пологові будинки 
0734 Санаторно-курортні заклади 
0740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади 
0750 Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я 
0760 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 
0761 Будинки дитини 
0762 Станції переливання крові 
0763 Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 
0800 Духовний та фізичний розвиток 
0810 Фізична культура і спорт 
0820 Культура та мистецтво 
0821 Театри 
0822 Художні колективи, концертні і циркові організації 
0823 Кінематографія 
0824 Творчі спілки 
0825 Бібліотеки 
0826 Музеї і виставки 
0827 Заповідники 
0828 Клубні заклади 
0829 Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва 
0830 Засоби масової інформації 
0831 Телебачення і радіомовлення 
0832 Преса 
0833 Книговидання 
0834 Інші засоби масової інформації 
0840 Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку 
0850 Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку 
0900 Освіта 
0910 Дошкільна освіта 
0920 Загальна середня освіта 
0921 Загальноосвітні навчальні заклади 
0922 Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати 
0923 Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади 
0930 Професійно-технічна освіта 
0940 Вища освіта 
0941 Вищі навчальні заклади І і II рівнів акредитації 
0942 Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації 
0950 Післядипломна освіта 
0960 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми 
0970 Програми матеріального забезпечення навчальних закладів 
0980 Дослідження і розробки у сфері освіти 
0990 Інші заклади та заходи у сфері освіти 
1000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 
1010 Соціальний захист на випадок непрацездатності 
1020 Соціальний захист пенсіонерів 
1030 Соціальний захист ветеранів війни та праці 
1040 Соціальний захист сім % дітей та молоді 
1050 Соціальний захист безробітних 
1060 Допомога у вирішенні житлового питання 
1061 Допомога на утримання житла 
1062 Допомога на забезпечення житлом 
1070 Соціальний захист інших категорій населення 
1080 Дослідження і розробки у сфері соціального захисту 
1090 Інша діяльність у сфері соціального захисту 
Економічна класифікація видатків бюджету визначає конкретне спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, і поділяється на:
1) поточні видатки (код 1000) - усі платежі бюджету, що передбачаються на поточні цілі;
2) капітальні видатки (код 2000) - платежі з метою придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів, землі і нематеріальних активів, а також капітальні трансферти.
3) нерозподілені видатки (код 3000) - це видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад;
4) кредитування з вирахуванням погашення (код 4000) - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті яких у них виникають фінансові вимоги до інших суб'єктів господарської діяльності. При застосуванні категорії кредитування обов'язковою умовою є виникнення зобов'язання щодо повернення коштів.
Кожний напрямок видатків має цільове призначення. Наприклад, поточні видатки (1000) за цільовим призначенням спрямовувати: на оплату праці працівників бюджетних установ - 1100; нарахування на заробітну плату - 1120; видатки на відрядження - 1140, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -1160. Капітальні видатки (2000): придбання основного капіталу - 2100; створення державних запасів і резервів - капітальний ремонт - 2200. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4100) передбачає кредитування (мінус погашення) органів державного управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ і включає надання внутрішніх кредитів (код 4110) та повернення внутрішніх кредитів (код 4120). Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення (код 4200) включає кредитування та платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам: при
цьому надання зовнішніх кредитів має код 4210; повернення зовнішніх кредитів - код 4220 (табл.4.3.).

Таблиця 4.3. Економічна класифікація видатків бюджету
КЕКВ Назва 
1000 Поточні видатки 
1100 Видатки на товари і послуги 
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ 
1120 Нарахування на заробітну плату 
1130 Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 
1140 Видатки на відрядження 
1150 Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення 
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 
1170 Дослідження і розробки, державні програми 
1200 Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 
1300 Субсидії і поточні трансферти 
1310 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 
1320 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 
1340 Поточні трансферти населенню 
1350 Поточні трансферти за кордон 
2000 Капітальні видатки 
2100 Придбання основного капіталу 
2110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
2120 Капітальне будівництво (придбання) 
2130 Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 
2200 Створення державних запасів і резервів 
2300 Придбання землі і нематеріальних активів 
2400 Капітальні трансферти 
2410 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 
2420 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 
2430 Капітальні трансферти населенню 
2440 Капітальні трансферти за кордон 
2450 Капітальні трансферти до бюджету розвитку 
3000 Нерозподілені видатки 
4000 Кредитування з вирахуванням погашення 
4100 Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення 
4110 Надання внутрішніх кредитів 
4120 Повернення внутрішніх кредитів 

Відомча класифікація видатків бюджету дає можливість здійснювати повний економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів. Вона засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовуються кошти, тобто містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр формування і використання фінансових ресурсів розпорядниками бюджетних коштів.
Наприклад, код Міністерства освіти і науки України - 220, Міністерства фінансів України - 350, Антимонопольного комітету України - 601, Рахункової палати України - 651, Тернопільської обласної державної адміністрації - 789 тощо.
Відомча класифікація видатків бюджетів затверджується:
1) для Державного бюджету України - Міністерством фінансів України
і визначається відповідно до закону про Державний бюджет України (частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України). Відомча класифікація видатків державного бюджету наведена у табл.4.4.;
2) для бюджетів самоврядування - міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу і визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина третя статті 22 Бюджетного кодексу України).

Таблиця 4.4.
Відомча класифікація видатків державного бюджету
квкв Назва 
11 Управління справами Верховної Ради України 
зо Державне управління справами 
41 Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України 
60 Верховний суд України 
70 Вищий господарський суд України 
80 Конституційний Суд України 
90 Генеральна прокуратура України 
100 Міністерство внутрішніх справ України 
110 Міністерство палива та енергетики України 
120 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 
140 Міністерство закордонних справ України 
170 Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 
180 Міністерство культури і мистецтв України 
210 Міністерство оборони України 
220 Міністерство освіти і науки України 
230 Міністерство охорони здоров'я України 
240 Міністерство екології та природних ресурсів України 
250 Міністерство праці та соціальної політики України 
260 Міністерство промислової політики України 
280 Міністерство аграрної політики України 
300 Державний комітет статистики України 
310 Міністерство транспорту України 
320 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
340 Державний комітет України у справах сім'ї та молоді 
350 Міністерство фінансів України 
351 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 
360 Міністерство юстиції України 
512 Державний комітет України з державного матеріального резерву 
516 Державна митна служба України 
527 Державний комітет ядерного регулювання України 
532 Державний комітет України у справах національностей та міграції 
534 Державний комітет у справах охорони державного кордону України 
538 Державна туристична адміністрація України 
542 Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 
545 Державний комітет зв'язку та інформатизації України 
598 Вища рада юстиції 
599 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
601 Антимонопольний комітет України 
602 Вища атестаційна комісія України 
607 Державний департамент України з питань виконання покарань 
611 Державний комітет архівів України 
612 Головне управління державної служби України 
614 Державна податкова адміністрація України 
615 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 
625 Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України 
637 Національна комісія регулювання електроенергетики України 
638 Національне космічне агентство України 
644 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 
651 Рахункова палата України 
652 Служба безпеки України 
654 Національна академія наук України 
660 Управління державної охорони України 
661 Фонд державного майна України 
673 Центральна виборча комісія 
771 Рада Міністрів Автономної Республіки Крим 
772 Вінницька обласна державна адміністрація 
773 Волинська обласна державна адміністрація 
774 Дніпропетровська обласна державна адміністрація 
775 Донецька обласна державна адміністрація 
776 Житомирська обласна державна адміністрація 
777 Закарпатська обласна державна адміністрація 
778 Запорізька обласна державна адміністрація 
779 Івано-Франківська обласна державна адміністрація 
780 Київська обласна державна адміністрація 
781 Кіровоградська обласна державна адміністрація 
782 Луганська обласна державна адміністрація 
783 Львівська обласна державна адміністрація 
784 Миколаївська обласна державна адміністрація 
785 Одеська обласна державна адміністрація 
786 Полтавська обласна державна адміністрація 
787 Рівненська обласна державна адміністрація 
788 Сумська обласна державна адміністрація 
789 Тернопільська обласна державна адміністрація 
790 Харківська обласна державна адміністрація 
791 Херсонська обласна державна адміністрація 
792 Хмельницька обласна державна адміністрація 
793 Черкаська обласна державна адміністрація 
794 Чернівецька обласна державна адміністрація 
795 Чернігівська обласна державна адміністрація 
796 Київська міська державна адміністрація 
797 Севастопольська міська державна адміністрація 
868 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 
Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом і щорічно визначається у законі про Державний бюджет України відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного кодексу України.
Формування програмної класифікації видатків державного бюджету при складанні проекту закону про державний бюджет здійснюється за структурою кодування, наведеною у табл. 4.5.
Таблиця 4.5. Структура кодування програмної класифікації видатків державного бюджету Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

1

2

3

4

Пояснення

 

 

X

XX

X

 

 

 

00

0

Головний розпорядник

(код відомчої класифікації видатків державного бюджету)

 

XXX

1

00

0

Відповідальний виконавець у системі головного розпорядника

 

XXX

1

00

0

(якщо відповідальним виконавцем є безпосередньо структурний підрозділ центрального апарату головного розпорядника - такою частиною коду є цифра «1», щодо всіх інших відповідальних виконавців використовуються цифри від «2» до «9»)

 

XXX

X

 

0

бюджетна програма в межах одного відповідального виконавця

 

XXX

X

01

0

(якщо бюджетна програма пов'язана з функціонуванням апаратів органів державної влади (в основному це коди діючої функціональної класифікації розділу "Державне управління ", ця частина коду визначається цифрами "01", всі інші - "02", "03", "04" і далі в межах одного відповідального виконавця)

 

XXX

X

0

для відстеження усіх бюджетних програм на реалізацію діючих інституційних та інвестиційних проектів п'ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер "6"

 

XXX

X

0

для відстеження усіх бюджетних програм із резервного фонду п'ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер "7"

 

XXX

X

0

для відстеження усіх бюджетних програм, що складають капітальні вкладення, п'ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер "8"

 

XXX

 

XX

 

напрям   діяльності   в    одній    бюджетній програмі (код визначається цифрами від "1" до "9"): на 2002    рік    цю    частину    передбачається    не застосовувати   з   метою   спрощення   системи   і апробування її на практиці (тому в даний час на цьому місці буде цифра "0")

 

Обов'язковою умовою є прив'язка коду конкретної бюджетної програми до відповідного коду нової функціональної класифікації видатків бюджету, що забезпечить можливість автоматичного групування показників бюджетних програм за функціональною класифікацією.
У більшості випадків за базу визначення бюджетної програми беруться бюджетні призначення окремого головного розпорядника за функціональною класифікацією, аналізується його організаційна структура з метою визначення відповідальних виконавців та детально визначається мета бюджетної програми, яку необхідно досягнути, і завдання, які необхідно виконати для досягнення цієї мети за рахунок відповідного бюджетного призначення.
З метою поліпшення прозорості та контрольованості використання бюджетних коштів бюджетну програму, обсяг видатків на яку складає більше 1-1,5 відсотка загального обсягу видатків державного бюджету, доцільно розподілити на декілька менших бюджетних програм.
Програмна класифікація видатків державного бюджету щорічно уточнюється і перезатверджується шляхом встановлення бюджетних призначень у Закону про Державний бюджет України. Незмінною залишається лише структура коду програмної класифікації видатків.

 


4.4.
Класифікація фінансування бюджету
Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками.
Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:
фінансування за типом кредитора - за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань. Наприклад, внутрішнє фінансування - 200000, в тому числі фінансування за рахунок коштів бюджетів різних рівнів та державних фондів - 201000, фінансування за рахунок позик банківських установ - 202000 (табл.4.6);
фінансування за типом боргового зобов'язання - за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту. Наприклад, внутрішнє фінансування - код 400000, в тому числі: довгострокові зобов'язання - 401000; зовнішнє фінансування - 500000, в тому числі: довгострокові зобов'язання - 501000; короткострокові зобов'язання та векселі - 503000 (табл.4.7).
Таблиця 4.6. Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора
Код Назва 
200000 Внутрішнє фінансування 
201000 Фінансування за рахунок коштів бюджетів різних рівнів та державних фондів 
202000 Фінансування за рахунок позик банківських установ 
203000 Інше внутрішнє фінансування 
204000 Надходження від приватизації державного майна 
205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ та організацій 
206000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 
207000 Коригування 
300000 Зовнішнє фінансування 
301000 Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку 
302000 Позики, надані органами управління іноземних держав 
303000 Позики, надані іноземними комерційними банками 
304000 Позики, надані постачальниками 
305000 Позики, не віднесені до інших категорій 
306000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

Таблиця 4.7. Класифікація фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання
Код Назва 
400000 Внутрішнє фінансування 
401000 Довгострокові зобов 'язання 
402000 Середньострокові зобов 'язання 
403000 Короткострокові зобов'язання та векселі 
404000 Інші зобов 'язання 
405000 Зміни обсягів готівкових коштів, депозитів і цінних паперів, використовуються для управління ліквідністю що 
406000 Надходження від приватизації державного майна 
500000 Зовнішнє фінансування 
501000 Цовгострокові зобов 'язання 
502000 Середньострокові зобов 'язання 
503000 Короткострокові зобов'язання та векселі 
504000 Інші зобов 'язання 
505000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 4.5.
Класифікація боргу
Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування.
Державний борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.
Класифікація боргу за типом кредитора складається з двох розділів. Перший розділ - внутрішній борг (код 200000) включає, заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів - код 210000, заборгованість перед банківськими установами - код 220000, заборгованість перед іншими органами управліннями - код 230000 тощо. Другий розділ - зовнішній борг (код 300000) (табл.4.8).
Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання складається з внутрішнього та зовнішнього боргу (коди 400000 та 500000), заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями (коди 410000 та 510000) тощо (табл.4.9).
Таблиця 4.8.
Класифікація боргу за типом кредитора
Код Назва 
200000 Внутрішній борг 
210000 Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів 
211000 Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів 
212000 Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів 
213000 Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів 
220000 Заборгованість перед банківськими установами 
221000 Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку України 
222000 Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків 
230000 Заборгованість перед іншими органами управління 
231000 Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ 
232000 Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств 
233000 Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного сектора 
234000 Інша внутрішня заборгованість 
240000 Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 
250000 Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 
300000 Зовнішній борг 
310000 Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку 
320000 Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав 
330000 Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків 
340000 Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників 
350000 Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 
360000 Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

Таблиця 4.9.
Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання
Код Назва 
400000 Внутрішній борг 
410000 Заборгованість за довгостроковими зобов 'язаннями 
420000 Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями 
430000 Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями 
440000 Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями 
450000 Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 
500000 Зовнішній борг 
510000 Заборгованість за довгостроковими зобов 'язаннями 
520000 Заборгованість за середньостроковими зобов 'язаннями 
530000 Заборгованість за короткостроковими зобов 'язаннями і векселями 
540000 Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями 
550000 Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

Контрольні запитання:
1. Що таке бюджетна класифікація та яке її призначення?
2. Охарактеризуйте структуру бюджетної класифікації затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 року за № 604.
3. За якими основними групами класифікуються доходи бюджету? Наведіть приклади.
4. За якими ознаками класифікуються видатки бюджету?
5. У чому полягає сутність функціональної структури видатків бюджету? Наведіть приклади.
6. Охарактеризуйте видатки бюджету за економічною ознакою
7. Для чого потрібна відомча класифікація видатків бюджету та ким вона затверджується ?
8. Охарактеризуйте структуру кодування програмної класифікації видатків державного бюджету
9. Дайте характеристику класифікації фінансування бюджету
10.Охарактеризуйте класифікацію боргу за типом кредитора та типом боргового зобов 'язання
11.Що таке символи банківської звітності і з якою метою вони використовуються ?

<< РОЗДІЛ З ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ -ПОВНОВАЖНИЙ УЧАСНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
РОЗДІЛ 5 ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ  >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Казначейська система" / Юрій С.І._ Зміст