Библиотека Воеводина _ "Казначейська система" / Юрій С.І.

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Казначейська система" / Юрій С.І._ Зміст
Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления

РОЗДІЛ 8 КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ДОХОДАМИ

8.1.Загальна характеристика державних доходів
8.2. Організація касового виконання державного бюджету за доходами та порядок зарахування платежів
8.3. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
8.4. Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету
8.5. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
8.6. Операції за платежами, які розподіляються міме загальним та спеціальним фондами державного бюджету
8.7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами
8.8. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
8.9. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету
8.10. Операції за власними надходженнями бюджетних установ та організацій
8.11. Зарахування платежів, що справляються митними органами
8.12. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
8.13. Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету
8.14. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету

 

Основні терміни та поняття: державні доходи, централізовані та децентралізовані доходи, обов'язкові платежі, добровільні надходження, облік доходів, нез'ясовані надходження, розрахункові документи на сплату податків і зборів, реєстр про доходи, розмежування доходів, зарахування податків і зборів у негрошовій формі

 

8.1.Загальна характеристика державних доходів
Держава може виконувати свої функції та завдання, передбачені Конституцією, якщо вона має у своєму розпорядженні достатню кількість коштів. Залучення державою коштів, тобто мобілізація державних доходів, є складовою частиною фінансової діяльності держави.
Державні доходи - це сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються нею для виконання її завдань і функцій. Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України. Ці кошти зосереджуються у централізованих і децентралізованих грошових фондах. Формування цих грошових фондів здійснюється в результаті розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту.
Залежно від порядку формування системи державних доходів їх можна розподілити на:
централізовані - кошти, які залишаються у розпорядженні держави в процесі розподілу валового внутрішнього продукту, та спрямовуються на формування централізованих грошових фондів Державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Державного фонду охорони праці, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення та інші;
децентралізовані - це доходи, які залишаються у розпорядженні державних підприємств, установ, організацій при розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту і формуються, головним чином, за рахунок їх прибутку. Основою для їхнього формування є прибутки і доходи державних підприємств, установ, організацій, населення.
Центральне місце у системі доходів держави посідають доходи бюджетів держави. Безпосередньо за їхньою допомогою мобілізується основна частка фінансових ресурсів держави при формуванні бюджетних і
позабюджетних фондів, які необхідні для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.
Доходи бюджету (відповідно до Бюджетного кодексу) - усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти).
Згідно з Бюджетним кодексом бюджетна система України складається з державного та місцевих бюджетів. Основна частка державних доходів формується за рахунок доходів державного бюджету.
Доходи Державного бюджету України включають:
1) доходи (за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66 та 69 Бюджетного кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів";
2) власні надходження установ, які утримуються за рахунок Державного бюджету України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 659 "Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання" і доходи з інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;
3) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
4) міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.
Виходячи з вищенаведеного можна констатувати, що основними фінансовими інструментами формування доходів бюджету є:
- плата (при цьому обов'язково ставимо запитання - за що?) передбачає певну еквівалентність взаємовідносин між державою та платниками. Такі відносини можуть виникати тільки у тих випадках, коли держава є власником ресурсів, які надаються у користування. Плата вноситься як за рахунок включення у собівартість, так і з прибутку, що визначається механізмом її стягнення. Розмір плати залежить від обсягів ресурсів, які використовуються, а надходження плати державі визначаються державною власністю на дані ресурси. Якщо держава втрачає право власника, то вона втрачає також ці доходи.
- відрахування (на що? від чого?) проводяться за встановленими нормативами та передбачають, як правило, цільове призначення платежів. Незважаючи на те, що вони вносяться до державного бюджету загальною сумою його доходів, їх цільове призначення не втрачається. Тому фінансування з бюджету заходів, на які здійснюються відрахування, повинно дорівнювати надходженням цих відрахувань. На жаль, не завжди цей баланс не витримується.
- податки (для чого?) як плата суспільства державі за виконання нею певних функцій, як відрахування частини валового внутрішнього продукту на суспільні цілі та потреби.
Мобілізація коштів до бюджету здійснюється на підставі правових норм. Правовими нормами регулюються відносини, що виникають при:
• встановленні та введенні податків, неподаткових доходів до бюджету;
• визначенні санкцій за порушення порядку та строків внесення платежів;
• здійсненні контролю за надходженням коштів до бюджету. Принципи мобілізації грошових коштів, бюджетний склад і структура доходів бюджету значною мірою залежать від форм, методів господарювання та тих економічних і соціальних завдань, які вирішуються суспільством. Перехід до ринкових відносин вимагає змін у системі формування доходів бюджету, вдосконалення управління цим процесом.

 

 

8.2. Організація касового виконання державного бюджету за доходами та порядок зарахування платежів
Система виконання державного бюджету за доходами ґрунтується на комплексі касових операцій, що провадяться органами Державного казначейства. Платники податків перераховують платежі до державного бюджету на доходні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, в розрізі кодів класифікації доходів бюджету та територій, на яких справляються дані платежі (районів і міст обласного та республіканського підпорядкування, районів у містах).
За допомогою програмного забезпечення щоденно проводиться розмежування платежів до бюджету, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, або між загальним і спеціальним фондами державного бюджету згідно нормативів, визначених Бюджетним кодексом України та законом України про Державний бюджет України на поточний рік. Зараховані до загального та спеціального фондів державного бюджету доходи в кінці кожного робочого дня акумулюються на котлові рахунки. З котлових рахунків доходів державного бюджету здійснюється перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам усіх рівнів та перерахування доходів Державному казначейству України для їх подальшого перерозподілу.
Участь органів Держказначейства у цьому процесі зорієнтована на те, щоб максимально вірно визначити обсяг ресурсної бази державного бюджету як у цілому, так і за окремими видами доходів в адміністративно-територіальному розрізі. Наявність на централізованому рівні інформації про обсяг ресурсної бази державного бюджету, рух бюджетних коштів та деталізація їх обліку надає урядові великі можливості для маневрування ресурсами та оперативного контролю за ними.
У процесі виконання державного бюджету за доходами органи Державного казначейства здійснюють такі функції:
• установлюють порядок відкриття та відкривають рахунки в управліннях Державного казначейства України для зарахування
податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів;
- ведуть бухгалтерський облік доходів бюджету відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року №119 розрізі кодів бюджетної класифікації доходів і типів операцій;
- здійснюють розподіл зарахованих до державного бюджету платежів відповідно до нормативів відрахувань, затверджених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, та перераховують за належністю розподілені кошти;
- готують розрахункові документи і проводять повернення надмірно або помилково сплачених до державного бюджету платежів на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо;
- здійснюють відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної податкової служби та рішень судових органів;
- складають щоденну, періодичну та річну звітність за доходами відповідно до кодів бюджетної класифікації доходів та подають її відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до державного бюджету та державних цільових фондів.
У зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України і розгортанням роботи розрахункових палат Державного казначейства, змінюються функції органів Державного казначейства і порядок відкриття рахунків для обліку доходів бюджету.
Рахунки для зарахування платежів відкриваються на балансі обласних управлінь Державного казначейства відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства України, затверджених наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119.
Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи банків, у яких вони обслуговуються. Банк платника перераховує грошові кошти через СЕП НБУ на рахунки, відкриті в обласному управлінні Державного казначейства України в розрізі районів (міст обласного значення) та кодів бюджетної класифікації доходів. Операції з обробки платежів повинні здійснюватись у наступній послідовності:
- повернення надмірно, або помилково зарахованих коштів;
- відшкодування платникам податку на додану вартість;
- розподіл платежів до бюджету за нормативами, установленими законодавчими актами;
- відрахування дотацій місцевим бюджетам.
Платники податків (юридичні та фізичні особи) сплачують податки і збори (обов'язкові платежі) у безготівковій або готівковій формах. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, через установи Державного комітету зв'язку та інформації України, установи Ощадного банку за місцезнаходженням платника. Платежі до бюджету зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства.
При безготівковій формі оплати розрахункові документи, які подаються в установу банку, мають бути оформлені відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Підставою для зарахування платежів до бюджету, сплачених готівкою, є такі документи:
- копії платіжних доручень відділень Ощадбанку та корінці прибуткових документів ("повідомлення") про приймання установою банку платежів до державного та місцевих бюджетів готівкою;
- копії квитанцій за формою 24 та формою 10, видані органами місцевого самоврядування платникам податків разом з описом до них;
- платіжні доручення установ Державного комітету зв'язку та інформації України на перекази з додатком до них талонів поштових переказів (при сплаті платежів через установи зв'язку).

 

 

8.3. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
Для забезпечення правильності зарахування платежів до державного бюджету органи Державної податкової адміністрації 1 грудня кожного року подають відповідним органам Державного казначейства списки платників податків із зазначенням їх ідентифікаційних кодів (для юридичних осіб) і номерів (для фізичних осіб), розрахункових рахунків, видів платежів відповідно до бюджетної класифікації доходів. Порядок виконання державного бюджету за доходами визначено наказом Державного казначейства України від 19 грудня 2000р. №131.
Органи Державного казначейства здійснюють аналітичний облік доходів державного бюджету з кожного виду податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до бюджетної класифікації доходів. Облік податків і зборів, відповідно до бюджетної класифікації доходів та у розрізі кожного платника здійснюють органи податкової служби.
Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік є доходами загального фонду бюджету, зараховуються безпосередньо на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6111 "Доходи загального фонду державного бюджету".
Кредитовий залишок за рахунком 6111 дає інформацію про надходження з урахуванням відшкодування податку на додану вартість та повернення платежів до загального фонду державного бюджету з початку року. Для щоденного перерахування платежів, які надійшли до загального фонду державного бюджету з обласних управлінь до Державного казначейства України (центральний рівень), в обласному управлінні Державного казначейства відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету".
У Державному казначействі України відкриваються аналогічні рахунки за балансовим рахунком 3112 для зарахування перерахованих обласними управліннями Державного казначейства платежів.
Залишки коштів за день (з урахуванням повернень та відшкодувань ПДВ) з аналітичних рахунків за доходами, відкритих за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3112, а саме:
на перший зараховуються доходи, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій місцевим бюджетам;
- на другий зараховуються доходи, які відносяться до загального фонду державного бюджету і з яких не здійснюється перерахування дотацій.
Суми коштів, зарахованих на перший рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, обласні управління Державного казначейства розподіляють за нормативами, встановленими законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, та цього самого дня у регламентований час перераховують суми дотацій на відповідні рахунки місцевих бюджетів. Інформація щодо перерахування суми дотацій місцевим бюджетам одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8311 "Кошти, передані органами Державного казначейства із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя". Дебетовий залишок за рахунком 8311 дає інформацію про перераховану з початку року суму дотацій місцевим бюджетам.
Залишки коштів з першого рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, після відрахування дотацій місцевим бюджетам та з другого рахунку, відкритого за цим самим балансовим рахунком, платіжними дорученнями обласного управління Державного казначейства у регламентований час перераховуються на відповідні рахунки, відкриті у Державному казначействі України (центральний рівень) за балансовим рахунком 3112. Інформація щодо перерахування суми доходів Державному казначейству України одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства". Сума дебетових залишків на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211, дає інформацію про суми доходів, перераховані органам Державного казначейства вищого рівня з початку року.
Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів до бюджету, які є доходами загального фонду державного бюджету, здійснюється обласними управліннями Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів тощо. У разі надходження до органу Державного казначейства рішення судових органів, копія рішення передається відповідному органу податкової служби за місцем реєстрації платника податків.
Органи державної податкової служби за місцем реєстрації платника передають районному відділенню Державного казначейства висновки на повернення надмірно та/або помилково сплачених коштів. Відділення казначейства готує Реєстр висновків про повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету, про відшкодування податку на додану вартість та щоденно засобами внутрішньої платіжної системи (електронного зв'язку передає його до обласного управління Державного казначейства.
На підставі електронного реєстру висновків на повернення управління Державного казначейства своїми платіжними дорученнями перераховує кошти із свого рахунку на поточні рахунки платників податків, відкриті в установах банку, в яких зазначені платники обслуговуються.
Повернення платежів здійснюється з відповідного аналітичного рахунку в межах поточних надходжень за день. У випадках недостатності або відсутності коштів на аналітичних рахунках у цілому по області повернення надмірно або помилково сплачених платежів здійснюється на підставі рішення Державного казначейства України (центральний рівень). При цьому з рахунку, відкритого за балансовим рахунком 3112, розрахунковим документом Державного казначейства кошти перераховуються на відповідний рахунок обласного управління, відкритий за балансовим рахунком 3112, з подальшим зарахуванням на аналітичний рахунок, з якого здійснюється повернення.

 

 

8.4. Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету
Кошти від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету".
Інформація щодо надходження та повернення платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 7131 "Кредитування за вирахуванням погашення за коштами загального фонду державного бюджету". Кредитовий залишок за рахунком 7131 дає інформацію про повернення бюджетних позичок до державного бюджету з початку року.
Крім того, інформація щодо повернення бюджетних позичок та кредитів одночасно відображається як погашення дебіторської заборгованості державного бюджету.
Для щоденного перерахування платежів, які надійшли на рахунок 3113 в управлінні Державного казначейства та в Державному казначействі України (центральний рівень) відкриваються окремі рахунки за балансовим рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету". Залишки коштів від повернення
зазначених бюджетних позичок та кредитів за день (з урахуванням повернень) у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів переховуються на окремий рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112.
З рахунку управління, відкритого за балансовим рахунком 3112, кошти на підставі платіжних доручень перераховуються на рахунок, відкритий у Державному казначействі за цим самим балансовим рахунком.
Інформація щодо перерахування Державному казначейству сум від повернення бюджетних позичок та кредитів одночасно відображається на окремих рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам державного казначейства". Сума дебетових залишків за цими рахунками дає інформацію про суми коштів від повернення бюджетних позичок та кредитів, перераховані з початку року.
Повернення коштів з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3113, здійснюється управлінням Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів тощо. Повернення здійснюється з відповідного аналітичного рахунку в межах поточних надходжень за день, а в розрізі недостатності або відсутності коштів -в межах поточних надходжень на відповідні аналітичні рахунки за день в цілому по області.

 

 

8.5. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік є доходами спеціального фонду державного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ та організацій, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо коштів, які зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3121 або повертаються з них, одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6112 "Доходи спеціального фонду державного бюджету".
Кредитовий залишок за балансовим рахунком 6112 дає інформацію про надходження коштів (з урахуванням повернень платежів) до спеціального фонду державного бюджету з початку року.
Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету, здійснюється обласними управліннями Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та платою платежів тощо. Кошти
повертаються з відповідного аналітичного рахунку в межах поточних надходжень за день.
У разі недостатності або відсутності коштів на відповідних аналітичних рахунках, відкритих для зарахування коштів, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету, повернення здійснюється в межах поточних надходжень на відповідні аналітичні рахунки за день в цілому по області. При цьому на аналітичному рахунку, з якого здійснюється повернення, допускається дебетове сальдо.
Для щоденного перерахування платежів, які надійшли до спеціального фонду державного бюджету, управління Державного казначейства та Державне казначейство України (центральний рівень) відкривають рахунки за балансовим рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" окремо за кожним видом надходжень. Залишки коштів за день (з урахуванням повернень) з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3121 "Надходження до спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки", у встановлений регламентом час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки".
Обласні управління Державного казначейства відповідно до встановленого регламенту своїми платіжними дорученнями перераховують кошти на рахунки, відкриті у Державному казначействі України за балансовим рахунком 3122.
Інформація щодо перерахування суми доходів Державному казначейству України одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8212 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства".
Дебетовий залишок за балансовим рахунком 8212 дає інформацію про кошти спеціального фонду державного бюджету, перераховані з початку року. 

 

 

8.6. Операції за платежами, які розподіляються міме загальним та спеціальним фондами державного бюджету
Платежі, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на поточний рік розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3131 "Надходження, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Дані про надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6113 "Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами". Кредитовий залишок за рахунком 6113 дає інформацію про надходження з урахуванням повернення платежів, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету з початку року.
Кошти, які протягом дня зараховані на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3131 (з урахуванням повернень), в кінці операційного дня розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету згідно нормативів, встановлених законом України про Державний бюджет України на поточний рік.

 

 

8.7. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами
Платежі до бюджету, які відповідно до закону України про Державний бюджет України на відповідний рік розподіляються між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6211 "Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами". Кредитовий залишок за рахунком 6211 дає інформацію про надходження (з урахуванням повернень) платежів, які розподіляються між державним та місцевим бюджетами з початку року
Кошти, які протягом дня зараховувались на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевим бюджетами", в кінці операційного дня розподіляються за встановленими нормативами між державним бюджетом та відповідними місцевими бюджетами.
Після розподілу частина коштів, яка належить загальному фонду державного бюджету засобами програмного забезпечення зараховується на відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111, з
якого перераховуються на відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112 для перерахування платежів, які відносяться до загального фонду державного бюджету.
За результатами розподілу платежів між державним та місцевим бюджетами формується Відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 (додаток 11).

 

 

8.8. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
Платежі, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету і підлягають розподілу, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету, що підлягають розподілу" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
Інформація щодо надходження та повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету". Кредитовий залишок за рахунком 6411 дає інформацію про надходження (за вирахуванням повернень) платежів, які тимчасово віднесені на доходи державного бюджету і підлягають розподілу, з початку року.
Після розподілу єдиного податку суб'єктів малого підприємництва, який зараховується на аналітичні рахунки, відкриті в розрізі місцевих бюджетів в управлінні Державного казначейства за балансовим рахунком 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу" засобами програмного забезпечення:
- частина коштів, належна місцевим бюджетам, зараховується до
загального фонду місцевих бюджетів на окремі аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3141 "Надходження до загального фонду місцевих бюджетів", з яких в регламентованому режимі шляхом формування меморіальних документів перераховується на відповідні котлові рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів";
- частина коштів, належна спеціальному фонду державного бюджету
(відрахування до фонду сприяння зайнятості населення), зараховується на відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів. Частина коштів, яка належить пенсійному фонду та фондам соціального страхування, платіжними дорученнями перераховується на рахунки даних фондів.
Фіксований сільськогосподарський податок зараховується на відповідні аналітичні рахунки в обласному управлінні Державного казначейства, відкриті в розрізі місцевих бюджетів за балансовим рахунком 3421. Кошти після
розподілу за встановленими нормативами перераховуються одержувачам. За результатами розподілу єдиного податку суб'єктів малого підприємництва та фіксованого сільськогосподарського податку формується Відомість 2м, а також Реєстр платників за спрощеною системою оподаткування (кошти фонду соціального страхування, кошти пенсійного фонду).
Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету і підлягають розподілу, здійснюється з відповідних аналітичних рахунків до їх розподілу в межах поточних надходжень за день. 

 

 

8.9. Операції за іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету
Платежі, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо надходження та повернення надмірно, або помилково сплачених платежів, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету". Кредитовий залишок за рахунком 6411 дає інформацію про надходження (за вирахуванням повернення) платежів, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету, з початку року.
Кошти від реалізації податкової застави надходять на рахунки, відкриті на балансі обласного управління Державного казначейства, за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету".
Управління Державного казначейства засобами електронного зв'язку передає виписку про надходження коштів відповідному відділенню Державного
казначейства, яке в свою чергу передає її органу Державної податкової служби за місцем реєстрації платника. Орган податкової служби на підставі виписки готує довідку про розподіл коштів, які надійшли на балансовий рахунок 3412, і подає відповідному відділенню Державного казначейства.
Відділення Державного казначейства на підставі даних довідки не пізніше наступного робочого дня формує та надсилає засобами електронного зв'язку до обласного управління Державного казначейства платіжні доручення на перерахування розподілених коштів за призначенням.

 

 

8.10. Операції за власними надходженнями бюджетних установ та організацій
Власні надходження установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій, кошти, отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень, інші власні надходження бюджетних установ і організацій, субвенції з місцевих бюджетів тощо, зараховуються безпосередньо на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3522 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету" у відділеннях або управліннях Державного казначейства (за місцем обслуговування бюджетної організації). Інформація щодо власних надходжень бюджетних установ та організацій, які зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3522, одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6114 "Власні кошти розпорядників коштів державного бюджету".
Управління (відділення) Державного казначейства засобами програмного забезпечення щоденно складають виписки із спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3522. Зазначені виписки з реєстром розрахункових документів надаються власникам коштів.

 

 

8.11. Зарахування платежів, що справляються митними органами

Серед проблем, що стоять перед Державним казначейством в процесі виконання державного бюджету за доходами, є порядок зарахування до державного бюджету платежів, що справляються митними органами. Адже перерахування належних бюджету податків, зборів, які справляються при ввезенні (вивезенні) товарів та інших предметів на митну територію України, здійснювалось у централізованому порядку через рахунки митних органів. При цьому термін проходження платежів визначався від трьох і більше днів.
Разом з тим, з наданням Державному казначейству України статусу учасника Системи електронних платежів, з відкриттям йому
кореспондентських рахунків у Національному банку України, органи Державного казначейства в змозі забезпечити облік надходження митних платежів, складання та надання необхідної інформації митним органам щодо
зарахування зазначених коштів в розрізі платників податків, зборів та видів надходжень.
Тому спільним наказом Державного казначейства України та Державної митної служби України від 31.07.2002 № 149/416 затверджено Порядок перерахування до Державного бюджету України митних платежів та інших податків і зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, та Порядок взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування Державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами, затверджений спільним наказом Державного казначейства України та Державної митної служби України від 31.07.2002 № 150 /417. Відтак, з 12 серпня 2002 року перерахування митних платежів та інших податків і зборів, а також обмін інформацією між органами Державного казначейства та митними органами здійснюється відповідно до зазначених вище Порядків.
Відповідно до Порядку перерахування до Державного бюджету України митних платежів та інших податків і зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, не пізніше наступного робочого дня після дати повного оформлення вантажної митної декларації зараховуються митними органами на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в розрізі відповідних митних органів (ознака відомчої класифікації 05).
Митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, зараховуються на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства у розрізі кодів класифікації доходів бюджету за балансовими рахунками:
3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету»:

Назва податку, збору

Код класифікації доходів бюджету

Символ звітності

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг)

14010200

016

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

14031600

032

Мито      на      товари,      що      ввозяться       суб'єктами підприємницької діяльності

15010100

042

Мито    на    товари,    які    ввозяться    (пересилаються) громадянами

15010200

043

Мито     на     товари,     що     вивозяться     суб'єктами підприємницької діяльності

15020100

046

Мито    на   товари,   які    вивозяться    (пересилаються) громадянами

15020200

047

Митні збори

22100000

071

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

22110000

072

Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за матеріалами митних органів

24010000

077

* Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів

31010000

087

* Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

24030000

079

** Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності

15040000

050

* Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України

15010400

045

* Інші збори з імпорту

15010300

044

* Адміністративні штрафи та інші санкції

23030000

075

* - види доходів загального фонду державного бюджету, які не включаються до розрахунку дотацій вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;
** - не включаються до розрахунку дотацій вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення. Зарахування здійснюється на рахунок, відкритий у Державному казначействі України (центральний рівень).
3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету»:

Назва податку, збору

Код класифікації доходів бюджету

Символ звітності

Акцизний збір із ввезених на територію України транспортних засобів (крім мотоциклів і велосипедів)

14030800

316

Акцизний збір із ввезених на територію України мотоциклів і велосипедів

14030900

317

Акцизний збір із ввезеного на територію України бензину моторного для автомобілів

14031700

318

Акцизний збір із ввезених на територію України інших нафтопродуктів

14031800

319

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами

15010500

320

Кошти, зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком №3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету», розподіляються відповідно до встановлених нормативів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету.
Розподілені частки перераховуються на рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3111 «Надходження до загального фонду державного бюджету», для включення в розрахунок дотацій вирівнювання місцевим бюджетам та 3121 «Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки».
Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі наступного робочого дня після зарахування митних платежів на вказані вище рахунки формують та до 11-ої години дня передають уповноваженим митним органам виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів відповідно до встановленого Порядку.
Щомісячно органи Державного казначейства України та Державної митної служби України у встановленому порядку проводять звірку надходжень до Державного бюджету України митних платежів та інших податків та зборів, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, результати якої щомісячно оформлюються відповідним актом звірки.
Згідно з Порядком взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та органами Державної митної служби України у процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами належні Державному бюджету України митні платежі та інші податки і збори, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами зараховуються останніми на рахунки з обліку доходів, відкриті в розрізі митниць в управліннях Державного казначейства у АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі та кодів бюджетної класифікації.
При змінах у складі та/або розташуванні митних органів, органи Державної митної служби України протягом двох тижнів з дня виникнення зазначених змін подають відповідну інформацію Державному казначейству України.
Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік у разі зміни переліку видів митних платежів та/або порядку їх зарахування до бюджету, в управліннях Державного казначейства України в АР Крим, областях м.м. Києві та Севастополі відкриваються (перевідкриваються) рахунки, відповідно до змін, внесених зазначеним Законом України.
Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування митних платежів, операції на яких здійснюватимуться у термін не раніше 10 робочих днів від дати відкриття (перевідкриття) цих рахунків, надається управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях м.м. Києві та Севастополі митним органам, Державним казначейством України -
Державній митній службі України (в частині рахунків, відкритих на центральному рівні) протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідкриття) цих рахунків.
Управління Державного казначейства в АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі щоденно наступного робочого дня після зарахування митних платежів на відповідні рахунки, до 11 години формують для уповноважених митних органів виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру, який уповноважені митні органи отримують засобами електронної пошти (модемного зв'язку) для подальшої передачі їх відповідним митним органам.
Державне казначейство України щоденно після отримання звітів про виконання Державного бюджету за доходами від управлінь Державного казначейства в АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі до 13-ої години формує звіт про зарахування коштів за доходами у вигляді електронного документа, який Державна митна служба України отримує засобами електронної пошти (модемного зв'язку).
Щомісячно, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним, митні органи проводять з органами Державного казначейства в АР Крим, областях, м.м. Києві та Севастополі звірку надходжень, перерахованих митними органами в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів станом на 1-ше число місяця, наступного за звітним, результати якої оформлюються актом звірки.
Акти звірок надсилаються митними органами та управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, мм.Києві та Севастополі відповідно до Державної митної служби України та Державного казначейства України, не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним.
Акти оформлюють в 4-х примірниках.
1 - для управління Державного казначейства в АР Крим, областях, м.м.Києва та Севастополя;
2 - для Державного казначейства України;
3 - для митних органів;
4 - для Державної митної служби України.
Акти звірки узагальнюються відповідно Державним казначейством України та Державною митною службою України.
На підставі узагальнюючих актів складається загальний акт звірки не пізніше 20-го числа місяця наступного за звітним.

 

 

8.12. Операції з виконання державного бюджету за доходами у Державному казначействі України
У Державному казначействі України (центральний рівень) відкриваються аналітичні рахунки за відповідними балансовими рахунками для обліку платежів до бюджету, які зараховуються на центральному рівні.
У регламентований час здійснюються операції з відшкодування податку на додану вартість, повернення надмірно, або помилково сплачених платежів, розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами бюджету тощо.
Усі кошти, які надійшли на рахунки, відкриті за балансовими рахунками 3112, 3122, у встановленому порядку спрямовуються на відповідні рахунки для здійснення видатків державного бюджету. На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих у Державному казначействі України, складається Звіт про виконання державного бюджету за доходами.
Звіти про виконання державного бюджету за доходами обласних управлінь Державного казначейства та Звіт про виконання державного бюджету за доходами, складений у Державному казначействі України, консолідуються. Консолідований Звіт надається відповідним органам, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів до бюджету.

 

 

8.13. Операції з повернення у готівковій формі надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету
Повернення надмірно або помилково сплачених платежів до бюджету здійснюється органами Державного казначейства на підставі висновків органів державної податкової служби, інших органів, що здійснюють контроль за нарахуванням та сплатою платежів.
Кошти з відповідного аналітичного рахунку, з якого необхідно зробити повернення, платіжним дорученням управління (відділення) Державного казначейства перераховуються на відкриті на їх ім'я в установах банків рахунки за балансовим рахунками групи 257 "Кошти до виплати" Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.
На підставі висновків органи Державного казначейства виписують грошові чеки на отримання готівки на осіб, указаних у висновках, та/або готують платіжні доручення на перерахування коштів на вкладні рахунки платників.
На підставі належно оформлених грошових чеків особи, на ім'я яких виписано грошові чеки, отримують готівку з рахунків, відкритих в установах банків за балансовим рахунками групи 257, відкритих на ім'я органів Державного казначейства. Грошові чеки дійсні протягом 10 днів.

 

 

8.14. Облік та складання звітності про надходження коштів до державного бюджету
На початку наступного операційного дня, не пізніше 9 години ранку, за результатами обробки інформації формуються виписки з аналітичних рахунків, відкритих за балансовими рахунками 3111, 3113, 3121, 3123, 3131, 3311, 3411, 3412, у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та їх паперові копії за підписом керівника органу Державного казначейства із відбитком печатки (додаток 12). До виписок з аналітичних рахунків 3-го класу додається реєстр розрахункових документів з повним переліком реквізитів.
На підставі даних про рух коштів на всіх аналітичних рахунках щоденно формуються сальдові та оборотно-сальдові відомості про операції за коштами державного бюджету.
На підставі даних про рух коштів на аналітичних рахунках, відкритих за балансовими рахунками 3111, 6111; 3113, 7131; 3121, 6112; 3123, 7132; 3131, 6113; 3522, 6114; 3311, 6211, щоденно на початку наступного операційного дня, не пізніше 9 години ранку, управління Державного казначейства складають Звіт про виконання державного бюджету за доходами (додаток 13) у розрізі видів надходжень в цілому по області та передають його (в електронному вигляді) до Державного казначейства України (центральний рівень).
Не пізніше 11 год. Дня, наступного за звітним обласні управління Державного казначейства формують Звіти про виконання державного бюджету за доходами в розрізі районних відділень (міст обласного значення) за видами надходжень та передають їх (в електронному вигляді) органам податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі районним податковим інспекціям.
Порядок ведення бухгалтерського обліку про надходження коштів до Державного бюджету України для органів Державного казначейства України та розпорядників бюджетних коштів встановлюється окремими нормативними актами Державного казначейства України.
Управління (відділення) Державного казначейства України при веденні бухгалтерського обліку виконання бюджету за доходами повинні забезпечити облік надходжень відповідно до закону України про Державний бюджет України на поточний рік (доходи загального фонду, доходи спеціального фонду, доходи, які розподіляються між загальним та спеціальними фондами, доходи, що розподіляються між державним та місцевим бюджетами, надходження, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету) в розрізі кодів бюджетної класифікації.
Органи Державного казначейства України складають звітність про надходження коштів до Державного бюджету України в грошовій та безгрошовій формах на підставі даних бухгалтерського обліку на рахунках класу 6 "Доходи бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Звіти складаються за формами та порядком, установленими Державним казначейством України.


Контрольні запитання:
1. Дайте визначення державних доходів
2. Наведіть класифікацію доходів бюджету
3. За рахунок яких джерел формуються державний та місцевий бюджети?
4. Охарактеризуйте сутність касового виконання державного бюджету за доходами
5. У чому різниця між банківською та казначейською системами касового виконання бюджету?
6. Назвіть функції органів Державного казначейства щодо казначейської системи касового виконання державного бюджету за доходами
7. Як здійснюються операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету?
8. Яким чином оформляються операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету?
9. Яким чином розподіляються платежі між загальним та спеціальним фондами державного бюджету?
10. Як здійснюються операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами?
11. Яким чином здійснюється облік та складання звітності про надходження коштів до Державного бюджету України?

<< РОЗДІЛ 7 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА ВИДАТКАМИ
РОЗДІЛ 9 КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  >>

Библиотека Воеводина ... Главная страница    "Казначейська система" / Юрій С.І._ Зміст