Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВОЛОДІННЯ [ВЛАДЕНИЕ] - одна з форм власності на землю, будівлі, основні засоби, майно, гроші, цінні папери, природні ресурси. Це реальне, фактичне В. чи право володіти об'єктом власності, підкріплене документально. В. об'єктом дає право власникові використовувати його, передавати у розпорядження іншим особам, продавати, дарувати.

ВОЛЮНТАРИЗМ ЕКОНОМІЧНИЙ [ВОЛЮНТАРИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) (латин. уоіишагіиз - залежний від волі) - довільні рішення в економічному управлінні держа-вою, в господарській практиці, зневажання об'єктивними умовами і науково обґрунто-ваними рекомендаціями.

ВОНА [ВОНА] - грошова одиниця Корей-ської Народно-Демократичної Республіки та Південної Кореї, поділяється на 100 джонів [чонів].

ВОРКФЕР [ВОРКФЕР] (англ. work- робота) - зміна системи соціального забезпечення, коли особи, що одержують допомогу, змуше-ні шукати роботу.

ВОСТРО-КОНТО [ВОСТРО-КОНТО] -Див. Лоро-конто.

ВОТИ БЮДЖЕТНІ [ВОТЫ БЮДЖЕТНЫЕ] (від фр. votor, латин, votum - бажати і англ. budget - сумка) - складові елементи - статті, розділи бюджету, за якими парла-мент затверджує державні витрати. Відпо-відно до розділу витрат В.б. розрізняються за відомчими й галузевими ознаками.

ВОТУВАТИ [ВОТИРОВАТЬ] (від латин. votum - бажати) - приймати рішення голо-суванням.

ВОТУМ [ВОТУМ] (латин. VOTUM - бажання) - рішення, думка, виражена у формі голосу-вання.

ВПРОВАДЖЕННЯ [ВНЕДРЕНИЕ] -поши-рення нововведень, здійснення мети прак-тичного використання 1 реалізації прогре-сивних ідей, винаходів, результатів науко-вих досліджень, ноу-хау.

ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА [ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ФИРМА] - підприємство міжгалузевого характеру, створене з метою реалізації заключної стадії науково-виробничого циклу освоєння нової продукції, впровадження сучасної технології, ноу-хау.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія