Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАХИСТ ДАНИХ (ЗАЩИТА ДАННЫХ] -ор-ганізаційні програмні й технічні методи і засоби, спрямовані на задоволення обме-жень, встановлених для деяких типів даних або окремих їхніх екземплярів у системі об-робки даних.

ЗАХИСТ ПАТЕНТНИЙ [ЗАЩИТА ПАТЕНТНАЯ] - юридичний захист права автор-ства, підприємницької діяльності, що перед-бачає оформлення за законом і видачу па-тенту на винахід, господарську діяльність.

ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНОСТІ [ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ] -законодавчі, правові акти й інші заходи, спрямовані на запобі-гання незаконного вилучення власності у його власника.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ [ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ] - офіційно вста-новлені законом та іншими нормативними документами правила, норми, що охороня-ють споживача від продажу йому неякісно-го товару і компенсують втрати споживача, завдані нечесною торгівлею.

ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ [ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНАЯ] -Див. Соціальний захист насе-лення.

ЗАХИСТ ФАЙЛА [ЗАЩИТА ФАЙЛА] - засо-би,що забезпечують збереження файла, а також захищають від випадкового стирання або викривлення внаслідок програмних по-милок чи збоїв в обладнанні.

ЗАХИЩЕНІ АКЦІЇ (ЗАЩИЩЕННЫЕ АКЦИИ] - відносно надійні акції досить висо-кої рентабельності, біржовий курс яких є стабільним і не піддається кон'юнктурним коливанням; до покупки таких акцій вда-ються з метою захисту капіталу під час не-стабільності на біржах.

ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ НА РИНОК [МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОСТУПА НА РЫНОК] - інструменти торгової по-літики, що обмежують або забороняють іно-земним фірмам - виробникам послуг діяти на місцевому ринку.

ЗАЯВА [ЗАЯВЛЕНИЕ] - 1. Письмове звер-нення громадян до керівництва установи-організації, підприємства) з метою вико-нання певних умов щодо особистих прав (напр., з проханням прийняти на роботу). Реквізити заяви: адресат (кому); адресант (хто пише); вид документа (заява); текст, до-даток (якщо є потреба); підпис і дата подан-ня заяви. 2. Офіційне звернення юридичної або фізичної особи щодо захисту своїх прав чи інтересів.

ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ПОЗИКИ [ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ССУДЫ] - планове звернення позичальника, що заповнюється на бланку встановленої форми, про надання йому кредиту в банку або іншій кредитній ус-танові.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія