Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

На mosrepetitor.ru можно почитать как выбрать репетитора по математике.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ПРИБУТОК [УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ] - прибуток, що його отримують засновники акціонерного това-риства (компанії) у вигляді різниці між су-мою, отриманою від продажу акцій цього товариства, і величиною вкладеного в това-риство капіталу. З.ге. виникає тоді, коли ак-ції продаються за ціною, вищою від номі-нальної їхньої вартості, або за рахунок збіль-шення обсягу продажу акцій понад встанов-лений акціонерний капітал.

ЗАСНОВНИЦЬКІ АКЦІЇ [УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ АКЦИИ] - акції, що розповсюджу-ються серед засновників акціонерних ком-паній і дають їм деякі переваги порівняно з іншими акціонерами (напр.. право на додат-кові голоси, на загальних зборах акціонерів, на першочергове отримання акцій у разі до-даткового ис випуску, на отримання частки засновницького прибутку).

ЗАСНОВНИЦЬКІ ВИТРАТИ [УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ ЗАТРАТЫ] - витрати підприємця, пов'язані з заснуванням, організацією та функціонуванням підприємства (компанії). З.в. складаються з: витрат на реєстрацію компанії (отримання ліцензії, підписку й розміщення цінних паперів, відкриття ра-хунку тощо); витрат, необхідних для того, щоб розпочати роботу (реклама, маркетин-гові дослідження); витрат на збільшення акціонерного капіталу, емісію облігацій; вит-рат на придбання нерухомості та інших ос-новних засобів. Такі витрати не враховують-ся як активи компанії і не беруться до уваги при ліквідації компанії.

ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ [УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ ДОКУМЕНТЫ] -комплект доку-ментів, необхідних для заснування (створен-ня) нового підприємства (юридичної особи) згідно з чинним законодавством. Зокрема, в них має бути зазначено: вид підприємства, предмет і цілі його діяльності, склад учасни-ків, назва, місцезнаходження, розмір статут-ного фонду, умови розподілу прибутку тощо.

ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА [СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА] - сукупність засобів і предметів праці, що їх використовують у процесі вироб-ництва матеріальних благ. До засобів праці належать виробничі будівлі, споруди, устат-кування, машини, земля, знаряддя вироб-ництва (устаткування, інструменти тощо), тобто сукупність засобів, з допомогою якихлю-ди перетворюють предмети праці у продукти праці - споживчі товари. Предметами праці є все те, на що спрямована праця людей, зай-нятих у виробництві. До них належать: при-родні ресурси, технічні рослини, а також про-дукти праці-сировинні матеріали, напівфаб-рикати, заготовки: металевий прокат, сталь, дерев'яні заготовки, зернові продукти тощо.

ЗАСОБИ ПРАЦІ [СРЕДСТВА ТРУДА] -Див. Засоби виробництва.

ЗАСТАВА [ЗАЛОГ] - за цивільним правом - один із засобів забезпечення зобов'язань. 3. дає можливість кредиторові в разі невико-нання боржником своїх зобов'язань одержа-ти належну йому суму грошей за рахунок вартості заставленого майна. Договір 3. ук-ладається в письмовій формі, а на будівель-ні споруди засвідчується нотаріально.

ЗАСТАВА ГЕНЕРАЛЬНА [ЗАЛОГ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ] - загальна застава, яка дійсна не лише для даного кредиту, а й для забез-печення всіх операцій за певним договором (контрактом).

ЗАСТАВА ЗА ВИДАНОЮ ПОЗИКОЮ [ЗАЛОГ ПО ВЫДАННОЙ ССУДЕ] - товарно-матеріальні цінності, продукція, земельні ділянки, що перебувають у власності пози-чальника, а також майно позичальника, що приймається кредитними установами у виг-ляді застави.

ЗАСТАВА ІПОТЕЧНА (ЗАЛОГ ИПОТЕЧНЫЙ] - застава іпотечному банку землі або іншої нерухомості. Див. також Іпотека.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія