Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАМОРОЖУВАННЯ [ЗАМОРАЖИВАНИЕ] - блокування, державна заборона на вико-ристання та управління грошовими кошта-ми (активами, заробітною платою, капітала-ми, рахунками). 3. заробітної плати на пев-ний період, тобто її фіксація на досягнутому рівні, може проводитись на основі угоди між профспілками та адміністрацією, підприєм-цями.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ [ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ] - навчання, що здійснюється без від-риву від виробництва через заочну форму навчання у середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. Після закінчення ви-дається диплом єдиного зразка (з тими, що вчилися на стаціонарі) і присвоюється від-повідна кваліфікація. Для навчання нада-ються додаткові відпустки із збереженням заробітної плати.

ЗАОЩАДЖЕННЯ [СБЕРЕЖЕНИЯ] - гро-шові вклади фізичних осіб, населення в ощадні банки з метою отримання процентів.

ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ [СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ] - сума грошового до-ходу, яка не використовується на поточне споживання і призначається для задоволен-ня потреб у майбутньому. Є елементом осо-бистої власності населення і надається бан-кам у вигляді кредиту, який є джерелом ін-вестицій.

ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИЙ ПРИЛАД [ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО] - прилад для за-пису, збереження і видачі інформації, зобра-женої у кодовій формі. Використовується в обчислювальних машинах, системах авто-матичного управління, технологічних агре-гатах з програмним управлінням.

ЗАПАСИ [ЗАПАСЫ] - матеріальні цінності, оборотні кошти у вигляді сировини, матері-алів, палива, напівфабрикатів, готової про-дукції, що не використані на даний момент у виробництві і зберігаються на складах або в інших місцях і призначені для подальшо-го використання. 3.-це спосіб резервуван-ня ресурсів для забезпечення безперервнос-ті виробництва та обігу, зниження можли-вості виникнення простоїв. Існують розра-хункові норми З., яким відповідають норма-тивні 3., а 3. понад такі норми називають понаднормативними.

ЗАПАСИ БУФЕРНІ [ЗАПАСЫ БУФЕРНЫЕ] - запаси, що створюються виробниками, про-давцями на випадок циклічного, сезонного коливання попиту. Інша назва - ринкові запаси.

ЗАПАСИ ВАЛЮТНІ [ЗАПАСЫ ВАЛЮТНЫЕ] -запаси, фонди державну конвертованій ва-люті, що визначають її платоспроможність.

ЗАПАСИ ВИРОБНИЧІ [ЗАПАСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ] - частина оборотних за-собів на підприємстві, яка ще не включена у процес виробництва, не надійшла на робо-чі місця.

ЗАПАСИ СТРАТЕГІЧНІ [ЗАПАСЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ] - державні запаси продоволь-ства, палива, товарів, а також запаси сиро-вини у нерозроблених природних покладах, що гаратують економічну безпеку на випа-док непередбачених критичних умов.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія