Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОЦЕНТАМИ [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПРОЦЕНТАМ] - сума процентів, нарахована на розмір заборгова-ності з основного боргу і ще не виплачена на певну дату.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗОВНІШНЯ [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ВНЕШНЯЯ]-Див. Зовнішній державний борг.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ КАПІТАЛЬНА [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАПИТАЛЬНАЯ] - зовнішня заборгованість, за якою термін оплати ще не настав.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ КРЕДИТОРСЬКА [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КРЕДИТОРСКАЯ] -гроші, що підлягають поверненню підприємством (фірмою) юридичним чи фізичним особам, у яких позичені і яким вони не виплачені. З.к. складають в основному нездійснені платежі постачальникам за відвантажені товари, невиплачені податки, нарахована, але невиплачена заробітна плата, невнесені страхові внески, несплачені борги.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ НЕЗАБЕЗПЕЧЕНА [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ] - заборгованість юридичних осіб -суб'єктів підприємницької діяльності за позичками, одержаними в установах банку під товарні операції і на витрати виробництва, що не мають матеріального забезпечення. З.н. підлягає негайному стягненню з рахунку по-зичальника.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПРОЛОНГОВАНА [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОЛОНГИРОВАННАЯ] - заборгованість господарської організації щодо позик, наданих банком, оплату яких відстрочено на певний термін. Пролонгу-вання здійснюється банком щодо позик, за-безпечених матеріальними цінностями.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПРОСТРОЧЕНА [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПРОСРОЧЕННАЯ] - 1. За-боргованість підприємств і організацій різ-них форм власності, а також окремих грома-дян установам банку щодо кредитів, строк сплати яких настав або минув. 2. Заборгова-ність юридичних і фізичних осіб підприєм-ствам. організаціям, установам, постачаль-никам, підрядчикам тощо щодо податкових платежів, відрахувань від прибутку за то-вари, надані послуги або виконані роботи, строк сплати яких настав або минув. Наяв-ність З.п. свідчить про порушення фінан-сової і кредитної дисципліни, вона зарахову-ється на рахунки прострочених позичок. За З.п. банкові нараховуються підвищені про-центи. Банки мають право надавати від-строчку щодо кредитів, які не можуть бути повернені вчасно не з вини позичальника.

ЗАБОРОНА [ЗАПРЕЩЕНИЕ] - неможли-вість виконання конкретних дій, робіт, опе-рацій, зумовлена законодавчими, норма-тивними документами або рішеннями від-повідних керівників.

ЗАБОРОННІ ТАРИФИ [ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ] - високі ставки ввізного мита, встановлені з метою захисту внутрішнього ринку від ввезення окремих іноземнихтоварів.

ЗАВАНТАЖЕННЯ В ПАМ'ЯТЬ [ЗАГРУЗКА В ПАМЯТЬ] - пересилання даних із носія даних в основну пам'ять обчислювальної машини або з основної пам'яті в реєстрову з метою безпосереднього їх використання в операціях процесора.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія