Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЗАБАЛАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ [ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ] - операції за за балансо-вими розрахунками, що не відображаються у балансі банку. До таких операцій належать інкасо цінних паперів, зберігання банків-ської звітності і цінних паперів, операції зі зберігання грошей і цінностей (складські операції).

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КРЕДИТУ (ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КРЕДИТА] - один з основних принципів банківського кредитування, що означає сукупність умов, зобов'язань, які дають кредитору впевненість у тому, що борг буде повернутий. Напр., такою умовою мо-же бути реальна наявність товару, мате-ріальних цінностей, що гарантують мож-ливість повернення боргу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ [ОБЕСПЕЧЕНИЕ] - су-купність заходів і коштів, створення умов, що сприяють нормальному здійсненню еко-номічних процесів, реалізації запланованих програм, проектів, підтримці стабільного функціонування економічної системи та її об'єктів, усуненню порушень нормативних актів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ] - заходи майнового і гро-шового характеру, що сприяють виконанню зобов'язань, включаючи оплату неустойки, штрафів, пені за невиконання зобов'язань, внесення застави, задатку, виплату авансу, надання поруки, Гарантій.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОШЕЙ [ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ] - створення матеріальних умов підтримки стабільного грошового обі-гу, підкріплення грошей матеріальними то-варними ресурсами, запасами золота (екві-валента матеріальних цінностей) та іншими цінностями, створення надійної системи ре-гулювання грошового обігу.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ] - ство-рення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення необхідною інфор-мацією, включення в систему засобів пошу-ку, отримання, збереження, нагромаджен-ня, передачі, обробки інформації, організа-ція банків даних. Створення 3-і. є беззапе-речною умовою побудови і функціонування автоматизованих систем управління.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ [ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА] - вжиття заходів, що гаранту-ють можливість задоволення позову, стяг-нення грошей і матеріальних цінностей на користь особи у разі сприятливого для неї рішення суду.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНЕ [ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ] - сукупність техніч-них засобів, комп'ютерної техніки, електрон-них засобів передачі інформації, що вико-ристовуються в автоматизованих системах управління та в інформаційних системах.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ АБОНЕНТСЬКА [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ АБОНЕНТСКАЯ] - Див. Абонентська заборгованість.

ЗАБОРГОВАНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКА [ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДЕБИТОРСКАЯ] - Див. Дебіторська заборгованість.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія