Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЖИРОКОНТО [ЖИРОКОНТО] - спеціаль-ний поточний рахунок, який слугує для роз-рахунків за торговельними операціями клі-єнтів банку з третіми особами, які теж є влас-никами розрахункових рахунків даного банку.

ЖИРОРОЗРАХУНОК [ЖИРОРАСЧЕТ] (від італ. giro - оборот) - різновид безготівко-вих розрахунків, що здійснюються банками шляхом перерахування зазначених власни-ком рахунку сум з одного рахунку на інший. Цей термін вживається для позначення всі-єї системи безготівкових розрахунків.

ЖИРОСИСТЕМА [ЖИРОСИСТЕМА] (від італ. giro - оборот, переказ і грец. systema- утворення) - система платежів через жирора-хунки, які являють собою рахунки у поштових відділеннях. Ж. практикується у багатьох країнах світу. Будь-яка особа може відкрити рахунок і перераховувати кошти з нього іншим власникам таких поштових рахунків без обмежень у часі.

ЖИРОЦЕНТРАЛІ [ЖИРОЦЕНТРАЛИ] -різ-новидність кредитних установ, які викону-ють функції центральних банків для кому-нальних (муніципальних) ощадних банків. Найпоширеніші в Німеччині.

ЖИРОЧЕК [ЖИРОЧЕК] - чек, що містить наказ його власника банкові перерахувати з його жирорахунку на рахунок іншого чеков-ласника визначену суму грошей. Ж. вико-ристовується виключно для безготівкових розрахунків у межах одного банку, де є жи-рорахунки одержувача і платника за чеком.

ЖИТЛОВА ЗАКЛАДНА [ЖИЛИЩНАЯ ЗАКЛАДНАЯ] -заклад (майнові зобов'язання)уви-гляді нерухомості - житлового приміщення, помешкання, кількох помешкань, житлових будинків під Гарантію для одержання кредитів.

ЖИТЛОВА НЕРУХОМІСТЬ [ЖИЛИЩНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ] - предмети нерухомос-ті (будівлі, споруди), що використовуються чи призначені для житла, - будинки для ок-ремих сімей, будівлі на кілька сімей, окремі будівлі спільного житлового користування, що є спільною або кооперативною власністю.

ЖИТЛОВИЙ СЕРТИФІКАТ [ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ] - особливий вид облігацій з індексованою номінальною вартістю, що за-свідчує право їхнього власника на придбання ним житлового приміщення (за наявності па-кета Ж.с.) у порядку і на умовах, встанов-лених законодавством, а також на отримання від емітента за першою вимогою індексованої номінальної вартості Ж.с., яка встановлю-ється з його випуском і залишається незмін-ною протягомтерміну дії Ж.с. Цей вид цінного паперу засвідчує внесення його власником коштів на будівництво певної загальної площі житла, розмір якої не змінюється.

ЖИТЛОВИЙ ФОНД [ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД] - житлові будівлі, що призначені для задо-волення житлових потреб населення і нале-жать державним і муніципальним кому-нальним установам, кооперативам, колек-тивним організаціям, та будівлі, які є при-ватною власністю громадян і використову-ються за призначенням, а не для виробни-чо-підприємницької діяльності.

ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КООПЕРАЦІЯ [ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ] - добровільне об'єднання громадян міст і селищ з метою здійснення будівництва житлових приміщень (багатоповерхових бу-динків) за рахунок власних коштів чи з до-помогою державних кредитів, позик, креди-тів комерційних банків.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія