Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЄВРОВАЛЮТНИЙ РИНОК [ЕВРОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК] - міжнародний регіональ-ний ринок валюти, цінних паперів, корот-кострокових і середньострокових кредитів. Спеціалізується на кредитних операціях з національною валютою за межами країн-власників. В основі валютного ринку Євро-пи, його кредитної діяльності закладені єв-ровалютні депозити. Резиденти однієї краї-ни розміщують гроші на рахунок банку в ін-шій із метою одержання вищої ставки про-цента. Євровалютні депозити термінового характеру можуть переміщатися від одного власника до іншого у формі депозитних сер-тифікатів. Вони є банківськими запевнен-нями (підпискою) про одержання грошово-го депозиту, що не підлягає вилученню.

ЄВРОДЕПОЗИТИ [ЕВГОДЕПОЗИТЫ] -вкла-ди до великих комерційних банків в іноземній валюті за рахунок коштів, що функціонують на ринку євровалют. Операції за депозитами в євровалютах не належать до юрисдикції кра-їн розміщення банків, що дає змогу гнучкіше регулювати процентні ставки вкладів для за-лучення євровалютних ресурсів.

ЄВРОДОЛАР [ЕВРОДОЛЛАР] - грошові сим-воли, які є еквівалентом долара США. Це тимчасово вільні грошові засоби, розміщені фізичними та юридичними особами різних країн у банках за межами США, в основно-му в європейських банках. Є. - не готівка, а банківські безготівкові грошові ресурси, які використовуються для міжнародних розра-хункових операцій на світовому ринку капі-талів, оскільки долар, як одна з найстабіль- ніших грошових одиниць, застосовується як світова валюта.

ЄВРОКАРД [ЕВРОКАРД] (англ. eurocard) - міжнародна кредитна картка з правом ко-ристування у країнах - учасницях європей-ської банківської системи.

ЄВРОКРЕДИТИ [ЕВРОКРЕДИТЫ] -міжна-родні позики, що надаються комерційними банками за рахунок ресурсів євровалютно-го ринку, як правило, на тривалий строк з плаваючими процентними ставками.

ЄВРОНОТИ [ЕВРОНОТЫ] - цінні папери, які випускаються корпораціями на ринку євровалют зі змінною ставкою, заснованою на лібор (з премією за банківські послуги). Використовуються для надання середньос-трокового кредиту, оскільки банки уклада-ють угоди з компаніями-позичальницями з умовою купувати у них Є. протягом 5-10 ро-ків, що гарантує позичальникові середньос-трокове кредитування.

ЄВРООБЛІГАЦІЯ [ЕВРООБЛИГАЦИЯ] - між-народна звичайна або конвертована різно-видність цінних паперів у вигляді купонної облігації, яка випускається емітентом (емі-сійним синдикатом євробанків) з метою одер-жати довгостроковий валютний кредит на європейському ринку капіталів. Номінальна вартість Є., як правило, еквівалентна 1000 доларів США. Ринок Є. виник на початку 70-х років. Основними емісійними центрами є Лондон, Франкфурт-на-Майні, Нідерланди, банки Швейцарії. Гарантування і розміщен-ня Є. у ряді країн здійснюється звичайно міжнародним банківським синдикатом.

ЄВРОПАРТНЕРИ [ЕВРОПАРТНЕРЫ] -міжна-родне банківське угруповання, що здійснює переважно кредитування на ринку євровалют, фінансування проектів, управління майном і цінними паперами. Організоване у 1970 р.

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ (ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ] -регіональне тор-говельно-економічне угруповання ряду єв-ропейських країн, створене за ініціативою Великобританії в 1960 р. на противагу Євро-пейському Економічному Співтовариству.

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ [ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ЕДИНИЦА] - міжнародна (міжрегіональна) валютна оди-ниця ЕКЮ (англ. European Currency Unit - ECU), заснована країнами - учасницями Європейського Економічного Співтоварис-тва (з 1979 р.) з метою спрощення й уніфіка-ції міжнародних валютних операцій, а та-кож послаблення негативного впливу дола-ра на валютно-кредитний ринок європей-ських країн та недопущення його монополі-зації. З Є.в.о. порівнюються (оцінюються) валюти різних країн. Визначається вона на базі опосередкованого "кошика" з наці-ональних валют країн учасниць. Нині заве-дено включати у валютний "кошик" п'ять ва-лют: долар США, марки ФРН, французький франк, японську ієну, англійський фунт стерлінгів. Визначення питомої ваги кожної з них проводиться з урахуванням частки країни у міжнародному торговельному обо-роті. З 1999 р. на європейському ринку ка-піталів країнами ЄС упроваджена євро як валютна обігова одиниця.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія