Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕФЕКТИ ІМПОРТНОГО МИТА [ЭФФЕКТЫ ИМПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ] - ефекти від безпосереднього впливу імпортного мита на країну-імпортера. Розрізняють ціновий, фіс-кальний, торговельний, захисний ефекти, а також ефекти споживання та перерозподі-лу доходу. Взяті разом, ці ефекти визнача-ють суспільні витрати на тариф для країни, яка збирається його вводити.

ЕФЕКТИВНА ПОДАТКОВА СТАВКА [ЭФФЕКТИВНАЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА] - част-ка податку в сумарному доході (що підлягає оподаткуванню) податкоплатника, яка за-безпечує заінтересованість його у збільшен-ні доходів і потреби держави у фінансових ресурсах.

ЕФЕКТИВНА СТАВКА ТАРИФУ (ЭФФЕКТИВНАЯ СТАВКА ТАРИФА] - реальний рі-вень митного обкладення кінцевих імпортних товарів, обчислений з урахуванням мита, що стягується з імпорту проміжних товарів.

ЕФЕКТИВНИЙ [ЭФФЕКТИВНЫЙ] (від ла-тин. effectivus - діяльний, творчий) - ре-зультативний, продуктивний, енергійний, прогресивний, прибутковий.

ЕФЕКТИВНІСТЬ [ЭФФЕКТИВНОСТЬ] (від латин, effectivus - діяльний, творчий)-від-носний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відно-шення результату до затрат, які зумовили його одержання.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ [ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ] - характеризується показниками капіталоємності і капіталовіддачі. Капіталоємність = розмір капіталовкладень: при-ріст продукції; Капіталовіддача = приріст продукції: розмір капіталовкладень. Основ-ними шляхами підвищення Е.в.к.в. є: ско-рочення тривалості спорудження об'єктів і прискорення освоєння проектних потуж-ностей, поліпшення якості і зниження вар-тості будівництва, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств на базі використання новітніх досягнень науки і техніки, боротьба проти розпорошення ка-пітальних вкладень, поліпшення проектно-кошторисної справи.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА [ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА] - характе-ризується ринковою вартістю виробленої продукції, поділеної на сумарні затрати ре-сурсів підприємства. Оцінюється співвідно-шенням усіх витрат до одержаних резуль-татів. Розрізняють економічну ефективність і соціальну.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНА [ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ] - ефек-тивність, що визначає суму одержаних по-зитивних результатів у процесі використан-ня ресурсів і співвідношення суми їх витрат до одержаного економічного ефекту-обся-гів виробництва товарів, реалізації продук-ції, одержаних прибутків, зростання про-дуктивності праці, підвищення якості про-дукції, економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, вдосконалення вироб-ництва, технічного прогресу тощо.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ [ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА] - вигідність експорту, яка вимірюється відношенням вартості ви-везеного з країни товару в зовнішньоторго-вих цінах до його вартості у цінах внутріш-нього ринку.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ [ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ] - співвідношення затрат на розширене відтворення основних фондів і отриманих від цього результатів. Визнача-ється співвідношенням одержаних пози-тивних показників (обсягу приросту вироб-ництва продукції, прибутку) до загальної суми капіталовкладень за певний проміжок часу (рік).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія