Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНИ [ЭНЦИКЛОПЕ-ДИИ УКРАИНЫ] - систематизовані збірни-ки, в яких подаються в абетковому або тема-тичному порядку статті про осіб, предмети і явища, події, а також про окремі галузі на-родного господарства, науки тощо. Першою Е. У. є "Українська Загальна Енциклопедія", видана у 1930-1935 рр. у 3-х томах у Львові (гол. редактор І.Раковський). У 30-х роках в УРСР було зроблено спробу видати "Україн-ську Радянську енциклопедію" (УРЕ) у 20-ти томах, але в зв'язку з репресіями проти ук-раїнської культури та її діячів уряд припи-нив це видання. Із фахових Е.У. можна на-звати "Колгоспну Виробничу Енциклопе-дію" у 2-х томах, видану 1956 р. у Києві (гол. редактор М. Співак). У 1939 р. у Львові вий-шов перший зошит "Української Сільсько-господарської Енциклопедії" (гол. редактор Є. Храпливий), але з початком війни видан-ня було призупинене. Окреме місце посіда-ють Е.У. з питань українознавства. Першим виданням такого характеру є монументаль-на праця "Украинский народ в его прошлом и настоящем". Із запланованих трьох томів з'явилися лише два за редакцією М. Грушев-ського (огляд українознавчих студій і історія України); Хв. Вовка (антропологія і етногра-фія), О. Шахматова (нарис історії української мови), С. Рудницького (нарис географії) та ін. Науковим Товариством ім. Т. Шевченка в еміграції у 1949-52 рр. видано "Енциклопедію українознавства" в 3-х томах (гол. редак-тори В. Кубійович і 3. Кузеля). У 1955 р. з'я-вилася друга словникова частина "Енцикло-педії Українознавства". А у 1955-1984 рр. ви-друкована фундаментальна праця за редак-цією В.Кубійовича "Енциклопедія Україноз-навства" у 10-ти томах. У ті ж роки в УРСР вийшла "Енциклопедія народного господар-ства Української РСР" за редакцією С. Ямполь-ського у 4-х томах (К., 1969-1972), "Українська Радянська Енциклопедія" за редакцією М. Ба-жана у 16-ти томах, 17-й том-довідковий (К., 1960-1965), "Українська Радянська Енцикло-педія" за редакцією М. Бажана-у 12-ти то-мах (К., 1977- 1985). З інших енциклопедій належну увагу українознавству і правдиві да-ні містить чеський "Ottuv SLOVENIK NAUCNY", англомовний "Slavonic Encyclopedia" (гол. ре-дактор Й.Ручек, Нью-Йорк, 1949).Протетрак-тування українознавства у західних енцикло-педіях залишається недостатнім: український матеріал розкиданий між російським і поль-ським. Його обсяг незначний, а інформація часто невивірена, автори користуються неук-раїнськими джерелами.

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ [ЭНЦИКЛОПЕДИЯ] - (грец. - коло загальноосвітніх знань, все-освіченість) - науково-довідкове видання з широкого кола найрізноманітніших уза-гальнених і систематизованих знань, най-істотніших відомостей з життєдіяльності людини і людства. Е. бувають універсальні, спеціальні, галузеві.

ЕПІЗОДИЧНИЙ [ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ] (від грец. epeisodionos - вставний, додатковий) - випадковий, перервний (час від часу) не-періодичний, не пов'язаний з повним цик-лом, процесом.

ЕПУНІТ [ЭПУНИТ] - міжнародна грошова одиниця, золотий вміст якої становить екві-валент долара США.

ЕРГ [ЭРГ] (від грец. ergon - робота) - оди-ниця роботи або енергії в СГС системі оди-ниць. Е. - робота сили в 1 дину на шляху в 1 см. 1 Е. = 10-7 дж.

ЕРГОНОМІКА [ЭРГОНОМИКА] (грец. ergon - робота, nomos - закон) - наука, яка вив-чає поведінку людини, рух органів її тіла під час виконання роботи з метою створення таких умов на робочому місці, які забезпечи-ли б зручність і комфорт, підвищення про-дуктивності праці, зменшення затрат люд-ської енергії.

ЕРЕ [ЭРЕ] - розмінна монета датської кро-ни, норвезької крони, шведської крони.

ЕРЗАЦ [ЭРЗАЦ] (нім. Erzatz - неповноцін-ний замінник) - сурогат, підробка.

ЕРЛАНГ [ЭРЛАНГ] - міжнародна одиниця завантаження товарами транспортних за-собів.

ЕРМА [ЭРМА] - (англ. ERMA) - перша у сві-ті повністю автоматизована електронна ус-тановка для обробки чеків 1 ведення поточ-них рахунків.