Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКСТРЕМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ (ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ] - найбільше (мак-симум) або найменше (мінімум) значення економічного показника. Е.з. визначають-ся стосовно показників, зміна яких виража-ється математичною залежністю, функцією, відображеною на графіках у вигляді кривої.

ЕКСТРЕМУМ [ЭКСТРЕМУМ] (від латин, ex-tremum - край, кінець) - найбільше та най-менше значення якоїсь функції.

ЕКСТРЕНИЙ [ЭКСТРЕННЫЙ] (від латин. extra - поза, крім, над) -терміновий, невід-кладний, той, що вимагає негайного розв'я-зання проблеми, вирішення справи.

ЕКСЦЕДЕНТ [ЭКСЦЕДЕНТ] -у страховій справі: система перестрахування, відповід-но до якої страхова організація передає в перестрахування частину ризиків, прийня-тих на страхування.

ЕКСЦЕДЕНТ ЗБИТКУ (ЭКСЦЕДЕНТ УБЫТКА] - частина страхової суми, яка переви-щує певний розмір страхової суми за однією категорією ризику.

ЕКСЦЕДЕНТ СУМИ [ЭКСЦЕДЕНТ СУММЫ] - перестрахування, за якого перестраху-вальне відшкодування виплачується тільки за умови перевищення певного ліміту (при цьому береться до уваги тільки перевищен-ня за даною категорією ризиків).

ЕКСЦЕС [ЭКСЦЕСС] (від латин, excessus- вихід, відступ, відхилення) - крайній прояв, рідкісний випадок перебігу процесу.

ЕКУЕЛЕ [ЭКУЭЛЕ] - грошова одиниця Ек-ваторіальної Гвінеї; ділиться на 100 сентимо.

ЕКЮ (ЭКЮ] (фр. ecu -щит) - 1. Грошова одиниця, яка взята за основу європейської валютної системи. Введена в обігу 1979 р. Вартість цієї грошової одиниці, її курс щодо інших валют визначається за "кошиком валют" країн, які входять до Європейського співтовариства, тобто як деяка середня (середньозважена) величина, що залежить від вартості 1 питомої ваги валют, представлених у "кошику". 2. Старовинна золота і срібна французька монета з зображенням щита, карбована з XIII ст. Вилучена з обігу у 1834 р., але її назва збереглася на п'ятифранко-вих монетах.

ЕЛАСТИЧНИЙ [ЭЛАСТИЧЕСКИЙ] (латин. elasticus - гнучкий) - пружний, розтяж-ний, м'який. Переносно-той, що легко змі-нюється, пристосовується.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія