Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКСТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ [ЭКСТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА] - просте кількісне збільшен-ня маси застосованої праці для виробництва продукту. Е.п. протилежна інтенсивності праці, тобто праці, пов'язаної зі ступенем її напруженості у процесі виробництва.

ЕКСТЕНСИФІКАЦІЯ [ЭКСТЕНСИФИКАЦИЯ] - розвиток виробництва, підприєм-ництва, збільшення обсягів виробництва, по-слуг, торгівлі, досягнення приросту продукту праці за рахунок залучення додаткових тру-дових, матеріальних і фінансових ресурсів.

ЕКСТЕНТ [ЭКСТЕНТ] (англ. extent) - безпе-рервне місце (ділянка) на диску.

ЕКСТЕР'ЄР [ЭКСТЕРЬЕР] (фр. exterieur. від латин, exterior - зовнішній)- 1. Зовнішній вигляд будівель, споруд, приміщень. 2. Зов-нішній вигляд, будова тіла тварин.

ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ] - 1. Особливі переваги (не-доторканність особи і житла), непідсудність місцевим кримінальним і громадянським судам. 2. Звільнення від податків і повиннос-тей, що їх взаємно надають держави інозем-ним дипломатичним представникам.

ЕКСТЕРНАТ [ЭКСТЕРНАТ] (латин, externus - зовнішній, сторонній) - самостійне вив-чення курсу навчального закладу без обов'-язкового його відвідування зі складанням екзаменів.

ЕКСТЕРН-БАЛАНС [ЭКСТЕРН-БАЛАНС] (англ. externai-balance) - баланс, що склада-ється спеціально для публікації, оприлюд-нення.

ЕКСТРА [ЭКСТРА] (від латин, extra - поза, крім, над) - 1. Найвищий ступінь ґатунку товару, вищий від загальноприйнятих норм, зразків аналогічних предметів. 2. Префікс, що означає надмірність, винятковість (нопр., екстраординарний-винятковий, особливо рідкісний).

ЕКСТРА-ДИВІДЕНД [ЭКСТРА-ДИВИДЕНД] -дивіденд, який виплачується готівковими грішми або акціями на доповнення до зви-чайного дивіденду.

ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ [ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ] (від латин, extro - поза, polio - пригладжую, обробляю) - поширення кількісних харак-теристик і висновків, одержаних в результа-ті вивчення соціально-економічних явищ та процесів досліджуваної сукупності, на іншу однорідну сукупність або на інший час. Е. в просторі ґрунтується на вибірковому спос-тереженні, результати якого поширюють на сукупність в цілому (напр., при бюджетних обстеженнях). Е. в часі полягає в поширен-ні виявлених за відомий період тенденцій на інший період. При цьому Е. буває перспек-тивною (при визначенні чогось на майбут-нє) і ретроспективною (спрямованою в ми-нуле). Найпростішими методами виявлення існуючих тенденцій при Е. є вирівнювання рядів динаміки, визначення середніх темпів зростання виробництва, встановлення фор-ми зв'язку на основі кореляційних обчис-лень.