Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКСПЛЕРЕНТ [ЭКСПЛЕРЕНТ] - фірма-но-ватор, що свідомо йде на ризик, при цьому одержання прибутку від нововведень, пошу-ків залежить від плідності ідей "мозкового центру" фірми.

ЕКСПЛІКАЦІЯ [ЭКСПЛИКАЦИЯ] (латин. explikatio, від explico - пояснюю, розгор-таю) - 1. Коротке письмове супроводження експозиції музею або виставки. 2. Невелика частина опису, вибрана з повного тексту.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ [ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ] - Див. Витрати експлуатаційні.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ [ЭКСПЛУАТАЦИЯ] (фр. ex- ploitation - використання) - 1. Система-тичне використання технічних транспор-тних засобів, нерухомого майна протягом певного періоду. 2. Привласнення результа-тів праці працівників власниками засобів, підприємства.

ЕКСПОЗЕ [ЭКСПОЗЕ] (фр. expos) - 1. Ко-роткий виклад будь-якого документа чи ви-тяг з нього. 2. Коротке повідомлення, звіт; у парламентській практиці - короткий вик-лад прем'єр-міністром чи міністром закор-донних справ питань поточної політики, го-ловним чином зовнішньої.

ЕКСПОЗИЦІЯ [ЭКСПОЗИЦИЯ] (від латин. exposito - виклад, опис) - систематизова-не за певними ознаками розміщення експо-натів на виставці - предметів, товарів, ре-зультатів досліджень тощо.

ЕКСПОНАТ [ЭКСПОНАТ] (від латин, expono - виставляю напоказ) - предмет, виставле-ний для огляду на виставці або для ознайом-лення перед продажем.

ЕКСПОНЕНТ [ЭКСПОНЕНТ] (від латин, ex-pono (exponentis) - той, що виставляє на-показ) - особа або організація, що вистав-ляє будь-який предмет на виставці.

ЕКСПОРТ [ЭКСПОРТ] (англ. export, від ла-тин. exporto - виношу, вивожу)- 1. Продаж товарів іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення товарів через мит-ний кордон держави, включаючи реекспорт товарів, крім передачі майна суб'єктом зов-нішньоекономічної діяльності іноземному суб'єкту господарської діяльності за кордо-ном як натуральної частки участі у форму-ванні статутного капіталу при спільній гос-подарській діяльності. 2. Кількість і вартість вивезених за кордон товарів.

ЕКСПОРТЕР [ЭКСПОРТЕР] (фр. exporteur, від латин, exporto - вивожу) - країна, фі-зична або юридична особа, що займається експортом.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія