Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ] - Див. Інтереси еконо-мічні.

ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ] -Див. Категорії еконо-мічні.

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛШНЯ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕННЯ] - в практиці управління (менеджменту) спосо-би впливу суб'єкта (керуючої системи) на об'єкт за допомогою планування, аналізу, матеріального стимулювання, використан-ня фондів розвитку підприємства, ціноутво-рення, кредитування, розподілу прибутку, капітальних вкладень та ін. Інтенсифікація наявного капіталу досягається при комп-лексному використанні Е.м.у.

ЕКОНОМІЧНІ МОЖЛИВОСТІ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ] -Див. Горизон-ти можливостей.

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ] - сукупність наук. які вивчають об'єктивні економічні закономірності, здій-снюючи статистичну обробку і теоретичну систематизацію явищ господарського жит-тя, опрацювання практичних пропозицій в галузі виробництва, розподілу, обміну і спо-живання життєвих благ.

ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ] - показники, які відображають залежність між елементами фінансової, торговельної, виробничої та ін-шої діяльності, вимоги до співвідношення затрат і результатів діяльності, розподілу ре-сурсів з метою регулювання економічних від-носин. На базі Е.н. будуються взаємовідно-сини підприємств з державним бюджетом. Поряд з податками, цінами вони виступають як реальні важелі регулювання економіки.

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ] -Див. Показники економічні.

ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ] - частина потреб сус-пільства, для задоволення яких необхідний розвиток суспільного виробництва. Між ви-робництвом і Е.п. існує тісний взаємозв'я-зок: виникнення і розвиток Е.п. формуєть-ся виробництвом, яке, в свою чергу, відчуває вплив їх на орієнтири відновлювальної ді-яльності.

ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ] -Дав. Ресурси економічні.

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ [ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ] - зміни в системі ведення господарства, управління економікою, пов'-язані зі значними перетвореннями в еконо-мічній політиці за умов, коли існуюча еконо-мічна система виявляється неефективною, виникають кризи, темпи розвитку спада-ють, країна відстає у своєму розвиткові від інших країн.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія