Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА] - сукупність принципів, правил, законодавче закріплених норм, які діють у країні і визначають форму і зміст основних економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживан-ня економічного продукту.

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА] -Див. Статисти-ка економічна.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ [ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ] - система наукових знань про за-кономірності економічного розвитку, яка вивчає, описує, пояснює і прогнозує еконо-мічні процеси, вплив окремих факторів на них, позитивні результати чи негативні на-слідки.

ЕКОНОМІЧНЕ ВИТІСНЕННЯ (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ] - підвищення процентних ставок і наступне скорочення запланованого обсягу інвестицій в економі-ці, зумовлене збільшенням урядових позик на грошовому ринку.

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ [ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ] - кількісне збільшення і якісне удосконалення суспільного продукту і факторів його виробництва. Основні оз-наки Е.з.: значне суспільне відтворення; ме-ханізм руху - взаємодія трудових ресурсів, засобів виробництва, природного потенці-алу, технології. Кількісні і якісні ознаки цьо-го зростання знаходять відображення у тем-пах приросту виробленого продукту, підне-сенні національного багатства, у розв'язанні соціальних проблем і зростанні добробуту народу. Основними показниками, що харак-теризують Е.з., є темпи приросту валового національного продукту, розвитку продуктивних сил, темпи зростання продуктивно-сті праці, обсяги капіталовкладень у роз-виток матеріальної бази виробництва, при-ріст випуску товарів народного споживання, зниження цін на товари і послуги, стабіль-ність курсу національної валюти, кредито-спроможність банківської системи тощо.

ЕКОНОМІЧНЕ МИСЛЕННЯ [ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ) -узагальнене і опо-середнене відображення економічної дій-сності; певна система поглядів людини на суспільно-економічні відносини та законо-мірності їх розвитку.

ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ [ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ] - процес ак-тивного впливу держави на рух сукупного суспільного продукту на всіх його стадіях (ви-робництво, розподіл, обіг, споживання) за до-помогою податкових, фінансових, грошових, адміністративних, правових інструментів.

ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА] - сукупність економіч-них умов розвитку підприємництва, ділово-го життя, що передбачає наявність стимулів до праці, економічної свободи, включаючи вільне переміщення усіх ресурсних компо-нентів виробництва.

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО]- 1.Сис-тема міждержавних господарських відно-син, в ході розвитку якої забезпечується реа-лізація переваг міжнародного поділу праці. 2. Група країн, що об'єдналися для прове-дення погодженої, спільної економічної по-літики, досягнення загальних цілей, коор-динації спільної діяльності.

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ [ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ] - вико-ристання матеріальних коштів з метою спо-нукання учасників виробництва більш ефективно працювати для створення і рос-ту суспільного продукту.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія