Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА [ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ] - документ, який характеризує комплекс основних екологічних вимог, що висуваються перед функціонуючими під-приємствами.

ЕКОЛОГІЧНІ ФОНДИ [ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ] - небюджетні державні фонди, які створюються для розв'язання невідкладних завдань щодо охорони природи, відновлен-ня втрату природному середовищі, компен-сації завданої шкоди та інших проблем дов-кілля. Е.ф. формуються із коштів, які надхо-дять від підприємств, установ, організацій, громадян, а також іноземних юридичних осіб і громадян, ут. ч. розміщення відходів та інших видів забруднення; сум, одержаних від позовів про відшкодування збитків і штрафів за екологічні правопорушення; коштів від реалізації конфіскованих знарядь мисливства і рибальства та незаконно здо-бутої за їх допомогою продукції; коштів, одержаних у вигляді дивідендів, відсотків від вкладів, банківських депозитів, від пайово-го використання власних коштів фонду в діяльності підприємств та інших юридич-них осіб; інвалютних надходжень.

ЕКОЛОГІЯ [ЭКОЛОГИЯ] (від грец. oikos - оселя, середовище) - 1. Наука про зв'язок організмів із середовищем. 2. Взаємозв'язок людини з навколишнім середовищем, ут. ч. використання нею природних ресурсів, їх охорона і відновлення.

ЕКОНОМ [ЭКОНОМ] - 1. Ощадлива, хазяй-новита людина. 2. Завідувач (управитель) господарством.

ЕКОНОМЕТРИКА, ЕКОНОМЕТРІЯ [ЭКОНОМЕТРИКА, ЭКОНОМЕТРИЯ] (від грец. oikonomik. і metreo - вимірюю) - вивчення економічних явищ та процесів засобами математичного і статистичного аналізу.

ЕКОНОМІКА [ЭКОНОМИКА] (грец. oikono-mike, букв.- мистецтво ведення домашньо-го господарства) - 1. Сукупність суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства, тобто базис суспільного ладу, властивий певній еконо-мічній формації. 2. Народне господарство даної країни або його галузь (Е. України, Е. промисловості тощо). 3. Термін Е. означає також науки, які вивчають закони і специ-фіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільного виробництва (Е. тран-спорту, Е. праці та ін.); категорії виробниц-тва, обміну і споживання; методи та форми організації управління господарством.

ЕКОНОМІКАВ ВІДКРИТА [ЭКОНОМИКА ОТКРЫТАЯ] -така, що послідовно інтегруєть-ся в систему міжнародних економічних зв'язків. В умовах Е.в. будь-який суб'єкт під-приємництва має право здійснювати зов-нішньоекономічні операції. Іноземні юри-дичні і фізичні особи на умовах, аналогічних для вітчизняних підприємців, діють на внут-рішньому ринку згідно з законодавством да-ної країни і міжнародними правилами, до-мовленостями.

ЕКОНОМІКА ЗАКРИТА [ЭКОНОМИКА ЗАКРЫТАЯ] - економіка, цілком ізольована від міжнародної торгівлі (відсутність експорту, імпорту чи руху капіталу), або економіка з жорсткими обмеженнями, що накладають-ся на торгівлю і рух капіталу.

ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА [ЭКОНОМИКА ТЕНЕВАЯ] -Див. Тіньова економіка.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ [ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ] - застосування математичного апарату, математичних залежностей для визначення (розрахунку) економічних по-казників.