Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОГОВІР ОРЕНДИ [ДОГОВОР АРЕНДЫ] - договір між власником майна, яке він здає в оренду (орендодавачем), і особою, яка бере це майно в оренду (орендатором). Д.о. міс-тить опис (оцінку) вартості орендованого об'єкта, його структури, розмір орендної плати, розподіл зобов'язань договірних сто-рін щодо утримання, експлуатації та віднов-лення орендованого майна, зобов'язання орендатора щодо забезпечення і повернен-ня майна та умови можливого відкупу його орендатором.

ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ [ДОГОВОР ПОСТАВКИ] - двосторонній договір, за яким постачальник (виготовлювач) продукції або гуртовий (оптовий) торговець зобов'язуєть-ся у встановлений договором строк відван-тажити продукцію покупцеві в обумовлено-му асортименті і якості, а покупець зобов'я-зується своєчасно сплатити її вартість. До-говором передбачаються умови поставок, вимоги до якості товару, тари, ціни, поряд-ку розрахунків тощо. Порушення умов дого-вору сторонами тягне за собою матеріальну відповідальність.

ДОГОВІР ПРО НАМІРИ [ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ] - двосторонній договір про спів-робітництво, у якому зафіксовані бажання і наміри обох сторін співпрацювати на дого-вірній взаємовигідній основі, а у перспекти-ві - укладення конкретного договору.

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ [ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ] - двосторонній або багатосторонній дого-вір, на основі якого сторони здійснюють за-гальну діяльність без утворення юридичної особи, шляхом об'єднання майна, коштів або без зазначеного об'єднання, використо-вуючи спільні матеріальні чи фінансові ре-сурси.

ДОГОВІР РАМКОВИЙ [ДОГОВОР РАМКОВЫЙ] -укладений юридичними особами договір, у якому накреслені основні контури, договірні умови, що їх необхідно буде уточ-нити в процесі виконання договірних зобов'-язань. Укладається тоді, коли заздалегідь, до початку дії договору, важко визначити обсяг і вартість робіт.

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ [ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ] - договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену винагороду відшкодувати збитки іншій сто-роні (страхувальнику), за умови настання передбачених договором небезпек і випадків (настання страхових ризиків), яким підда-ється страхувальник.

ДОГОВІР ТРУДОВИЙ [ДОГОВОР ТРУДОВОЙ] -угода між працівником і його винай-мачем (роботодавцем) про характер, зміст, умови, організаційні й технологічні засади та оплату праці. Д.пі. може укладатися як тимчасовий, з випробувальним строком, на час виконання робіт, на визначений або не-визначений строк. Д.т. називають також трудовим контрактом.

ДОГОВІРНА ДИСЦИПЛІНА [ДОГОВОРНАЯ ДИСЦИПЛИНА] - Див. Дисципліна дого-вірна.

ДОГОВІРНИЙ ТАРИФ [ДОГОВОРНОЙ ТАРИФ] -різновид митного тарифу (іноді на-зивається конвенційним), ставки якого виз-начаються відповідно до міжурядової угоди і, як правило, є нижчими. Умови Д.т. не мо-жуть змінюватися протягом строку дії без обопільної згоди сторін.

ДОГОВІРНІ ЦІНИ [ДОГОВОРНЫЕ ЦЕНЫ] - ціни, величина яких встановлюється умова-ми контракту, угоди за домовленістю між продавцями й покупцями з урахуванням кон'юнктури ринку.