Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДОВІЧНЕ СТРАХУВАННЯ [ПОЖИЗНЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ] - один із видів страху-вання на випадок смерті або втрати працездатності страхувальником, коли страховик відповідно до страхового договору зобов'язу-ється нести страхову відповідальність про-тягом усього життя страхувальника.

ДОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС [ДОСМОТРОВАЯ РОСПИСЬ] -митний документ, яким визна-чається стягнення мита. Використовується найчастіше в неторговому обороті.

ДОГМА [ДОГМА] - положення, що прийма-ється на віру як беззаперечна істина, не-змінна ні за яких обставин.

ДОГМАТИЗМ [ДОГМАТИЗМ] - метод мис-лення, який спирається на догми, оперує незмінними поняттями, формулами без ура-хування конкретних умов, заперечує прин-цип конкретності істини.

ДОГОВІР [ДОГОВОР] -угода двох або кіль-кох фізичних чи юридичних осіб щодо вста-новлення, зміни або припинення правових відносин. Є підставою виникнення зобов'я-зань. Основні положення, що регулюють зміст (умови), форму і порядок укладення договору, визначені законодавчими та спе-ціальними нормативними актами держави. Д. має юридичну силу, якщо він укладений у належній формі (письмовій простій або письмовій нотаріальній), затверджений під-писами сторін і скріплений печатками. Якщо законами не встановлена певна фор-ма, то сторони можуть обрати форму на свій розсуд. Можуть бути односторонні (такі, де одна сторона має лише обов'язки, а інша тільки права, напр. Д. позики) і двосторонні (кожна із сторін має і права, і обов'язки, напр., Д. купівлі-продажу). Державне зако-нодавство вимагає від договірних сторін ре-ального виконання умов Д. У разі невико-нання законодавство передбачає примусові заходи - санкції. Винна сторона мусить повністю відшкодувати спричинені іншій договірній стороні збитки, втрачену вигоду від невиконання умов договору. Існує багато різновидів Д., передбачених Цивільним Кодексом України: купівлі-продажу, міни, дарування, поставки, державної закупівлі (контрактація), винаймання майна, най-мання житлових приміщень, підряду, підря-ду на капітальне будівництво, перевезення, страхування, позики, кредиту, інвестуван-ня, розрахункові і кредитні відносини, до-ручення, комісії, довірчого утримання, су-місної діяльності. Д. може бути припинен-ий за різних обставин: у зв'язку з його по-вним виконанням, із зарахуванням зус-трічної односторонньої вимоги, із збігом боржника і кредитора в одній особі; угодою сторін; неможливістю виконання: коли ви-никли обставини, за які одна із сторін не відповідає (стихійне лихо); внаслідок судо-вого вироку тощо.

ДОГОВІР АВТОРСЬКИЙ (ДОГОВОР АВТОРСКИЙ] -двостороння угода- письмове ав-торське погодження про умови використан-ня його творів, які охороняються автор-ським правом. Найпоширенішими видами Д.а. є винахідницький, постановчий. сце-нарний, художнього замовлення тощо. Ви-користання творів, що є інтелектуальною власністю, іншими особами допускається лише на основі договору з автором чи його правоспадкоємцями, за винятком випадків, передбачених законом.

ДОГОВІР БАГАТОСТОРОННІЙ [ДОГОВОР МНОГОСТОРОННИЙ] -договір, укладений між більше як двома сторонами.

ДОГОВІР ГЕНЕРАЛЬНИЙ (ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ] - вид господарського договору між організаціями, який має загальний, уні-версальний характер.

ДОГОВІР ГОСПОДАРСЬКИЙ [ДОГОВОР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ] - угода, укладена між фірмами, компаніями, підприємствами, ор-ганізаціями з метою забезпечення і обслуго-вування їхньої господарської діяльності та виконання взаємних зобов'язань у процесі здійснення економічної, господарської ді-яльності. Основні види таких договорів: до-говір поставки, договір оренди приміщень, договір підряду на будівництво, договір пе-ревезення вантажів тощо.

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ [ДОГОВОР ДОВЕРЕННОСТИ] - договір, за яким одна сторо-на (повірник) зобов'язується виконувати від імені і за рахунок іншої сторони (довірителя) певної дії.