Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДІЙСНА СТАВКА ПРОЦЕНТА [ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТАВКА ПРОЦЕНТА] - ставка процента за умови його нарахування за час, що становить менше року.

ДІЙСНЕ ЧИСЛО [ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО] - число, яке може бути зображено скін-ченним або нескінченним числом цифр у системі обчислення з фіксованою основою.

ДІЛОВА ГРА (ДЕЛОВАЯ ИГРА] - один із ме-тодів активного навчання, що базується на імітації, моделюванні, спрощеному відтво-ренні реальної економічної ситуації в Ігровій формі. У Д.г. кожен учасник грає роль, ви-конує дії, аналогічні поведінці людей у жит-ті, але ігри використовуються як метод практичного навчання економіці, бізнесу, служать засобом пізнання норм економічної поведінки, освоєння процесів прийняття економічних рішень.

ДІЛОВА ЕТИКА (ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА) [ДЕЛОВАЯ ЭТИКА (ЭТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)] (від латин. ethica - зви-чай, характер) - сукупність визначених принципів, професійних правил та норм по-ведінки ділових людей (підприємців, бізнес-менів) під час реалізації цілей, завдань, різ-них програм та планів організацій, установ виробничої і невиробничої сфери. Це також спеціально визначені, загальноприйняті норми, форми,, прийоми, що застосовують-ся при виконанні індивідуальних службових функцій працівниками і службовцями. Великими підприємницькими організація-ми-компаніями, концернами, фірмами роз-роблені і впроваджені певні правила, довід-ники, кодекси ділової етики, які е обов'язко-вими для дотримання всіма без винятку працівниками при виконанні своїх функцій.

ДІЛОВА ПОСЛУГА (ДЕЛОВАЯ УСЛУГА] - зручності, що надаються споживачеві. Роз-різняють послуги з технічного обслугову-вання й ремонту і послуги консалтингового консультативного характеру (правові послу-ги, консультації для керівництва, розробка бізнес-планів, реклама тощо).

ДІЛОВЕДЕННЯ [ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО] - ведення ділової документації організації, підприємства, фірми: приймання, реєстра-ція, систематизація, групування, заповнен-ня, оформлення, відсилка документів, облік і контроль за їх рухом і виконанням, понов-лення, зберігання, архівування документів відповідно до прийнятих адміністративно-правових норм, інструктивних положень.

ДІЛОВИЙ РИНОК (ДЕЛОВОЙ РЫНОК) - утворюють підприємства, організації, ком-панії, окремі фізичні особи - ділові люди, котрі купують товари 1 послуги, що викорис-товуються у виробництві продукції, яка по-тім продається, здається в оренду чи постав-ляється іншим споживачам.

ДІЛОВИЙ СТИЛЬ (ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ] - комплекс норм поведінки, вироблений бага-торічною міжнародною практикою ділового спілкування, який включає правила ділово-го мовлення, ведення ділової кореспонден-ції, ділових підприємницьких відносин.

ДІЛОВІ АКТИВИ (ДЕЛОВЫЕ АКТИВЫ] - сукупність матеріального й нематеріально-го рухомого майна, яке використовує суб'єкт підприємницької діяльності - товаровироб-ник, торговець чи промисловець на своєму підприємстві.

ДІЛОВІ БАРОМЕТРИ [ДЕЛОВЫЕ БАРОМЕТРЫ] - показники ділової статистики (попиту, пропозиції, цін, обсягів товарообігу та ін.), які характеризують кон'юнктуру рин-ку та її зміни. З їхньою допомогою складають прогнозні оцінки розвитку підприємництва.