Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕТАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ [ДЕТАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ] - у страхуванні - документ, у якому зазначені деталі кожного окремого випадку договору перестрахування, прий-нятого перестрахувальником від компанії-цедента.

ДЕТЕЗАВРАЦІЯ [ДЕТЕЗАВРАЦИЯ] (від ла-тин. Де - відміна і thesaures - скарб) - ви-користання нагромаджених коштів для спрямування їх на інвестиційні потреби (на противагу тезаврації, яка є нагромаджен-ням коштів шляхом вилучення їх з обігу).

ДЕТЕРМІНІЗМ [ДЕТЕРМИНИЗМ] (від ла-тин. determinare - визначати) - постанов-ка, розв'язання економічних завдань, коли їх умови формулюються з повною визначе-ністю, без урахування випадкових факторів.

ДЕ-ФАКТО [ДЕ-ФАКТО] (латин, de facto букв. -насправді) - 1. Фактичне здійснен-ня, "наділі". 2. У міжнародних відносинах- одна з форм фактичного визнання однією державою іншої до встановлення правових дипломатичних відносин. 3. Фактичні дії, реальні ділові зв'язки, юридичне оформлен-ня яких не є обов'язковим.

ДЕФЕКТ [ДЕФЕКТ] (від латин, defectus - недолік)-пошкодження, вада, недолік, від-хилення від норми.

ДЕФЕНЗИВА [ДЕФЕНЗИВА] (фр. defensive, від defendre - захищати) - 1. Назва оборон-ної тактики на війні. У ділових відносинах- засоби захищеності. 2. Охоронна польська поліція у буржуазно-поміщицькій Польщі за часів її панування в Західній Україні (1918-1939рр.).

ДЕФІНІТИВ [ДЕФИНИТИВ] (від латин. definitivus - остаточний, визначальний) - спосіб ведення бухгалтерського обліку, що полягає в копіюванні записів у бухгалтер-ських ордерах та облікових реєстрах.

ДЕФІНІЦІЯ [ДЕФИНИЦИЯ] (латин, definitio, від definio - визначаю) - коротке визначен-ня певного поняття, терміна.

ДЕФІЦИТ [ДЕФИЦИТ] (від латин, deficit - не вистачає) - 1. Перевищення видатків над доходами порівняно з запланованими обсягами, пасиву балансу над активом. Розрізня-ють: балансовий, касовий (у разі нестачі го-тівки для здійснення платежів, виплат); дер-жавний (бюджетний); матеріальний (коли бракує матеріальних цінностей відносно потреб); фінансовий (нестача фінансових ресурсів). 2. Недостатність чого-небудь. 3. Щось, чого немає у достатній кількості.

ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ [ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА] - різниця між прибутковою та вит-ратною частинами бюджету держави. Пов'-язаний з недостатнім розвитком матеріаль-ного виробництва як основи економічного розвитку держави, низьким рівнем вироб-ництва товарів і послуг та розвитку внут-рішньої торгівлі, слабким рівнем міжнарод-них економічних відносин, невідповідністю ринкової інфраструктури потребам розвит-ку народногосподарського комплексу, недо-ліками економічної політики держави. При Д.б. порушуються норми фінансово-грошо-вого та товарного обігу, загострюється роз-в'язання соціальних проблем тощо.