Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕРЖАВА [ГОСУДАРСТВО] -- 1. Основний інститут управління системою всього суспільства, що володіє загальнонаціональною владою, яка поширюється на все суспіль-ство, виступає його офіційним представни-ком і в разі необхідності спирається на при-мусові засоби. Водночас через механізм вла-ди впливає на все суспільство загалом, ство-рює умови його існування як єдиного, неза-лежного, самодостатнього і самозабезпечу-ваного механізму. 2. Як економічний суб'єкт - сукупність органів і осіб, що сконцентру-вали в одних руках економічну владу, прий-мають рішення і реалізовують програми в державному масштабі та розпоряджаються державною власністю.

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ [ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ] - одна з основних форм власності, господарями 1 розпорядни-ками якої є держава. До Д.в. належать зем-ля, її надра, природні ресурси, основні засо-би, будівлі, транспортна 1 комунальна ін-фраструктура, культурні і духовні надбання, інформація тощо.

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА [ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОСОБИЕ] - допомога малозабезпече-ним соціальним групам (верствам) населення, яка надається за рахунок коштів держави, державного бюджету, муніципальних коштів.

ДЕРЖАВНА КАЗНА (СКАРБНИЦЯ) [ГОСУ-ДАРСТВЕННАЯ КАЗНА] - загальна сума грошових коштів (власних грошей та іно-земної валюти), що є у бюджеті держави.

ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА [ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА] - контрольна служба в системі Міністерства фінансів України, яка складається з Головного контрольно-ревізійного управління, контрольно-ревізійних управлінь Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Се-вастополя, контрольно-ревізійних підрозді-лів (відділів, груп) у районах, містах і райо-нах у містах. Д.к.-р.с. здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матері-альних цінностей, їх зберіганням, застанем і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджету усіх рівнів і державних валютних фондів, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених не-доліків, порушень. За дорученням проку-рора або слідчого Д.к.-р.с. надається право контролювати суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

ДЕРЖАВНАПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ [ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ] - державна установа, що здійснює контроль за дотриманням виконання дер-жавного податкового законодавства, пра-вильністю нарахування і своєчасністю сплати до бюджету і в позабюджетні фонди податків, зборів та інших платежів. В Укра-їні Д.п.і. створена у 1990 р. Цей контролю-ючий податковий апарат не залежить від інтересів відомств, місцевих або адміністра-тивних органів та підпорядковується лише державним податковим органам.

ДЕРЖАВНАПОДАТКОВА СЛУЖБА [ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА] - орган, до складу якого входять Головна дер-жавна податкова адміністрація України, дер-жавні податкові інспекції областей, районів, міст і районів у містах. Д.п.с. підпорядкова-на урядові України. Основні завдання її по-лягають у дотриманні законодавства про податки, у веденні повного обліку усіх плат-ників податків та інших обов'язкових пла-тежів до бюджету. Здійснює контроль, пере- вірку правильності обчислення податків та своєчасності перерахування їх у бюджет.

ДЕРЖАВНА ПРОБІРНА ПАЛАТА УКРАЇНИ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА УКРАИНЫ] - спеціальний орган фінансово-го контролю, який здійснює контроль за ви-добуванням. виробництвом, використан-ням, обігом, обліком і зберіганням дорого-цінних металів і коштовного каміння та здійсненням операцій із зазначеними цін-ностями. їй підпорядковані регіональні дер-жавні міжобласні інспекції та постійні контролери на підприємствах, які виробля-ють предмети з дорогоцінних металів та об-робляють алмазну сировину. Пробірному наглядові підлягають усі суб'єкти підприєм-ницької діяльності незалежно від форм влас-ності, а також громадяни-підприємці, які здійснюють вказані види діяльності.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА] - реєстрація органами державної влади (Міністерством юстиції, обласними і районними державни-ми органами) організацій і підприємств o- суб'єктів підприємницької діяльності, гро-мадських некомерційних установ зі стату-сом юридичної особи (з занесенням у дер-жавний реєстр і видачею офіційних держав-них реєстраційних документів). Проводить-ся з метою упорядкування діяльності таких структур відповідно до чинного законодав-ства, систематизації їх статистичного облі-ку, регулювання відносин з державними ор-ганами, податковою системою і бюджетом.

ДЕРЖАВНА СКАРБНИЦЯ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО] - спеціальний державний фінансовий орган, що регулює формування і використання коштів фінан-сового бюджету, здійснює управління дер-жавним боргом, емісію цінних паперів, скла-дає проекти державного бюджету й стежить за відповідністю його використання за ці-льовим призначенням.