Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ [ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ] (від фр. demonetisation - втрата) - позбав-лення державною владою монет з вмістом благородних металів (срібла і золота) сили законного платіжного засобу. Монета в цьо-му разі зберігає свою вартість лише відпо-відно до вартості вміщеного в ній металу (за його вагою). Проводиться у зв'язку з розши-ренням застосування кредитних, банків-ських, безготівкових грошей, чеків. Міжна-родне закріплення Д. золота здійснено в ста-туті Міжнародного валютного фонду з 1978 р., коли офіційно ціна золота була ви-лучена з розрахунків. У сфері міжнародних розрахунків золото виконує такі функції: фонду страхування наслідків інфляції, за-собів забезпечення кредитів, резерву лік-відних грошових ресурсів.

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ [ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ] - державна політика, спрямована на ліквідацію чи стримування, зниження рівня державної чи іншої монополії одного чи кіль-кох виробників продукції, товарів, послуг, які домінують на ринках. Здійснюється на засадах державного антимонопольного за-конодавства. Державний антимонопольний комітет для підтримки процесів розукруп-нення монопольних структур здійснює за-ходи, спрямовані на створення і підтримку конкуруючих організацій і сприяння роз-виткові вільної конкуренції.

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ [ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ] -поширення спожи-вальницьких намірів, які передаються че-рез усі засоби зв'язку (включаючи подорожі), а також через торгівлю та інвестиції.

ЕМОНСТРАЦІЯ [ДЕМОНСТРАЦИЯ] (ла-тин. demonstratio, від demonstro - показую, пояснюю)- 1. Процесія, мітинг та інші фор-ми прилюдного вираження суспільних на-строїв, позицій (політична, святкова). 2. АК-ТИВНИЙ наочний метод навчання з допомо-гою таблиць, графіків, кінофільмів, показу зразків, макетів. 3. Загрозливі упереджую-чі дії з боку окремих держав. 4. Переносно - надмірно зухвалі дії, визивна, задирлива по-ведінка.

ДЕМОНТАЖ [ДЕМОНТАЖ] (фр. demontage, від demonter - розбирати) - розбирання або зняття з місця встановленого обладнан-ня, пристроїв чи споруд зі збереженням ці-лісності вузлів, деталей. Д. проводять під час ремонту чи заміни машин (пристроїв, спо-руд), а також при переміщенні їх на інше місце.

ДЕМОРАЛІЗАЦІЯ [ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ] (фр. demoralisation, від латин. de... -віддалення, припинення і moralis - моральний) - 1. Мо-ральний занепад, розклад, розбещеність, втрата культурних і духовних (нематеріаль-них) цінностей. 2. Занепад дисципліни, на-строю, втрата здатності до дій, праці, актив-ності.

ДЕМПІНГ [ДЕМПИНГ] (від англ. dumping- скидання) - продаж товарів монополіями, компаніями, великими фірмами за штучно заниженими, пільговими, "заохочувальни-ми" цінами, які часом можуть бути нижчи-ми від собівартості з метою завоюванню чи закріплення на товарних і регіональних ринках. Продаж товарів на експорт за гра-ничними демпінговими цінами сприяє ви-тісненню конкурентів та завоюванню зов-нішніх ринків. Інколи проводиться з метою реалізації надлишкових запасів товарів і позбавлення від затоварення. Існує і валют-ний Д. - вивезення товарів за цінами, ниж-чими світових, з країни із знеціненою валю-тою в країни з стійкою чи менш знеціненою валютою. Це експансіоністські методи при-душення конкурентів і завоювання ринків. Часто ініціюються державними органами шляхом політичної і правової підтримки та пільгового оподаткування.

ДЕМПІНГОВА ЦІНА [ДЕМПИНГОВАЯ ЦЕНА] (від англ. dumping - скидання)-штуч-но занижена ціна, менша за середні роз-дрібні ціни, а іноді й нижча за собівартість (витрат виробництва та обігу), за якою про-дається товар на зовнішньому і внутрішньо-му ринках. Д.ц. вводяться з метою проник-нення на ринок, завоювання місця на ньому, витіснення конкурентів. Демпінг здійсню-ється державою і компаніями з метою по-криття у майбутньому поточних збитків, ко-ли завдяки його застосуванню буде досяг-нуто стійке становище на ринку. Однак час-то і фірми, й держава використовують дем-пінг як разовий захід швидкого одержання необхідних коштів, валюти. У ряді країн здійснюється протистояння демпінгу шля-хом застосування антидемпінгових законів, встановлення спеціального протидемпінго-вого мита.

ДЕМУНІЦИПАЛІЗАЦІЯ [ДЕМУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ] - скасування муніципалізації (муніципальної власності), повернення ко-лишнім власникам вилученого у них майна, продаж муніципальних підприємств при-ватним, фізичним і юридичним особам.

ДЕНАРІУС, ДЕНАРІЙ [ДЕНАРИУС, ДЕНАРИЙ] (від латин, denarius - той, що склада-ється з десяти) - стародавня римська сріб-на монета у 10 ассів, що містила 4,5 г срібла, карбування якої почалося у 269 р. до н.е. Була поширена за часів Римської імперії. Від Д. походять назви сучасних грошових зна-ків ряду країн (Алжиру, Іраку та ін.).