Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ДЕЛІМІТАЦІЯ [ДЕЛИМИТАЦИЯ] (латин, de-limitatio - розмежування) - визначення державних кордонів з точним описом місць їх проходження і нанесенням на політичну карту відповідно до умов укладеного догово-ру з іншою державою.

ДЕЛІНКВЕНТ [ДЕЛИНКВЕНТ] (від латин. delinquens (delinduentis) - той, хто вчиняє провину) - правопорушник. Див. також Делікт.

ДЕЛСТИНГ [ДЕЛИСТИНГ] (англ. delisting - виключення, вилучення) - виключення зі списку цінних паперів, запропонованих для продажу на біржових торгах, після перевір-ки їхньої забезпеченості.

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ [ДЕЛЬКРЕДЕРЕ] (від італ. del credere - на віру) - запорука (поручи-тельство) з майновою відповідальністю тор-гового посередника (комісіонера) щодо вико-нання третьою особою комерційної операції за договором (угодою). За це торговий посе-редник (комісіонер) отримує від поручителя (комітента) спеціальну винагороду. Комісіо-нер, беручи на себе Д., гарантує проплату операцій за договором навіть у разі, коди покупець продукції виявляється неплатос-проможним.

ДЕЛЬТА. [ДЕЛЬТА] - 1. Автоматизована електронна система безготівкових банківських розрахунків (операцій). В разі введення системи "Дельта" кожна особа може стати власником банківського рахунку, код якого буде відомий тільки їй і електронному "банкіру". Всі види прибутків проходять по комунікаційних каналах і нагромаджуються в його персональному "сейфі". Маючи персональну пластикову карту - особистий магнітний "ключ" від персонального "сейфа", можна моментально провести банківську операцію в банківській мережі будь-якої країни, де є відповідні банки, що працюють з "електронними грошима". 2. Зміна ціни опціону на майбутню купівлю або продаж акцій, зумовлена зміною котирування поточних цін акцій. Зазвичай опціон на купівлю має додатну Д., а на продаж - від'ємну. 3. Утворена річковими наносами низинна ділянка сухо-долу в гирлі річки, розчленована розгалу-женою сіткою рукавів і проток.

ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНА ПОЗИЦІЯ (ДЕЛЬТА-НЕЙТРАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ] - позиція продавця опціону, застрахована відповідно до коефіцієнта "дельта".

ДЕЛЬТА-СПРЕД [ДЕЛЬТА-СПРЕД] - спів-відношення опціонів, установлене як ней-тральна позиція. Цей нейтральний коефіці-єнт визначається шляхом ділення дельти купленого опціону на дельту проданого.

ДЕЛЬТА-ХЕДЖУВАННЯ [ДЕЛЬТА-ХЕДЖИРОВАНИЕ] - страхування продавцями оп-ціонів ризику шляхом купівлі або продажу наявного інструменту фондового ринку від-повідно до коефіцієнта "дельта".

ДЕЛЬФІЙСЬКИЙ МЕТОД (ДЕЛЬФИЙСКИЙ МЕТОД] - один з основних методів соціо-логічних досліджень, що широко застосову-ється у прогнозуванні. Полягає у збиранні, систематизації та узагальненні думок екс-пертів і одержанні на їх основі узагальненої думки (оцінки явищ). Походить від назви давньогрецького міста Дельфі, відомого сво-їми провісниками.

ДЕМАГОГ [ДЕМАГОГ] (грец. demagogos, букв. - вождь народу) - 1-У Стародавній Греції демократичний політичний діяч. 2. Особа, яка намагається здобути популярність, вда-ючись до демагогії - обіцянок, лестощів, навмисних перекручень.