Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГРАНТ-ЕЛЕМЕНТ [ГРАНТ-ЭЛЕМЕНТ] -уза-гальнююча оцінка ступеня пільговості кредитів. Інтегральний статистичний по-казник для порівняння умов надання різних кредитів і позик з метою визначення найе-фективніших. Характеризується такими показниками: строком кредиту (позики), пільговим періодом та процентною ставкою. Цим показником визначається, яку частину платежів у рахунок погашення боргу недоот-римує кредитор внаслідок надання кредиту (позики) на умовах більш пільгових, аніж комерційних. Розраховується діленням по-казників Г.-е. на обсяг наданого кредиту.

ҐРАНТОР [ГРАНТОР] (від англ. grantor - да-рувальник, той, хто дарує) - дарувальник, національна або іноземна організація, кот-ра представляє грант або щось дарує.

ГРАТИФІКАЦІЯ [ГРАТИФИКАЦИЯ] (від ла-тин. gratificatio - нагорода) - 1. Люб'яз-ність, послужливість. 2. Грошова винагоро-да співробітникам фірми за сумлінне і якіс-не виконання своїх професійних обов'язків.

ГРАФ [ГРАФ] (нім. Graf) -у Західній Європі за раннього середньовіччя вищий королів-ський урядовець, згодом феодал; спадковий титул вищого дворянства.

ГРАФ [...ГРАФ] (від грец. grapho - пишу, креслю, зображую) - у складних словах оз-начає особу, яка пише, або прилад, що запи-сує (напр., бібліограф, термограф).

ГРАФА [ГРАФА] (від грец. graphe - запис, на-креслення) - стовпець між двома верти-кальними лініями в таблицях, конторських книгах.

ГРАФІК [ГРАФИК] (від грец. graphikos - пись-мовий, зображений) - 1. Наочне зображен-ня кількісної залежності різних явищ, про-цесів тощо. 2. Докладний розклад за днями, годинами, хвилинами ходу виконання ви-робничого плану. 3. Зазначення почергово-го, поетапного виконання робіт, визначе-них за часовим періодом (напр., Г. завозу товарів у магазин, Г. руху атобусів, поїздів тощо).

ГРАФІК ВІДПУСТОК [ГРАФИК ОТПУСКОВ] - розклад, за яким визначено черговість і час, коли працівник організації, установи, підприємства використовує свою відпустку. Затверджується адміністрацією, складаєть-ся щороку.

ГРАФІК РОБІТ [ГРАФИК РАБОТ] - розклад виходу працівників на роботу із зазначен-ням послідовності чергування. Г.р. визна-чає режим робочого часу і повинен відпові-дати нормам трудового законодавства.

ГРАФІЧНИЙ ПРИСТРІЙ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ [ГРАФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ВВОДА ДАННЫХ] - 1. Пристрій введення даних обчис- лювальної машини, призначений для пере-творення даних з графічної форми у коди. 2. Пристрій цифрового введення зображення.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія