Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

Аренда квартир в Италии на протяжении длительного времени обойдется дешевле, чем проживание в отеле.
 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГОТІВКОВІ ГРОШІ [НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ] - 1. Грошова готівка у вигляді паперових знаків і монет. 2. Наявні у касі залишки го-тівкових грошей.

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ [ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ] - виготовлена на підприємстві, завер-шена продукція, підготовлена до відправ-лення, продажу.

ГОФМАКЛЕР (ГОФМАКЛЕР] (від нім. Hof-makler) - головний маклер на фондовій або товарній біржі, обраний або призначений біржовим комітетом з числа біржових мак-лерів, який керує діяльністю і контролює біржових маклерів.

ГРА ДІЛОВА [ИГРА ДЕЛОВАЯ] - методи ак-тивного навчання. Основана на імітуванні, моделюванні економічної, бізнесової чи ін-шої ситуації, що часто відбувається у прак-тиці. Під час Г.д. її учасники умовно розпо-ділені на ділових людей різних рівнів управ-ління, імітують варіанти розв'язання задач, виходу з критичної ситуації, прийняття оп-тимальних рішень для досягнення позитив-них результатів, підвищення ефективності діяльності імітованої організації (фірми).

ГРА НА БІРЖІ [ИГРА НА БИРЖЕ] - прове-дення організаційно-ділових операцій, при-йомів, що передують реалізації процесів ку-півлі-продажу товарів, цінних паперів на товарних і фондових біржах з метою одер-жання прибутку з урахуванням котирувань, а також коливань біржових цін.

ГРА НА ПІДВИЩЕННЯ КУРСУ (ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ КУРСА] - комерційно-посе-редницька діяльність біржових маклерів, спрямована на створення умов підвищення попиту і пов'язаного з ним зростання цін на наявні чи раніше закуплені ними ж валю-ти, цінні папери. При цьому вдаються до різних маніпуляцій з біржовими пропоно-ваними цінностями покупці та продавці. Таких гравців - біржових маклерів ще на-зивають "биками".

ГРА НА ПОНИЖЕННЯ КУРСУ [ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ КУРСА] - біржова комерційно-посередницька діяльність біржових макле-рів, спрямована на створення умов знижен-ня попиту на представлені на біржі цінні па-пери, валютні кошти і на погіршення ко-н'юнктури біржового ринку з тим, щоб за найнижчими цінами скупити цінні папери, валюту, а надалі - в наступні дні або водно-час на інших біржах з більш сприятливою кон'юнктурою продати ці ж акції (валюту) за значно вищими цінами й одержати за раху-нок різних біржових котирувань і різних цін прибуток. Таких гравців прийнято називати "ведмедями".

ГРАБІЖ [ГРАБЕЖ] - злочин, відкрите викра-дення державного, громадського майна або особистого майна громадян, вчинене без на-сильства або з насильством, що не є небез-печним для життя чи здоров'я особи, яка за-знала нападу від викраденням майна, розбою з менш небезпечним характером насильства.

ГРАВІТАЦІЯ [ГРАВИТАЦИЯ] (від латин. gra-vitas (gravitatis) - вага, тягар) - 1. Тяжіння до чогось. 2. У біржовій практиці - взаємов-плив кон'юнктури ринку різних бірж. Вза-ємний вплив на формування біржових цін у межах одного міста, регіону.

ГРАДАЦІЯ [ГРАДАЦИЯ] (латин. gradatio - поступове підвищення, посилення, від gra-dus - крок, ступінь) - послідовність, по-ступовість у розміщенні чого-небудь, при переході від одного до іншого.

ГРАДУС (ГРАДУС] (від латин. gradus-крок, ступінь) - 1. Одиниця виміру кутів і дуг. 2. Одиниця виміру температури. 3. Одиниця виміру вмісту алкоголю в напої.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія