Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГОМЕО... [ГОМЕО... ] (від грец. homoios - подібний, однаковий) - у складних словах означає "подібний", "однаковий", "той са-мий" (напр., гомеостат).

ГОМЕОСТАЗ]ГОМЕОСТАЗ] (від грец. homoi-os - подібний і stasis - нерухомість) - тип динамічної рівноваги, що характерний для складних саморегулюючих систем і склада-ється з істотно важливих для збереження системи параметрів у доступних межах. На практиці застосовується у кібернетиці, еко-номіці, психології, соціології. 2. Здатність економічної системи чи структури зберігати стабільність економічного розвитку при збе-реженні існуючої системи державного уп-равління.

ГОМО... [ГОМО...] (від грец. homois - рів-ний, однаковий) - у складних словах оз-начає "рівність", "однорідність", "єдність" (напр., гомографія).

ГОНОРАР [ГОНОРАР] (від латин, honorarium - винагорода за послуги) - 1. Грошова ви-нагорода за певні комерційні операції, тор-говельні послуги, виконання умов договору. 2. Винагорода за написання творів мис-тецтв, літератури і за їх виконання.

ГОРИЗОНТ [ГОРИЗОНТ] (від грец. horizon - обмежую) - лінія позірного перетину неба і земної поверхні. Переносно - оглядовий простір, час.

ГОРИЗОНТ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ (ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ] - оглядовий час; пе-ріод, на який складаються плани, прогнози.

ГОРИЗОНТАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ [ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ] - розвиток обсягів виробництва шляхом збільшення (розширення) номенклатури продукованих виробів, нової однотипної продукції, але яка різниться певними нови-ми споживчими якостями.

ГОРИЗОНТАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ [ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ] - об'єднання підприємств, організацій (виробничих, буді-вельних) за спільними підприємницькими інтересами з урахуванням виробничої спе-ціалізації з випуску однотипної продукції на базі подібності технології і впровадження спільної стратегії збуту.

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ЗЛИТТЯ [ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЛИЯНИЕ] - злиття підпри-ємств, які випускають однотипну продук-цію, надають однотипні послуги, в єдину фірму, концерн.

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ СПРЕД [ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СПРЕД] - покупка цінних папе-рів на умовах опціону з одночасним прода-жем цих самих цінних паперів за тими сами-ми цінами, але у наступному місяці.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія