Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГІПОТЕЗА (ГИПОТЕЗА] (грец. hipothesis - основа, припущення) - 1. Наукове припу-щення можливого здійснення певних дій, подій і передбачення їх наслідків. 2. У пра-вових відносинах - складова правової нор-ми, що визначає умови, за яких суб'єкти права здійснюють свої права та обов'язки. 3. У комерційній практиці використовується для розробки моделей прогнозування роз-витку економічних явищ. 4. Науково перед-бачуване обґрунтування щодо пояснення, оцінки ймовірного розвитку певних суспіль-но-економічних (політичних) явищ теорії, практики. 5. В економіці-обраний і форма-лізований засіб наукового пізнання, один із можливих варіантів вирішення проблеми, істинність якої ще не встановлена і не дове-дена. Є однією з форм розвитку наукового пізнання, засобом переходу від невідомого до відомого, від незнання до знання. Засто-совуються як методичні засади вирішення певної конкретної ринкової (підприємниць-кої) проблеми. 6. Переносно - будь-яке при-пущення, здогад, передбачення.

ГІПОТЕТИЧНИЙ [ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ] (грец. hipothetikos) - заснований на гіпоте-зі: гаданий.

ГІСТОГРАМА (ГИСТОГРАММА] (від грец. histos - тут - стовп і ...грама) - 1. Графічне зображення густоти розподілу ймовірностей випадкових величин. 2. Стовпчикова діа-грама, що показує рівень максимальних, мі-німальних та розрахункових цін біржових сесій за певний час.

ГЛОБАЛЬНА ГАЛУЗЬ (ГЛОБАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ] - великомасштабна і потужна га-лузь, у якій стратегічне положення конку-рентів на основних регіональних, національних і товарних ринках визначається їх глобальною позицією, монополізмом у ціло-му і є основним виразником економічної по-літики, домінантом ринку.

ГЛОБАЛЬНА КОМПАНІЯ (ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ] - великомасштабна компа-нія. котра діє у різних регіонах, багатьох країнах, використовуючи значні можливос-ті й переваги у витратах виробництва, логіс-тики, маркетингу, фінансів і репутації своєї продукції на кожному конкретному ринку, що недоступно меншим компаніям, які пра-цюють виключно на внутрішній ринок.

ГЛОБАЛЬНИЙ (ГЛОБАЛЬНЫЙ] (фр. global - загальний, всесвітній, від лат. globus - куля) - 1. Взятий у цілому, всебічний, над-мірний, об"єднавчий (напр., Г. договір, поши-рений на весь регіон; Г. план - комплексний план економічної розбудови регіону). 2. По-ширений на всю земну кулю.

ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТРАКТ [ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ] - широкомасштабний загаль-ний контракт, що передбачає великий спектр взаємних зобов'язань договірних сторін із визначенням загальної суми чи за-гальних обсягів і зазначенням поставок про-дукції (виконання робіт, надання послуг). Подальші відносини сторін Г.к. та їх деталі-зація можуть визначитись обумовленими в контракті додатковими угодами, які є невід'-ємною частиною контрактів.

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ [ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ] (від фр. global - загальний, всесвітній, від латин. globus - куля) - яви-ще, дія, подія, що стосується багатьох країн, народів, усього людства і майбутнього пла-нети. До Г.п. сучасності належать ті пробле-ми, які мають планетарний, загальносвіто-вий характер, зачіпають життєві, економіч-ні, соціальні, політичні, екологічні інтереси багатьох народів і держав і сприяють підне-сенню або загрожують усьому людству в ра-зі, якщо не будуть вчасно вирішені. Для їх розв'язання необхідні спільні і невідкладні зусилля багатьох країн. У системі сучасної глобалістики важливе місце посідають такі проблеми: проблеми війни і миру (воєнні конфлікти, застосування сучасної військо-вої техніки, а також мирної техніки); пробле-ми екології довкілля (забруднення повітря, річок, озер, морів; зростання шумових на-вантажень; захаращення території різнома-нітними відходами, знищення багатьох ви-дів флори і фауни); дії що створюють загро-зу несприятливої зміни клімату, енергетич-ного балансу; наявність "кислотних дощів", як результат викидів в атмосферу шкідливих хімічних сполук; проблема забезпечення во-дою та енергією, демографічна проблема, продовольча проблема тощо. Для сучасних Г.п. характерним є їх динамізм - можли-вість зростання, тому ізольоване їх розв'я-зання практично неможливе.

ГЛОСАТОР [ГЛОССАТОР] (латин. glossator) - тлумачник старовинних і малозрозумілих слів.

ГНОЗІЯ [...ГНОЗИЯ] (від грец. gnosis-піз-нання, наука) - у складних справах відпові-дає "знання", "знавство" (напр., геогнозія).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія