Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК [ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК] - організація, яка відповідно до договору є основним орга-нізатором комплектування, нагромадження і комплексного постачання товарів, облад-нання і несе матеріальну відповідальність за дотримання всіх умов договору.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОЕКТУВАЛЬНИК [ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК] -голов-на проектна організація, яка здійснює про-ектування об'єктів житлового і нежитлового будівництва і проводить нагляд за відповід-ністю будівельно-монтажних робіт проек-там. Для реалізації проектних програм і ви-конання окремих робіт може використову-вати (залучати) різні організації та установи як субпідрядні.

ГЕНЕРАТОР ПРОГРАМ (ГЕНЕРАТОР ПРОГРАММ] (англ. program generator) - програ-ма для складання інших програм певного класу.

ГЕНЕРАЦІЯ [ГЕНЕРАЦИЯ] (від латин. gene-ratio - народження) - покоління.

ГЕНЕРАЦІЯ ІДЕЙ [ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ] (англ. ideas generation) - постійний систе-матичний пошук можливостей створення нових товарів, включаючи джерела нових ідей і методи їх генерації шляхом мозкової атаки (невеликі групи спеціалістів, де від-криті дискусії стимулюють виникнення ши-рокого кола ідей), а також аналіз наявної продукції і попиту.

ГЕНЕРАЦІЯ СИСТЕМИ [ГЕНЕРАЦИЯ СИСТЕМЫ] (англ. system generation) - процес виділення довільних частин операційної системи і побудови нових операційних сис-тем, які відповідають даним, тобто компону-вання такого варіанта системи, який вміщує тільки ті модулі, які необхідні для функціону-вання заданої системи.

ГЕНЕРИКА [ГЕНЕРИКА] - група невеликих компаній, яка швидко розвивається і діяль-ність якої полягає у копіюванні товарів та послуг знаних фірм, що займають провідні позиції на ринках.

ГЕНЕРУВАТИ [ГЕНЕРИРОВАТЬ] (від латин. genero - породжую) - виробляти, збуджу-вати тощо.

ГЕНІАЛЬНИЙ [ГЕНИАЛЬНЫЙ] (від латин. genialis - властивий генієві, плідний) - найдосконаліший; створений генієм.

ГЕНІЙ [ГЕНИЙ] (від латин. genius -дух) - 1. Найвища ступінь творчої обдарованості; людина, якій притаманна така обдарова-ність. Творіння Г. позначаються виключною новизною та самобутністю, особливим істо-ричним значенням для розвитку суспіль-ства, внаслідок чого вони назавжди зберіга-ються в пам'яті людства. 2. Людина, яка зу-міла за допомогою своїх видатних здібнос-тей і величезної кропіткої праці просунути вперед розвиток людства.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія