Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ГАМА [ГАММА] - 1. Ряд різних звуків у музи-ці. 2. Кольорова Г.-ряд гармонійно взаємо-пов'язаних відтінків кольору. 3. У біржовій практиці - внутріструктурні зміни попиту залежно від коливання ціни відповідного ф'ючерса.

ГАММА [ГАММА] - 1. Третя літера грецько-го алфавіту. 2. Позасистемна одиниця маси, що її застосовують іноді для вимірювання малихмас. 1 Г=106г (мікрограм). З.Усклад-них словах означає стан речовини (напр., гамма-проміння).

ГАЛ [ГАЛ] (від англ. gap - розходження) - швидкоплинні зміни біржової кон'юнктури, коли мінімальна ціна біржових торгів мину-лого (попереднього) дня значно переважає максимальну ціну поточного дня або навпа-ки - різке підвищення біржових цін, коли максимальна ціна попереднього біржового дня значно нижча від мінімальної ціни по-точного дня.

ГАРАЖ [ГАРАЖ] (фр. garage, від garer- по-ставити під навіс, сховати) - приміщення чи комплекс споруд для зберігання, техніч-ного обслуговування й поточного ремонту автомобілів.

ҐАРАНТ [ҐАРАНТ] (від фр. garant - поручи-тель) - той, хто Гарантує, дає Гарантію за свої дії чи за когось. Можуть бути юридичні чи фізичні особи.

ГАРАНТІЇ ПОКУПЦЯМ (ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЯМ] - письмове зобов'язання, яке береться особою-Гарантом (самим покупцем чи особою від його імені) виконати фінансо-ві зобов'язання, взяті покупцем (здебільшо-го гуртовим). Г.п. надаються при укладанні великих контрактів з товарообмінних опе-рацій внутрішньодержавних і міжнародних. Контракт на зовнішньоторговельну опера-цію вимагає Гарантій, які забезпечують от-римання платежів у випадку надання по-купцеві кредиту. Для отримання такого кре-диту необхідна застава або Гарантії пер-шокласних банків, банківські акцепти, пору-чительство великих фірм чи державних орга-нів країни-позичальниці. Банківська Гаран-тія є зобов'язанням банку, який П видав, пе-ред підприємством-експортером здійснити платіж у межах передбаченої Гарантією суми у разі невиконання покупцем його платіжних зобов'язань за основним контрактом.

ГАРАНТІЇ РИЗИКУ ЕКСПОРТУ [ГАРАНТИИ РИСКА ЭКСПОРТА] - гарантія забезпечен-ня державою, її банківською системою ризи-ків, пов'язаних з проведенням експортних операцій, у разі невиконання своїх контрак-тних зобов'язань організаціями країн-ек-спортерів.

ГАРАНТІЇ СОЛІДАРНОСТІ (ГАРАНТИИ СОЛИДАРНОСТИ] - Гарантії забезпечення зо-бов'язань стосовно торговельно-фінансових операцій, що надаються солідарне двома або кількома організаціями-Гарантами.

ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНІ (ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНЫЕ] - сукупність матеріальних юри-дичних засобів, що забезпечують реаліза-цію конституційних соціально-економіч-них 1 соціально-політичних прав членів сус-пільства.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ [ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО] - письмове зобо-в'язання,що видається організацією-Гаран-том кредитору про забезпечення своєчасної сплати кредиту в разі неможливості борж-ника виконати проплату грошових зобов'я-зань за договором.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія