Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВСЕСВІТНІЙ БАНК [ВСЕМИРНЫЙ БАНК] - група з трьох міжнародних фінансових Інститутів, яка включає Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК), Міжнародну асоціацію розвитку (МАР). Кожен з них має статус самостійного спеціалізованого закладу ООН.

ВСЕСВІТНЯ (ЖЕНЕВСЬКА) КОНВЕНЦІЯ [ВСЕМИРНАЯ (ЖЕНЕВСКАЯ) КОНВЕНЦИЯ] - міжнародний договір про авторське право, розроблений з ініціативи ЮНЕСКО і прийнятий у Женеві 1952 р. Держави, які її підписали або згодом приєдналися до неї, зобов'язані вживати необхідних заходів щодо охорони прав авторів та їхніх право-наступників на літературні, наукові та ху-дожні твори. Твори громадян інших країн, випущені в світ у державах, що підписали конвенцію, мають такий правовий захист, як і громадян власної країни.

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ ЗЕМЛЕВЛАШТУВАННЯ ТРУДЯЩИХ ЄВРЕЇВ ПРИ ВУЦВК [ВСЕУКРАИНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ ПРИ ВУЦИК] - орган, який мав дбати про поліпшення економічного та матеріально-побутового життя єврейського населення на території України. Комісія розглядала питання наді-лення євреїв-переселенців землею, кредита-ми, худобою, реманентом; налагодження виробничої діяльності; сприяння розвитко-ві кустарних промислів, житлового будів-ництва, культурно-просвітницької роботи в єврейських національних районах України. Діяла протягом 1924-1938 рр. У травні 1938 р. республіканська та місцеві комісії були ліквідовані.

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАДЗВИЧАЙНА КОМІСІЯ 3 ПИТАНЬ БОРОТЬБИ 3 КОНТРРЕВОЛЮЦІЄЮ, СПЕКУЛЯЦІЄЮ ТА СЛУЖБОВИМИ ЗЛОЧИНАМИ (ВУНК) [ВСЕУКРАИНСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ, СПЕКУЛЯЦИЕЙ И СЛУЖЕБНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ] - орган з надзвичай-ними повноваженнями для ведення розвід-ки та контррозвідки, боротьби з антибіль-шовицькими виступами, ізт. зв. саботажем, спекуляцією, посадовими злочинами, а також для знешкодження політичних опонен-тів більшовиків. Створена у грудні 1918 р. Головними методами діяльності були терор, репресії, масові розстріли, нищення заруч-ників, залякування. Виконувала свої функ-ції через розгалужену мережу місцевих спів-робітників ("сексотів"). У березні 1922 р. пе-ретворена на Державне політичне управлін-ня. З його участю було проведене масове ни-щення сотень тисяч безневинного україн-ського населення.

ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА З'ЇЗДІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ [ВСЕУКРАИНСКИЙ СОВЕТ СЬЕЗДОВ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ] - ор-ган сприяння розвиткові біржової торгівлі і товарообігу в Україні. Утворений у березні 1922 р. під назвою "Українська центральна товарна біржа", підпорядкована Укррад-наргоспу і Всеукраїнській кооперативній спілці. У 1923 р. її функції передано Всеук-раїнському бюро з'їздів, яке об'єднувало представників біржової торгівлі респуб-ліки. У 1925 р. реорганізовано у Всеук-раїнську Раду з'їздів біржової торгівлі, під-порядковану Наркомату внутрішньої тор-гівлі УРСР. Відала питаннями біржового обігу на ринках, міжбіржовими операція-ми, котируваннями товарних цін, організа-цією ярмарків тощо. Ліквідована у березні 1926р.

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАСІННИЦТВА [ВСЕУКРАИНСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СЕМЕНОВОДСТВА] - засноване у 1922 р. з метою розвитку насінництва в Україні, ви-ведення нових сортів, закупівлі та збуту сор-тового насіння, поліпшення селекційної ро-боти. У 1928 р. реорганізовано в Українську спілку насінницької кооперації - Укрнасін-спілку (ліквідовано у червні 1930 р.).

ВСТАНОВЛЕННЯ КУРСУ [УСТАНОВЛЕНИЕ КУРСА] - визначення на валютних ринках (біржах) і ринках коштовностей курсу національних валют, цінних паперів відпо-відно до змін кон'юнктури ринку. Прово-диться щоденно.

ВСТУП [ВСТУПЛЕНИЕ] - 1. Сукупність ор-ганізаційно-правових дій, що здійснюються фізичною або юридичною особою з метою стати членом певної організації (профспіл-ки, асоціації, спілки, товариства, фундації тощо). 2. Коротка характеристика науково-го дослідження, книги, в якій розкриваєть-ся основний зміст роботи, мета написання, зазначається, вирішенню яких завдань присвячується, на який контингент читачів розраховується тощо.

ВТЕЧА КАПІТАЛУ ["БЕГСТВО КАПИТАЛА'] - непланове, стихійне, нерегульоване переміщення капіталів із одних регіонів в інші або з однієї держави до іншої внаслідок непередбачених явищ, нестійкого економіч-ного, соціального чи політичного характеру. Здебільшого характерне для держав, які пе-ребувають у кризовому стані.

ВТОРИННА ПАМ'ЯТЬ [ВТОРИЧНАЯ ПАМЯТЬ] - 1. Память комп'ютера, в якій роз-міщуються дані, доступні центральному процесору за допомогою операцій вводу-ви-воду. Являє собою набір запам'ятовуючих приладів з різними технічними характерис-тиками, які діляться на магнітні накопичу-вачі прямого і послідовного доступу (відпо-відно магнітні диски і стрічки), а також на більш перспективні оптичні запам'ятовую-чі прилади, запис і зчитування в яких здій-снюється світловим спрямованим лазерним променем. 2. Запам'ятовуючий прилад, призначення якого полягає у тривалому збе-ріганні великого обсягу даних.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія