Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ] - згідно з цивільним правом, обов'язок винної особи (фізичної або юридичної) відшкодувати збитки, запо-діяні іншій особі. Збитки, заподіяні громадя-нинові або його майну, а також втрати, запо-діяні підприємству (фірмі), підлягають від-шкодуванню в повному обсязі особою, яка призвела до втрат. Але коли вона доведе, що втрати заподіяні не з її вини, то звільняєть-ся від відшкодування збитків. Організація повинна відшкодувати втрати, заподіяні з вини її працівників, але має право звернути-ся до винної особи зі зворотною вимогою (регресом) у розмірі виплаченого відшкоду-вання, якщо його розмір не встановлено законом. У разі заподіяння каліцтва або ушкодження здоров'я організація чи грома-дянин, відповідальні за це, зобов'язані відшкодувати потерпілому заробіток, втра-чений ним унаслідок зменшення працездат-ності, а також відшкодувати витрати, пов'язані з лікуванням (посилене харчуван-ня, вартість ліків, протезування, сторонній догляд тощо).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕОБМЕЖЕНА [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕОГРАНИЧЕННАЯ] - Див. Необмежена відповідальність.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОБМЕЖЕНА (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОГРАНИЧЕННАЯ] - 1. Обмеження відповідальності фірми у випад-ку, коли вона зобов'язується відшкодовува-ти збитки тільки в межах сум вкладеного у фірму капіталу. 2. Обмеження виплат стра-хового відшкодування і страхових сум, пе-редбачених умовами страхування життя і майна.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ] - Гаран-тії поручителя взяти на себе зобов'язання особи, за яку він поручився. У разі невико-нання цією особою своїх зобов'язань пору-читель зобов'язаний сам виконувати їх.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЛІДАРНА (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЛИДАРНАЯ] (фр. solidaire - об'єднаний) - спільна додаткова відпові-дальність, покладена на окремих членів гру- пи, за умови неспроможності відповідача сплатити борг.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧАСТКОВА [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЕВАЯ] - Див. Частко-ва відповідальність.

ВІДПОВІДАЧ [ОТВЕТЧИК] - у цивільному судочинстві сторона, якій пред'явлено по-зов. В. може бути як фізична, так і юридич-на особа. В„ як і позивач, має рівні процесу-альні права при розгляді справи в суді. Позов може бути пред'явлений до кількох В., кожний з яких стосовно іншої сторони вис-тупає в судовому процесі самостійно. В. має право: знайомитися з матеріалами справи, заявляти відводи, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати кло-потання, давати усні й письмові пояснення суду; заперечувати проти клопотань, дово-дів і міркувань позивача; оскаржувати рі-шення та ухвали суду; визнати або закінчи-ти справу мировою угодою тощо. В. має пра-во пред'являти зустрічний позов, у якому він займає позицію позивача, а позивач з цьо-го ж позову - позицію В. У справах, що роз-глядаються арбітражем, В. можуть бути ли-ше підприємства, організації, установи, що користуються правами юридичної особи.

ВІДПРАВНА ЦІНА (ОТПРАВНАЯ ЦЕНА] - реальна ціна, за якою покупець згоден купи-ти товар, або мінімальна ціна, за якою про-давець готовий запропонувати свій товар для аукціонного продажу.

ВІДРАХУВАННЯ [ОТЧИСЛЕНИЯ] - різно-манітні платежі, витрати, які здійснює під-приємство, фірма (напр., В. на соціальне страхування, В. від прибутку в резервний фонд, В. на освіту тощо).

ВІДРАХУВАННЯ ВІД ПРИБУТКУ [ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПРИБЫЛИ] - кількість і сума платежів з одержаного прибутку, яка пере-раховується до бюджету.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія