Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИТРАТИ ПРИХОВАНІ [ИЗДЕРЖКИ СКРЫТЫЕ] - витрати організацій, підпри-ємств, установ (часто вкрай необхідні), які не фіксуються на основних рахунках бухгал-терського обліку, а розміщуються в обліковій системі завуальовано (приховано), напр., у вигляді матеріальної допомоги, меценат-ства тощо.

ВИТРАТИ ПРЯМІ [ИЗДЕРЖКИ ПРЯМЫЕ] - виробничі витрати, пов'язані з випуском певного виду продукції чи спорудженням конкретного об'єкта. Вони входять безпосе-редньо у собівартість.

ВИТРАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ [ИЗДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ] - загальні суми витрат, пов'яза-них з реалізацією виробленої продукції, по-слуг. Вони входять у собівартість продукції і впливають на розмір цін.

ВИТРАТИ ТРАНСПОРТНІ [ИЗДЕРЖКИ ТРАНСПОРТНЫЕ] - Див. Транспортні витрати.

ВИТРАТИ УМОВНО-ПОСТІЙНІ [ИЗДЕРЖКИ УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ] - витра-ти, величина яких не залежить або мало за-лежить від зміни обсягу виробництва про-дукції, робіт, послуг.

ВИТРАТИ ФАКТОРНІ [ИЗДЕРЖКИ ФАКТОРНЫЕ] - витрати, пов'язані з дією пев-них факторів виробництва й обігу. Аналізу-ються і оцінюються у грошовій формі спів-відносно до кожного фактора.

ВИТРАТИ ФІНАНСОВІ [ИЗДЕРЖКИ ФИНАНСОВЫЕ] - витрати, проведені в резуль-таті залучення грошових фондів, викорис-тання грошових коштів.

ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА [ИСТРЕБОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА] - право власника вит-ребувати своє майно, яке безпідставно, не-законно у нього відторгнуте.

ВИТЯГ [ВЫПИСКА] -відтворення основної частини документа, що відбиває його основ-ний зміст. Напр., В. з банківського рахунку клієнта показує стан рахунку на певну дату.

ВИТЯГ 3 БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ [ВЫПИСКА ИЗ БАНКОВСКОГО СЧЕТА] - ви-даний банком документ власникові рахунку про проведені розрахункові операції за пев-ний період.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія