Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ І АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ [ИСПОЛНЕНИЕ СУДОВЫХ И АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ] - примусове здійснення рішення суду або арбітражу, якщо боржник ухиляється від добровільно-го його виконання; завершальна стадія по-рядку розгляду господарських спорів в орга-нах державного арбітражу. Підставами В.с. і а.р. є рішення, ухвали і постанови судів у цивільних справах; вироки, ухвали і поста-нови судів у кримінальних справах в частці майнових стягувань, у т. ч. за адміністратив-ні вчинки; виконавчі приписи нотаріальних органів; рішення органів арбітражу в пе-редбачених законом випадках; постанови органів державних адміністрацій (податко-вих інспекцій) тощо. В.с. і а.р. і постанов здійснює державний виконавець.

ВИКУП [ВЫКУП] - придбання певною осо-бою раніше випущених нею цінних паперів, орендованого майна.

ВИКУП ПІДПРИЄМСТВА (ВЫКУП ПРЕДПРИЯТИЯ] - форма роздержавлення влас-ності, яка здійснюється через купівлю-продаж об'єкта підприємництва (майна), внас-лідок чого змінюється форма власності та її суб'єкт (власник). В.п. у держави може здій-снюватися трудовим колективом цього ж підприємства. Існують різноманітні форми викупу. В Україні - це: 1. Пряма купівля з попередньою оцінкою вартості підприєм-ства. 2. Передача в оренду трудовому колек-тиву повністю або частково, з наступним викупом, відразу або в кредит. Після повно-го В.п. трудовий колектив може прийняти рішення про перетворення його в коопера-тивне, акціонерне товариство чи іншу фор-му власності підприємства, що діє на основі колективної форми власності. Це може від-буватися тоді, коли трудовий колектив не має можливості або не бажає викупити об'-єкт. Практикується також продаж через аук-ціон або на умовах конкурсу відповідно до чинного законодавства держави.

ВИКУПНА ВАРТІСТЬ (ВЫКУПНАЯ СТОИМОСТЬ] - сума, що виплачується страхови-ком за полісом страхування життя застрахо-ваній особі заздалегідь до строку погашен-ня, але за умови сплати страхових внесків в обумовлений строк. Ця сума є орієнтиром для визначення заставної вартості страхо-вого полісу.

ВИКУПНА СУМА [ВЫКУПНАЯ СУММА] - частина внесків, яка сплачується страхови-ку у випадку дострокового зупинення дого-вору страхування життя. Розмір В.с. зале-жить від страхової суми, зазначеної у стра-ховому договорі, та строку страхування і ча-су (років і місяців), що пройшов з початку дії договору.

ВИКУПНИЙ ФОНД [ВЫКУПНОЙ ФОНД] - кошти, відкладені компанією для погашен-ня шляхом викупу певної кількості її префе-ренційних акцій, які знаходяться в обігу, за умови, якщо викуп вигідний за завчасно встановленою викупною ціною. Акції, що викуповуються таким чином, називаються акціями В.ф.

ВИЛУЧЕННЯ 3 НАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ [ИЗЪЯТИЯ ИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА] - інструменти внутрішньої еконо-мічної політики, які дискримінують на внут-рішньому ринку послуги іноземних вироб-ників порівняно з місцевими.

ВИЛУЧЕННЯ ГРОШЕЙ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІЗ ОБІГУ [ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ] - зменшення об-сягу обігових грошей і цінних паперів. Про-водиться державою з метою скорочення (зменшення) грошової маси для збереження чи підвищення курсу валюти, зниження Ін-фляції, заміни грошей і цінних паперів одно-го виду на інший, вилучення фальшивих грошей і цінних паперів.

ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА [ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА] - примусове вилучення майна у його власника (фізичної або юридичної осо-би) на підставі рішення суду чи арбітражу про стягнення цього майна.

ВИМУШЕНА КОНВЕРСІЯ [ВЫНУЖДЕННАЯ КОНВЕРСИЯ] -вимушена через певні обставини конверсія, яка відбувається за бажанням компанії. В.к. може відбутися в момент, коли інвестору вигідніше зберегти облігації. Застереження про В.к. передбачає право компанії повернути облігації для пога-шення тоді, коли ринкова ціна звичайних акцій, що є об'єктом конверсії, перевищить певний рівень і стабілізується на короткий строк - кілька днів. В.к. вигідна компанії, але не інвестору.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія