Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВЗАЄМНИЙ ДЕМПІНГ [ВЗАИМНЫЙ ДЕМПИНГ] - один із наслідків стратегічної полі-тики олігополій. Полягає у тому, що фірми, які розміщені у різних країнах і конкурують між собою, можуть встановлювати високі ціни на продукцію на ринках і водночас низькі ціни для проникнення на внутрішній ринок одна до одної. Тим самим стимулюєть-ся конкуренція в обох країнах.

ВЗАЄМНИЙ МАРКЕТИНГ [ВЗАИМНЫЙ МАРКЕТИНГ] - спілкування між двома ак-тивними суб'єктами ринку (фізичних чи юридичних осіб), кожний з яких зацікавле-ний в обміні товарів та послуг і співпраці задля реалізації поставленої мети, поліп-шення кон'юнктури ринку для створення сприятливої власної ситуації.

ВЗАЄМНИЙ ПОПИТ [ВЗАИМНЫЙ СПРОС] - показник, що синтезує попит і пропози-цію і показує, яку кількість імпортного това-ру треба країні, щоб спонукати її продавати певну кількість інших товарів на експорт.

ВЗАЄМНІ РОЗРАХУНКИ (ВЗАИМНЫЕ РАСЧЕТЫ] - взаємозалік, спосіб здійснення розрахунків між підприємствами, організа-ціями, фірмами, кожна з яких повинна здій-снити платежі іншій, оскільки має перед нею заборгованість. Суть способу полягає у взаємному погашенні боргів без перераху-вання коштів. Взаємозаліки боргів, у яких беруть участь кілька фірм, підприємств, спрощують ситуацію з розрахунками.

ВЗАЄМОДІЯ [ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ] - аргу-мент взаємних домовленостей, який поля-гає в тому, що домінуюча країна (напр., США) накладає обмеження на імпорт із ок-ремих зарубіжних країн, доки ці країни не знімуть створені ними імпортні бар'єри, аби створити умови доступу на свої ринки, по-дібні до тих, якими вони користуються у до-мінуючій країні (напр., на ринках США). Ар-гумент взаємодії є оманливим, оскільки складається враження, що він підтримує більш вільну торгівлю, а насправді він по-грожує більш високими імпортними бар'є-рами для отримання імпортних поступок інших країн.

ВЗАЄМОЗАМІННІ ТОВАРИ [ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ТОВАРЫ] - товари або послу-ги, для яких діє пропорція між ціною на одне з них і попитом на інше, тобто зниження (підвищення) ціни одного товару чи послуги призводить до зменшення (збільшення) по-питу на інший (іншу). ВИБІР [ВЫБОР] - одна з дуже важливих ста-дій процесу прийняття економічних рішень, що полягає у відборі одного з варіантів дій з усіх можливих варіантів (альтернатив).

ВИБІР ЗАСОБІВ РЕКЛАМИ (ВЫБОР СРЕДСТВ РЕКЛАМЫ] - пошук найбільш ефективних, оптимальних засобів інформа-ції, що здатні максимально відтворити необ-хідну кількість контактів з цільовою аудито-рією, формувати потребу населення на това-ри чи послуги.

ВИБІР ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ [ВЫБОР ЦЕЛЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА] - оцінка і відбір одного або декількох сегмен-тів ринку для забезпечення виходу на них з певними товарами.

ВИБІРКА [ВЫБОРКА] - частина сукупності економічних об'єктів чи показників, відібра-них для вивчення з метою одержання резуль-тату, який є реальним, характерним для всієї сукупності. В. має здійснюватись таким чи-ном і в такій кількості, щоб бути статистич-но репрезентативною, тобто відбивати стан справ досліджуваної сукупності. Напр., щоб вивчити попит, пропозицію, ціни на ринку, досить обстежити окремі його сегменти. Таке обстеження називають вибірковим.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія