Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ [СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ] - сума (вартість) товарів, платних послуг, життєзабезпечуючих благ, визначених для нормального життя людини.

ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ [СТОИМОСТЬ КРЕДИТА] - передбачена кредитним договором су-ма винагороди (премії) за одержаний кредит, яка виплачується позичальником.

ВАРТІСТЬ У ПРИХОВАНИХ ЦІНАХ [СТОИМОСТЬ В ПРИПРЯГАННЫХ ЦЕНАХ] - вар-тість, що визначається внаслідок коригу-вання ринкових цін, які, зокрема в країнах, що розвиваються, бувають викривленими і неточно відображають реальну вартість. За таких умов уряд, що приймає інвестиції, мо-же замінити діючі ринкові ціни на розрахун-кові, що відповідають реальній кон'юнктурі ринку. Приховані ціни застосовуються для достовірного визначення суспільних аль-тернативних витрат і суспільної корисності результатів.

ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ [СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ] - вартість (сума) грошей, яку одержить власник цінних папе-рів від їх реалізації (без прибутку за процен-ти - дивідендів на момент реалізації). ВАТ [ВАТ] (від прізвища англ. фізика Дж.Уат-та)-одиниця потужності. 1 ват-потуж-ність, при якій за 1 сек. виконується робота у 1 джоуль.

ВАТ-ГОДИНА [ВАТ-ЧАС] - одиниця енергії або роботи, що дорівнює роботі, виконаній за 1 год. при потужності в 1 ват (3600 ват-секунд].

ВАТМАН [ВАТМАН] (від прізвища англ. влас-ника папірні Ватмана) - папір найвищого гатунку для креслення або малювання.

ВАХТОВИЙ МЕТОД [ВАХТЕННЫЙ МЕТОД] - метод організації робіт, коли змінний (вах-товий) персонал, проживаючи у тимчасово створених вахтових селищах далеко від пос-тійного місця проживання, регулярно дос-тавляється згідно з графіком до місця робо-ти з особливим режимом праці. Застосову-ються два способи В.м.: традиційний та екс-педиційний. Традиційним В.м. виконуються роботи у нафтовій, газовій, лісовій промис-ловості та в геології. Експедиційний В.м. застосовується в особливих випадках, коли вахтовий персонал на шляху до об'єктів ро-біт долає значні відстані, пов'язані з рельєф-ними (географічними) труднощами, перети-наючи водні, гірські та інші перешкоди, різ-ні кліматичні зони та часові пояси. Трива-лість вахт - від двох тижнів до двох місяців. Приперевахтовках, як правило, замінюєть-ся весь персонал основного виробництва. В.м. базується на міжрайонному та міжре-гіональному використанні робочої сили.

ВБУДОВАНИЙ СТАБІЛІЗАТОР [ВСТРОЕННЫЙ СТАБИЛИЗАТОР] - економічний ме-ханізм, запровадження якого може зменши-ти економічну нестабільність, причому без зміни загальної економічної політики. До В.с. належать ставки под східного податку, тарифи.

ВВІЗ [ВВОЗ] - режим пропуску в країну ім-портних товарів через митний кордон.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія