Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК [ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ] - сума грошових надходжень під-приємства, одержана внаслідок його вироб-ничо-господарської діяльності за мінусом (вирахуванням) усіх витрат. Обчислюють як різницю між надходженням від реалізації товарів і послуг та затратами на їх ви-робництво й реалізацію.

ВАЛОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ [ВАЛОВОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ] - показ-ник статистики, аналогічний валовій продук-ції, обчислений у масштабах країни. В.с.п. - це виміряна в поточних цінах сумарна вар-тість продукції, товарів, послуг (включаючи проміжний продукт і незавершене виробниц-тво), вироблених у країні протягом року.

ВАЛОРИЗАЦІЯ [ВАЛОРИЗАЦИЯ] (фр. valo-risation) - 1. Штучне підвищення ціни то-варів, курсу цінних паперів, валюти внаслі-док заходів, які вживає держава, уряд. 2. За-ходи для підвищення курсу грошей.

ВАЛОРНЕ СТРАХУВАННЯ [ВАЛОРНОЕ СТРАХОВАНИЕ] - страхування особливо цінних предметів.

ВАЛЬВАЦІЯ [ВАЛЬВАЦИЯ] (фр. valuation- підрахунок, оцінка) - встановлення курсу (вартості) іноземної валюти щодо національ-ної грошової одиниці. На відміну від вапо-ризації В. не має тенденції до спадання чи зростання курсу: для цього вживається по-няття ревальвація і девальвація.

ВАЛЮТА [ВАЛЮТА] (італ. valuta, від латин. valeo - коштую) - 1. Грошова одиниця кра-їни (національна В.), яка використовується в даній державі. Напр., українська В. - гривня, російська - рубль, французька - франк. 2. Грошові знаки іноземної держави, кредитні і платіжні документи у вигляді век-селів, чеків, банкнот, які використовуються в міжнародних розрахунках,- іноземна В.

ВАЛЮТА БАЗИСНА (ВАЛЮТА БАЗИСНАЯ] -Див. Базисна валюта.

ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ [ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ] - валюта, у якій виставлено вексель у міжна-родному обороті - звичайно у валюті краї-ни кредитора або боржника.

ВАЛЮТА ЗАМКНУТА [ВАЛЮТА ЗАМКНУТАЯ] - неконвертована валюта, яка викори-стовується лише у межах однієї країни.

ВАЛЮТА КЛІРИНГОВА [ВАЛЮТА КЛИРИНГОВАЯ] - валютна одиниця, яку використо-вують у клірингових розрахунках між кра-їнами, що уклали угоду про збалансування взаємного товарообороту у вартісному ви-разі. В.к. функціонує лише в безготівковому вигляді, джерелом її є взаємне кредитуван-ня поставок країнами-учасницями платіж-ної угоди.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія