Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БЮДЖЕТ ПРОДАЖУ [БЮДЖЕТ ПРОДАЖ] - прогноз очікуваного обсягу продажу това-рів для подальшого використання його роз-рахунків з метою визначення оптимального розміру й структури товарообороту й заку-півлі, організації продажу товарів, визна-чення грошових потоків з метою одержання прибутків.

БЮДЖЕТ СІМ'Ї [БЮДЖЕТ СЕМЬИ] -уза-гальнені дані, які відображають суму і струк-туру грошових доходів і видатків сім'ї. Час-то ці показники використовуються в еконо-мічних і соціологічних дослідженнях для визначення матеріального рівня життя на-роду, окремих соціальних груп населення, динаміки життєвого рівня.

БЮДЖЕТ СПОЖИВЧИЙ [БЮДЖЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ] - фактичний баланс до-ходів і витрат сім'ї, що характеризує рівень життя різних груп сімей. Складається за методикою органів статистики і показує усі доходи за джерелами надходжень та всі вит-рати за їх призначенням.

БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ [БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ] - науково обґрун-тована, систематизована і згрупована за пев -ними ознаками система показників, які ха-рактеризують структуру й джерела форму-вання доходів, а також структуру та напрями витрат бюджету держави, регіону, організа-цій, установ, фірм, компаній. Види: загаль-нодержавна, міністеріальна (міністерств і відомств), економічна (за фінансово-госпо-дарськими ознаками), змішана (поєднання галузевої з економічною), цільова (на оборону, безпеку, медицину, екологію, науку) тощо.

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА [БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА] - сукупність бюджетів адмініс-тративно-територіальних одиниць, пов'яза-них між собою відповідними економічними і юридичними відносинами. Б.с. України включає державний бюджет, бюджет Авто-номної Республіки Крим, 24 бюджети облас-них рад народних депутатів, бюджети міст Києва і Севастополя, районних, міських, селищних і сільських бюджетів. Відповідні органи державної влади зі своїх бюджетів забезпечують фінансовими ресурсами здій-снення визначених ними господарських і соціально-культурних планів, заходів.

БЮДЖЕТНА СТАТИСТИКА [БЮДЖЕТНАЯ СТАТИСТИКА] - розділ статистики рівня життя населення, що ґрунтується на бю-джетних обстеженнях сімей різних катего-рій населення (робітників, службовців, се-лян). В Б.с. широко використовується метод групування. Найважливішим є групування за рівнем доходів на сім'ю та кожного члена сім'ї. У такий спосіб визначають рівень спо-живання у сім'ях з порівняно низьким, се-реднім і високим розміром доходів на одну особу. Порівнянням рівнів споживання ок-ремих соціальних груп сімей визначають залежність зміни структури споживання від зміни структури доходів.

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА [БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ] -установа, яка одержує всі необхідні для своїх витрат кошти з держав-ного бюджету. В Україні до Б.у. належать органи державної влади, державного управ-ління, органи прокуратури, суду, більшість соціально-культурних установ (навчальні заклади, бібліотеки, театри тощо), заклади охорони здоров'я, органи т. зв. "силових структур" (армія, міліція, податкова поліція, служба безпеки тощо) та ін. Потреби в кош-тах Б.у. визначаються в кошторисі, який складає адміністрація установи на рік. Кошторис, затверджений відповідною інстанці-єю, є підставою для одержання бюджетних асигнувань.

БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ [БЮДЖЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ] - обмеження витрат відповідно до розмірів доходів: визначення різних комбінацій споживання товарів, які можуть дозволити собі придбати різні соці-альні групи населення, домашні господар-ства або інші економічні суб'єкти; обмежен-ня обсягу імпорту країни залежно від розмі-рів доходів, які отримують від експорту при поточних відносних цінах.

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ [БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ] - безповоротне надання державою бюджетних коштів під-приємствам, організаціям та установам для забезпечення їх функціонування. Воно є необхідним засобом фінансування розвитку науки, культури, освіти, охорони здоров'я, а також забезпечення діяльності окремих під-приємств, галузей, регіонів, органів держав-ного управління, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, збройних сил тощо.

БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ [БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ] - ситуація, коли видаткова частина бюджету перевищує прибуткову - суму надходжень.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія