Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БЛОКШИВ, БЛОКШИП [БЛОКШИВ, БЛОКШИП] (англ. block-ship) - корпус застаріло-го судна, знятий з рейсів і пристосований для бару, їдальні, грального дому.

БОД [БОД] (англ. baud) - одиниця швидкос-ті передачі інформації, 1 бод = 1 біт/с.

БОДМЕРЕЙНИЙ ДОГОВІР [БОДМЕРЕЙНЫЙ ДОГОВОР] - документ, який підтвер-джує заклад (заставу) судна і вантажу з ме-тою забезпечення позики, терміново необ-хідної для завершення перевезення. Перед-бачається його укладання у тому разі, коли неможливий зв'язок із власником судна і вантажу і нема інших способів отримати вкрай потрібні гроші (напр., використати кредит власника судна).

БОДМЕРЕЯ [БОДМЕРЕЯ] (від голланд. bo-demerij - грошова позика судну під заставу) - грошова позика під заставу судна, ванта-жу, фрахту, яка здійснюється в разі звернен-ня капітана судна в критичних ситуаціях з метою забезпечення завершення рейсових операцій.

БОЙЄНТ [БОЙЕНТ] (англ. buoyant - зрос-тання) - стан на біржових ринках, коли вна-слідок несприятливої кон'юнктури стрімко зростають ціни.

БОЙКОТ [БОЙКОТ] (англ. boycott від пріз-вища управителя маєтку Ч.-К. Бойкота, що-до якого в 1880 р. вперше в історії ірландські орендарі застосували цей захід) - 1. Спосіб політичної чи економічної боротьби, що по-лягає в повному або частковому припинен-ні відносин з будь-якою особою, організаці-єю, державою, а також у застереженні від участі в діяльності тих або інших організа-цій, органів на знак протесту. 2. Відмова, утримання населення від участі у виборах до представницьких установ.

БОЛІВАР [БОЛИВАР] (від ісп. bolivar) - гро-шова одиниця Корейської Народно-Демок-ратичної Республіки та Південної Кореї, до-рівнює 100 чонам, а також Венесуели (поді-ляється на 100 сєнгтшлго).

БОМОНД [БОМОНД] (від фр. beau monde - вищий світ, вишукане товариство, еліта) - позначення причетності до "вищих кіл" (аристократичних, ділових, наукових).

БОНД [БОНД] (від англ. bound - облігація, Гарантія, зобов'язання) - 1. Облігація з фік-сованим прибутком, за якою її імітент зо-бов'язується сплатити у певний строк зазна-чену суму або сплачувати за певний строк фіксований процент від зазначеної суми. 2. Митна застава, у якій зазначено розмір по-датку на транспортований вантаж з оцін-кою вартості вантажу для визначення мит-ного збору.

БОНД-БРОКЕР [БОНД-БРОКЕР] (від англ. bound-broker - облігаційний брокер) - бро-кер, який у торговельному залі фондової бір-жі проводить операції з цінними паперами - облігаціями. Він може здійснювати опера-ції з державними чи комерційними або му-ніципальними облігаціями.а також операції за межами фондового ринку за визначену ціну (вигнагороду).

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія