Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БІТ [БИТ] (від англ. binary-двійковий і digit - знак, цифра) - одиниця вимірювання кількості інформації в двійковій системі.

БІХЕВІОРИЗМ [БИХЕВИОРИЗМ] (айгл. be- haviourism, від behaviour - поведінка) - теорія вивчення психології окремих груп споживачів товарів або послуг, їх поведінки, намірів, спонукальних факторів у виборі по-купок - надання переваг при покупці окре-мих різновидів товарів. Часто матеріали та-ких спостережень використовуються у пер-спективному плануванні ринку.

БЛАГА [БЛАГА] - товари і послуги, які задо-вольняють особисті потреби населення че-рез обмін на ринку.

БЛАГОЧИННІСТЬ [БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ] -участь юридичних або фізичних осіб у здійсненні гуманітарних програм, на-данні безповоротної допомоги нужденним особам чи благодійним закладам. Надання товарів, послуг, спорудження приміщень коштом благочинників. Див. також Меце-натство, Спонсорство.

БЛАНК [БЛАНК] (від фр. blanc - білий) - 1 .Друкована стандартна форма документа, що заповнюється конкретними даними. 2. Лист ділового паперу зі штемпелем певної установи, організації з поштовими, банків-ськими та іншими реквізитами. Після запов-нення набуває значення ділового документа.

БЛАНК-ВАУЧЕР [БЛАНК-ВАУЧЕР] -бланк, що містить дані про повне виконання зобо-в'язань щодо торговельних операцій. Він є додатком до рахунку постачальника.

БЛАНК-ВЕКСЕЛЬ [БЛАНК-ВЕКСЕЛЬ] - вексель, у якому на відміну від загальноп-рийнятих реквізитних форм відсутні окремі реквізити, конкретизовані зобов'язання. Напр., дата виписки, сума, окремі підписи-підтвердження тощо. Застосовується між сторонами угоди, які мають високий ступінь взаємодовіри.

БЛАНКОВИЙ ЗАПИС [БЛАНКОВАЯ ЗАПИСЬ] - напис на звороті цінного паперу, який засвідчує передачу векселя іншій осо-бі з правом стягнення у разі необхідності зазначеної у векселі суми на користь особи, якій передається цей вексель. Див. також Індосамент.

БЛАНКОВИЙ КРЕДИТ [БЛАНКОВЫЙ КРЕДИТ] - кредит, який надається банком без обов'язкового еквівалентного забезпечення покриття кредиту товарно-матеріальними цінностями або цінними паперами. Б.к. ко-ристуються в основному стабільні, дисцип-ліновані клієнти, які мають довготривалі ді-лові стосунки з банком, довіряють йому свої фінансові операції та мають високу платос-проможність. Процент по Б.к. диференці-йований. У вигляді Б.к. надаються позички на тимчасове поповнення власних оборот-них коштів, пролонгування незабезпеченої заборгованості позичок на проведення тер-мінових високоприбуткових комерційних операцій.

БЛЕФ [БЛЕФ] (англ. bluff) - вигадка, вда-вання до самовихваляння, перебільшення своїх реальних можливостей у чомусь; не-здійсненна мрія.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія