Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БЕЗВАЛЮТНИЙ ОБМІН [БЕЗВАЛЮТНЫЙ ОБМЕН] - у міжнародних товарообмінних операціях - надання послуг для здійснення великомасштабних робіт (будівельних, мон-тажних) без участі валюти як засобу плате-жу. Див. також Бартерна угода.

БЕЗГОСПОДАРНЕ МАЙНО [БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО] - 1. Майно, яке внаслі-док певних причин випадково опинилось без власника або власник якого невідомий. Таке майно, як правило, переходить у влас-ність держави. 2. Майно, власник якого не дбає про збереження його в стані, придатно-му для використання за призначенням.

БЕЗГОТІВКОВІ ГРОШІ (БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ] - 1. Гроші юридичних або фі-зичних осіб на розрахункових рахунках у банках, що використовуються як засіб пла-тежу для оплати торговельних операцій чи при здійсненні інших платежів, взаємороз-рахунків без участі готівкових грошей. 2. Кредитні картки, "пластикові" гроші, чеки, векселі.

БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ (БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ] - форма грошового обігу, за якою зберігання і рух грошових коштів здійснюється без готівкових грошей - шляхом перерахування грошових сум з рахунку платника на рахунок отримувача або шляхом взаємного зарахування сум без-готівковим шляхом. Безготівкові двосторон-ні розрахунки прискорюють оборот коштів, спрощують облік, зменшують витрати обігу. Всі Б.р. здійснюються банками. Основними видами платіжних документів є платіжні вимоги та доручення, чеки, акредитиви. Б.р. здійснюються як юридичними і фізич-ними особами між собою, так і окремо між юридичними та фізичними особами (усіх форм власності). У розвинутих країнах Б.р. становлять переважну більшість усіх фінан-сових. комерційно-підприємницьких розра-хунків.

БЕЗГРОМАДЯНСТВО (АПОЛІДИЗМ, АПАТРИДИЗМ) [БЕЗГРАЖДАНСТВО (АПОЛИДИЗМ, АПАТРИДИЗМ)] - правовий стан лю-дини, яка не має ніякого громадянства. Воно настає, коли особу позбавили громадянства в одній країні, а в іншій вона його ще не на-була. Апатриди- ті, що не мають вітчизни, цілковито підпорядковуються законам кра-їни, де перебувають, і не мають ніякого дип-ломатичного захисту від іншої держави. З 1954 р. існує Конвенція про статус апатри-дів, аполідів, яка спрямована на надання їм деяких пільг. У 1961 р. прийнята Міжнарод-на Конвенція про скорочення безгромадян-ства. Див. також Апатриди.

БЕЗКУПОННА ОБЛІГАЦІЯ (БЕСКУПОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ] - облігація, за якою не виплачується процент і яка оцінюється на момент випуску зі знижкою від ціни її пога-шення. Інша назва-облігації з нульовим купоном.

БЕЗЛІМІТНЕ КРЕДИТУВАННЯ [БЕЗЛИ МИТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ] - кредитуван-ня, що здійснюється банком у тому разі, ко-ли економічно недоцільно обмежувати ви-дачу позик або коли характер потреби в коштах не дає змоги визначити граничну планову величину заборгованості для кон-кретного суб'єкта або за окремим об'єктом.

БЕЗМЕЖНІ ПОТРЕБИ [НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ] - ніким і нічим не об-межені потреби у товарах і послугах.

БЕЗМИТНЕ ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ [БЕСПОШЛИННЫЙ ВВОЗ ТОВАРОВ] - 1. Необ-межене ввезення у державу товарів без мит-них зборів на підставі міждержавних угод з метою розширення міжнародних економіч-них зв'язків і наповнення ринку товарами. 2. Відповідно до міжнародного права - без-митне завезення здійснюється посольства-ми, дипломатичними представництвами та дипломатами.

БЕЗНАДІЙНІ БОРГИ [БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДОЛГИ] -дебіторська заборгованість, одержати яку визнано неможливим. За радянських часів практикувалося деякі борги, які за рі-шенням суду визнавались такими, що не можуть бути поверненими, списувати як ви-трати виробництва або як збитки. З перехо-дом до ринкової економіки складається си-туація, коли безнадійні борги перед держав-ним бюджетом набирають масового харак-теру з незалежних від результатів господа-рювання обставин. За законодавством Ук-раїни вони можуть бути реструктуризовані за рішенням Верховної Ради України. Окре-мі підприємства (фірми) у разі неплатоспро-можності стають фінансовими банкрутами. Добровільне банкрутство виникає тоді, коли в суд про це заявляє сам боржник, примусове - при зверненні до суду кредиторів.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія