Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг

Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

БАНКИ КООПЕРАТИВНІ [БАНКИ КООПЕРАТИВНЫЕ] - кредитно-фінансові уста-нови, створені на пайових засадах товаро-виробників для задоволення взаємних по-треб у кредиті та надання інших банків-ських послуг.

БАНКИ МУНІЦИПАЛЬНІ [БАНКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ] - банки, які перебувають у власності муніципальних утворень.

БАНКИ НАРОДНІ [БАНКИ НАРОДНЫЕ] - здебільшого кооперативні банки, які зосере-джують свою діяльність на великій кількос-ті незначних за обсягом грошових операцій. Їх основними клієнтами є дрібні ремісники, малі й середні підприємства. Коло їх опе-раційної діяльності територіальне обмеже-не. Вони часто мають податкові пільги. Ок-рім того, держава надає їм кошти на цільові кредити.

БАНКИ РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ [БАНКИ РАЗВИТИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН] - спеціальні державні і напівдержавні (рідше приватні) інвестицій-ні установи, які здійснюють довгострокове кредитування промисловості, сільського го-сподарства, будівництва та інших галузей у країнах, в яких слабо функціонує національ-ний ринок капіталів. Такі банки також ку-пують і продають цінні папери як на фондо-вій біржі, так і поза нею. На відміну від ко-мерційних, Б.р.к.р. не приймають депози-тів від вкладників, не здійснюють розрахун-кових і платіжних операцій і, як правило, не надають короткотермінових позик.

БАНКИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ [БАНКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ] - великі кредит-но-фінансові банківські комплекси, що ма-ють широку мережу закордонних представ-ництв, які контролюють з допомогою держа-ви валютні і кредитні операції на світовому ринку. Вони є головними посередниками у міжнародному русі кредитного капіталу.

БАНКИ ЦЕНТРАЛЬНІ ЕМІСІЙНІ [БАНКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ] - банки, які володіють монопольним правом випуску банкнот, концентрують тимчасово вільні або обов'язкові резерви інших банків, кредитують як державу, так і комерційні банки, здійснюють нагляд над усією кредит-ною системою і є знаряддям кредитно-гро-шової політики держав.

БАНКІВСЬКА ГРУПА [БАНКОВСКАЯ ГРУППА] - група інвестиційних лідерів, які не-суть індивідуальну фінансову відповідаль-ність у процесі підписки на цінні папери нових випусків. Вони також купують на своє ім'я частину випуску в певний період за зав-часно обумовленою з емітентом ціною.

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ [БАНКОВСКАЯ ҐАРАНТИЯ] - поручительство (запорука) банку-ґаранта за свого клієнта. Б.г. озна-чає, що банк бере на себе зобов'язання здій-снити платіж за свій рахунок у разі немож-ливості сплати клієнтом у строк платежів за договором чи за одержаний кредит. Б.г. видається банком клієнту під його відповідні майнові забезпечення.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА [БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА] - сукупність банків, інститутів, кредитних установ і структурних механіз-мів, що діють у межах єдиного загальнодер-жавного фінансово-кредитного механізму на чолі з Національним банком держави і підпорядкованої йому системи приватно-комерційних банків.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ [БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ] - сукуп-ність банківських установ, що функціонують на території України. Система є дворівневою і складається з Національного банку та ко-мерційних банків різних видів і форм влас-ності. Національний банк є центральним ба-нком України, її емісійним центром. Він здій-снює єдину державну політику в галузі гро-шового обігу, кредиту, сприяє зміцненню гро-шової одиниці, забезпечує курс національної валюти. Йому належить монопольне право випуску в обіг грошей, друкування і карбу-вання національних грошових знаків. Ко-мерційні банки створюються на акціонерних і пайових засадах. Вони здійснюють на дого -вірних засадах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування під-приємств, установ, організацій та громадян шляхом виконання операцій і надання послуг.

 

А-Я .. А Б В Г Д Е Є І Ж З К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я
Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія