Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АСОЦІАЦІЯ [АССОЦИАЦИЯ] (латин, asso- ciatio - з'єднання від associo - з"єдную) - добровільне об'єднання фізичних або юри-дичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці при збе-реженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів. У господарській прак-тиці в А. об'єднуються виробничі, торговель-ні чи інші підприємницькі структури. Вони створюються з метою координації комерцій-ної діяльності, реалізації спільних програм, спільного захисту інтересів членів А„ фінан-сової підтримки спільних комерційних про-грам, розподілу (спеціалізації) виробництва. А. є юридичною особою, може мати самостій-ний баланс, розрахунковий та інші рахунки, товарні знаки, власну символіку. А. не від-повідає за зобов'язання своїх членів і нав-паки. Керівництво А. здійснюється обраною загальними зборами радою (правлінням), оперативне керівництво - виконавчою ди-рекцією, яку призначає рада. Контроль за діяльністю А., виконавчої дирекції здійснює наглядова рада (ревізійна комісія). А. як не-прибуткові громадські об'єднання не прово-дять комерційної діяльності, але можуть створювати виробничі, торговельні та інші комерційно-підприємницькі структури.

АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИЧА [АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ] -у виробництві ве-ликий територіально-галузевий комплекс, що створюється для задоволення потреб економіки регіону і населення в певних видах продукції. Підприємства та організа-ції, які увійшли в асоціацію, зберігають гос-подарську самостійність і будують свої вза-ємовідносини за принципами рівноправно-го партнерства.

АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ "ЄДНАННЯ" [АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ "ЕДНАННЯ"] - недер-жавна і некомерційна організація, є добро-вільним об'єднанням підприємств і органі-зацій для підтримки 1 сприяння розвиткові приватного малого й середнього підприєм-ництва. Основні види діяльності: аналітич-на, інформаційна, а також організація юри-дичної, аудиторської та консалтингової до-помоги, менеджмент соціальних відносин, розробка та провадження комп'ютерних баз даних; юридичні, аудиторські консультації, бухгалтерські семінари, курси, тренінги, конференції.

АСОЦІЙОВАНА ОСОБА [АССОЦИИРОВАННОЕ ЛИЦО] - службовці комісійних магази-нів (будинків), а також агенти фірм 1 пов'яза-ні з ними особи, які за дорученням керівниц-тва постійно виконують комерційні завдан-ня, формують попит і сприяють кращій ре-алізації програм своїх організацій.

АСОЦІЙОВАНИЙ ЧЛЕН [АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН] - 1. Член біржі (тільки на деяких біржах Великобританії), якому не до-зволено укладати угоди на біржовому кільці, але він сплачує менший (ніж не член біржі) комісійний збір за угодами повному члену біржі. А.ч. може бути громадянином іншої країн. 2. Участь юридичних осіб у діяльності громадських об'єднань, партій на правах А.ч.

АСПЕКТ [АСПЕКТ] (латин. aspectus - пог-ляд, вид) - точка зору, з якої сприймається або оцінюється те чи інше явище, предмет, подія; перспектива, в якій вони виступають.

АСПІРАНТ [АСПИРАНТ] (латин, аaspirans (aspirantis) - той, що чогось прагне) - осо-ба, що готується до наукової чи педагогічної діяльності; навчається в аспірантурі.

АСПІРАНТУРА [АСПИРАНТУРА] - система підготовки при вищих навчальних закладах або науково-дослідних інститутах профе-сорсько-викладацьких і наукових кадрів.