Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АРЕШТ МАЙНА [АРЕСТ ИМУЩЕСТВА] - накладання заборони на право розпоряджа-тися майном з метою його збереження до визначення подальшої долі цього майна. Застосовуються органами суду і прокурату-ри для забезпечення цивільного позову або виконання вироку про конфіскацію майна.

АРЕШТ НА ВКЛАД [АРЕСТ НА ВКЛАД] - призупинення банком операцій з видачі грошей з рахунку вкладника. Накладається тільки за постановою суду, органів попе-реднього слідства й дізнання, а також у пе-редбачених законом випадках розгляду справ про конфіскацію майна. Знімається за рішенням тих самих органів, які його на-кладали.

АРИСТОКРАТІЯ [АРИСТОКРАТИЯ] (грец. aristokratiaа, букв. -влада найкращих, най-знатніших) - вищий прошарок панівних, елітних класів, привілейована знать у різ-них політичних формаціях суспільства. Фі-нансова верхівка національної еліти, яка зрослася з промисловою і фактично панує в економіці, політиці та ідеології.

АРОБА [АРРОБА] (ісп. arroba) - 1. Міра ваги в країнах Латинської Америки (10-15 кг). 2. Міра об'єму в тих самих країнах (12,6-40 л).

АРТЕРІЇ [АРТЕРИИ] (грец. arteria) - пере-носно - шлях сполучення.

АРТИКУЛ [АРТИКУЛ] (від латин, articulus- розділ, різновид) - узагальнений показник, що характеризує основні функціональні та якісні показники товару: шифр, тип, об'єм, призначення.

АРТІЛЬ [АРТЕЛЬ] (татар, ортак, тюрк. орти - спільність людей, громада) - форма доб-ровільного об'єднання людей на певних умо-вах, які визначають спільну участь в А. пра-цею або працею і капіталом із зазначенням порядку розподілу між ними одержаного в результаті діяльності доходу й спільної від-повідальності. Є юридичною особою. А. як господарські громадські об'єднання в Укра-їні відомі здавна. Особливо поширеною була супряга - традиційна форма угоди самос-тійних господарів-селян, що не мали достат-ньо робочої худоби. Супряги створювались з метою об'єднання тяглової сили, знарядь і своєї праці для оранки, збирання врожаю, молотьби. Ця форма існувала до часів лікві-дації індивідуального селянського господар-ства. Засновувались А. чумаків. До пізніших часів дожили А. гончарів (Полтавщина, Чер-нігівщина), А. рибалок (на Азовському й Чорноморському узбережжях). Кустарі (до-мороби) нахилу до праці в А. не виявляли, хоч перебували в дуже важких умовах. На засадах об'єднання А. була створена коопе-рація в Україні, яка набула певного розвит-ку перед Першою світовою війною. За часів СРСР, починаючи з кінця 20-х років, коопе-рування стало фактично примусовим. Із запровадженням на селі колективізації офі-ційно було прийнято для колгоспів термін "сільськогосподарська артіль" (за Статутом 1935 р.). Старі рибальські А. були перетворе-ні на рибальські колгоспи. А. за радянських часів втратили найважливішу ознаку цієї форми громадської праці -добровільність, перетворившись на засіб цілковитого підпорядкування людини інтересам держа-ви. З розбудовою в Україні ринкової економі-ки добровільні об'єднання людей для спільної праці набирають інших форм і назв (напр., акціонерних товариств, кооперати-вів, спілок та інших різноманітних підпри-ємств із різними формами власності й ма-теріальної відповідальності).

АРХАЇЗМ [АРХАИЗМ] (від грец. archaios - стародавній) - 1. Слово чи мовний зворот, що застарів або вийшов із ужитку. 2. Пере-житок минулого.

АРХАЇЧНИЙ [АРХАИЧНЫЙ] - старовинний, застарілий.

АРХЕО... [АРХЕО...] (грец. archaios-старо-давній) - належний до давнини (напр., ар-хеологія, археографія).