Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга Библиотека Воеводина _ Економічна енциклопедія - електронна книга, що містить понад 12000 термінів та визначень: економічні, бюджетні, фінансові, біржові, валютні, податкові питання, управління, страхування, бухгалтерський облік, аудит, статистика, менеджмент, маркетинг


Библиотека Воеводина ... Главная страница   Економічна Енциклопедія
А-Я .. А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

 

Тексты принадлежат их владельцам и размещены на сайте для ознакомления.

АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРПУС МИРУ [АМЕРИКАНСКИЙ КОРПУС МИРА] (US PEACE CORPS) - організація, яка надсилає в Украї�ьких добровольців на тривалий період для надання допомоги (консультації, навчання тощо) в державному управлінні, приватизації, банківській справі, фінансах, сільському господарстві, засобах масової ін-формації, навчанні англійської мови.

АМЕРИКАНСЬКІ ДЕПОЗИТНІ РОЗПИСКИ (АДР) [АМЕРИКАНСКИЕ ДЕПОЗИТНЫЕ РАСПИСКИ (АДР)) (American depository receipt (ADR)) - цінні папери, випущені американ-ськими банками замість іноземних акцій, які знаходяться на зберіганні у цих банках, для того щоб активізувати торгівлю цінними паперами на фондових біржах Америки.

АМІКОШОНСТВО [АМИКОШОНСТВО] (фр. amicochons, від ami - друг і cochon - свиня) -безцеремонність, панібратство, фамілья-рність, безпардонність.

АМНІСТІЯ [АМНИСТИЯ] (від грец. amnistia - прощення) - акт найвищого органу дер-жавної влади, що звільняє повністю або час-тково від відбування покарання осіб, засу-джених за вчинені злочини, скорочує їм строк покарання або замінює призначене судом покарання іншим, м'якшим. А. може передбачати зняття судимості, а також при-пинення кримінального переслідування, з-акриття кримінальної справи на будь-якій стадії кримінального процесу. Іноді А. перед-бачає звільнення від стягнень, накладених в адміністративному і дисциплінарному по-рядку, але не звільняє від матеріальної відпо-відальності. А. поширюється лише на ті зло-чини, які сталися до й опублікування. А., як правило, не застосовується до осіб, які вчи-нили особливо тяжкі й небезпечні злочини.

АМОРАЛІЗМ [АМОРАЛИЗМ] - етичний принцип, що виправдовує егоїзм, індивіду-алізм; негативне ставлення до загальнолюд-ських моральних цінностей.

АМОРАЛЬНИЙ [АМОРАЛЬНЫЙ] - позбавлений моралі, сорому, беззастережний.

АМОРТИЗАЦІЙНА ТЕОРІЯ СТРАХОВОГО ФОНДУ [АМОРТИЗАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ СТРАХОВОГО ФОНДА] - теорія, згідно з якою джерелом створення страхового фон-ду є витрати виробництва, а не вартість до-даткового прибутку. Тобто страховий фонд створюється подібно до амортизаційного фонду шляхом поступового переходу части-ни вартості засобів виробництва на продукт. Різниця полягає лише в тому, що величина вартості, яка переходить в амортизаційний фонд, залежить від зношування основного капіталу, а та, що переходить у страховий фонд, - від ступеня ризику його втрати.

АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД [АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД] - економічно доціль-ний термін експлуатації основних фондів, який визначається залежно від їх видів і груп з урахуванням морального зношення, умов експлуатації та інших факторів. У за-гальному випадку А. ге. означає величину, зворотну річній нормі амортизації. Див. також Амортизація.